การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2001

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2001

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2001

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2001

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2001

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2001

0

Award

รางวัล ปี 2001

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด