การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2010

92

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

194

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

135

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

31

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 117
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร,7 ส.ค. 2010 - 11 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นิทรรศการงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัย มก. ปี 2553”,30 ม.ค. 2010 - 6 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการการพัฒนาถุงเพาะชำที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ แหล่งทุน :สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,16 ก.พ. 2010 - 21 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051231 ชื่อวิชา Unit Operation in Agro-Industry I,2 ก.ย. 2010 - 29 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051231 ชื่อวิชา Unit Operation in Agro-Industry I,1 ก.ย. 2010 - 29 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053572 ชื่อวิชา Packaging Managenent,14 มิ.ย. 2010 - 27 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Intensive Packaging technology,3 พ.ค. 2010 - 24 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรอบรม เรื่อง “เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต”,30 ก.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,25 มิ.ย. 2010 - 25 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051231 ชื่อวิชา Unit Operation in Agro-Industry I,2 ก.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052313 ชื่อวิชา Principles of Food Chemistry,6 ก.ย. 2010 - 17 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051525 ชื่อวิชา Probiotics & Applications in Agro-Industry,3 พ.ย. 2010 - 17 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051484 ชื่อวิชา Feed Biotechnology,4 พ.ย. 2010 - 17 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,9 ส.ค. 2010 - 23 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรอบรม เรื่อง “เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต”,30 ก.ย. 2010 - 2 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรอบรม เรื่อง “เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต”,30 ก.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054341 ชื่อวิชา Chemical & Physical Quality Measurement,2 ส.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053631 ชื่อวิชา Analytical Packaging Systems,8 พ.ย. 2010 - 22 พ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051484 ชื่อวิชา Feed Biotechnology,4 พ.ย. 2010 - 10 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053631 ชื่อวิชา Analytical Packaging Systems,15 พ.ย. 2010 - 22 พ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053572 ชื่อวิชา Packaging Managenent,14 มิ.ย. 2010 - 16 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการขัดขวางการให้สีของสีรีแอคทีฟผสมในการย้อมผ้าฝ้าย แหล่งทุน :สวพ,28 ธ.ค. 2010 - 27 ธ.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประเมินคุณภาพทางประสทสัมผัส,28 เม.ย. 2010 - 1 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ประสิทธิภาพของฟิล์มโซเดียมคาร์บอกซีเมทธิลไคโตซานต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหาร แหล่งทุน :สวพ. มก. ,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการขัดขวางการให้สีของสีรีแอคทีฟผสมในการย้อมผ้าฝ้าย แหล่งทุน :สวพ,28 ธ.ค. 2010 - 27 ธ.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052491 ชื่อวิชา Research Techniques,9 ก.ค. 2010 - 1 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาระบบพลาสมาเพื่อปรับสภาพผิววัสดุบรรจุ แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2010 - 1 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051525 ชื่อวิชา Probiotics & Applications in Agro-Industry,18 พ.ย. 2010 - 18 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่มีทั้งคุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์และคุณสมบัติการต้านออก แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054575 ชื่อวิชา Modeling for Product Development,11 ม.ค. 2010 - 26 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,2 มี.ค. 2010 - 30 มี.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Food Business Thailand ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นวัตกรรมการแปรรูปข้าว,26 มี.ค. 2010 - 26 มี.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ประกอบการทำ Senior project ของนักศึกษา ปี 2010,1 ก.ค. 2010 - 15 มี.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051525 ชื่อวิชา Probiotics & Applications in Agro-Industry,4 พ.ย. 2010 - 17 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,24 มิ.ย. 2010 - 1 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054341 ชื่อวิชา Chemical & Physical Quality Measurement,2 ส.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054447 ชื่อวิชา Laboratory in Sensory Evaluation of Quality,20 ก.ย. 2010 - 22 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054548 ชื่อวิชา Sensory Evaluation for Product Development,8 ก.พ. 2010 - 18 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054548 ชื่อวิชา Sensory Evaluation for Product Development,18 ม.ค. 2010 - 29 ม.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054463 ชื่อวิชา Meat & Poultry Product Development,4 ส.ค. 2010 - 18 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,7 มิ.ย. 2010 - 16 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,14 มิ.ย. 2010 - 23 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,6 ก.ย. 2010 - 20 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,10 มิ.ย. 2010 - 17 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,10 มิ.ย. 2010 - 17 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บ้านหอมไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตผลิตภัณฑ์สปาสำหรับผิวหน้า ผิวกาย เส้นผม เท้า และผลิตภัณฑ์อโรมา ณ โรงแรมเดอะวัน จ.สุราษฎร์ธานี,13 มิ.ย. 2010 - 27 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053529 ชื่อวิชา Supercritical Fluid Tech.Pack.& Materials,11 ส.ค. 2010 - 18 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053529 ชื่อวิชา Supercritical Fluid Tech.Pack.& Materials,8 ก.ย. 2010 - 15 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053529 ชื่อวิชา Supercritical Fluid Tech.Pack.& Materials,4 ส.ค. 2010 - 11 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,5 ก.ค. 2010 - 20 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054491 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Industrial PD.,8 พ.ย. 2010 - 1 มี.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อิทธิพลของการเตรียมวัตถุดิบและการอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากผักและผลไม้ แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ค. 2010 - 2 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,13 ก.ย. 2010 - 6 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053481 ชื่อวิชา Rubber Science & Technology,12 ก.ย. 2010 - 13 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051524 ชื่อวิชา Renewable Resources Technology,1 พ.ย. 2010 - 24 ธ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054323 ชื่อวิชา Processing of Agro-Industrial Products II,8 พ.ย. 2010 - 29 พ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์ของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการสกัดสมุนไพรไทยสำหรับการผลิตพลาสติกชีวฐาน แหล่งทุน :สวพ.,1 ธ.ค. 2010 - 30 พ.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,9 ส.ค. 2010 - 24 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด (2553) แหล่งทุน :NIA,17 ก.พ. 2010 - 16 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการเชื่อมข้ามของโปรตีนข้าวโดยเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสและทรานส์เฟอเรสต่อคุณสมบัติของเจลข้าว แหล่งทุน :สกว มหาบัณฑิต,1 ธ.ค. 2010 - 31 ม.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการดัดแปรแบบแอนนีลต่อสมบัติของสตาร์ชข้าวและการเสริมกันกับสารไฮโดรคอลลอยด์ แหล่งทุน :สกว ทุนมหาบัณฑิต,1 ธ.ค. 2010 - 31 ม.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054231 ชื่อวิชา Fundamental Process Engineering,21 มิ.ย. 2010 - 17 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054554 ชื่อวิชา Shelf Life Evaluation of Agro-Ind. Products,15 พ.ย. 2010 - 11 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด แหล่งทุน :NIA,17 ก.พ. 2010 - 14 ก.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาถุงเพาะชำที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ แหล่งทุน :สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,6 ม.ค. 2010 - 13 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กลไกการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานและอนุพันธ์ไคโตซาน แหล่งทุน :NRU,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กลไกการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานและอนุพันธ์ไคโตซาน แหล่งทุน :์NRU,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053529 ชื่อวิชา Supercritical Fluid Tech.Pack.& Materials,22 ก.ย. 2010 - 29 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กลไกการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานและอนุพันธ์ไคโตซาน แหล่งทุน :NRU,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการการพัฒนาถุงเพาะชำที่สามารถย่อยสลายได้ แหล่งทุน :สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,4 ม.ค. 2010 - 16 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กลไกการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานและอนุพันธ์ไคโตซาน แหล่งทุน :์NRU,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052313 ชื่อวิชา Principles of Food Chemistry,21 มิ.ย. 2010 - 13 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054353 ชื่อวิชา Principles of Process Development,1 พ.ย. 2010 - 26 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052313 ชื่อวิชา Principles of Food Chemistry,7 มิ.ย. 2010 - 20 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053331 ชื่อวิชา Packaging Dynamics,1 พ.ย. 2010 - 28 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051499 ชื่อวิชา Biotechnology Project,1 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051499 ชื่อวิชา Biotechnology Project,1 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053631 ชื่อวิชา Analytical Packaging Systems,15 พ.ย. 2010 - 29 พ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051231 ชื่อวิชา Unit Operation in Agro-Industry I,1 ก.ย. 2010 - 29 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052312 ชื่อวิชา Food & Nutrition,2 ส.ค. 2010 - 20 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052316 ชื่อวิชา Laboratory in Principles of Food Chemistry,12 ก.ค. 2010 - 16 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202525 ชื่อวิชา Chemical Process Evaluation & Design,1 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054353 ชื่อวิชา Principles of Process Development,8 พ.ย. 2010 - 18 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054591 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Ind. Product Devel.,14 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยเทคโนโลยีเอนไซม์เอนไซม์และการจัดการของเสีย ฝ่ายนาโนเทคเทคโนโลยีฯ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม ,22 มี.ค. 2010 - 25 มี.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ทดสอบตลาดเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์ที่ไร่ธัญพร แหล่งทุน :คุณอุทิศ ธรรมวาทิน,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็งของไทย แหล่งทุน :อยู่ระหว่างการขอทุนปีงบประมาณ 2554,1 ต.ค. 2010 - 1 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็งของไทย แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052313 ชื่อวิชา Principles of Food Chemistry,18 มิ.ย. 2010 - 6 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,7 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการผลิตน้ำมันปาล์มแดงจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยวิธีทางเคมีและฟิสิกส์อย่างง่าย แหล่งทุน :กำลังขอทุน สวพ,1 ต.ค. 2010 - 1 พ.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การดัดแปลงเส้นใยชานอ้อยโดยใช้เอนไซม์แลคเคสและสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อผลิตกระดาษชานอ้อยต้านเชื้อจุลินท แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก ปี 2554-55,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01057531 ชื่อวิชา Quantitative Analysis for Agro-Industry,19 ก.ย. 2010 - 26 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนากระดาษต้านจุลินทรีย์,22 ก.ค. 2010 - 22 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :The Jasmine rice (KDML 105 Variety) Adulteration Detection Using Physico-Chemical Properties แหล่งทุน :ไม่มี เป็นการใช้ความรู้ในการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ,14 ก.ย. 2010 - 14 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม : Comprehensive Series of Lectures in Packaging and Materials Technology to Industrial Practices,25 พ.ค. 2010 - 27 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,9 มิ.ย. 2010 - 22 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054244 ชื่อวิชา Laboratory in Biological Quality Measurement,17 พ.ย. 2010 - 18 พ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แบบเสนอโครงการขยายการผลิตไลโบโซมจากมะขามป้อมจากสายพันธุ์ที่ผ่านการคักเลือก แหล่งทุน :วช สวพ,30 ก.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419536 ชื่อวิชา Advanced Industrial Microbiology,8 ม.ค. 2010 - 15 ม.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052313 ชื่อวิชา Principles of Food Chemistry,20 ก.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01057532 ชื่อวิชา Product. Plan. & Inven. Control Agro-Indus.,1 ม.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052426 ชื่อวิชา Bakery Technology,5 ก.ค. 2010 - 9 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,10 มิ.ย. 2010 - 17 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อิทธิพลของการเตรียมวัตถุดิบและการอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากผักและผลไม้ แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052313 ชื่อวิชา Principles of Food Chemistry,20 ก.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052546 ชื่อวิชา Health Foods & Nutraceuticals,14 มิ.ย. 2010 - 14 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054341 ชื่อวิชา Chemical & Physical Quality Measurement,14 มิ.ย. 2010 - 19 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054243 ชื่อวิชา Biological Quality Measurement,3 พ.ย. 2010 - 24 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร แหล่งทุน :เป็นหนึ่งในกรณีศึกษา ในหนังสือ "การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร: กรณีศึกษา",26 ก.ค. 2010 - 21 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053529 ชื่อวิชา Supercritical Fluid Tech.Pack.& Materials,15 ก.ย. 2010 - 22 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053529 ชื่อวิชา Supercritical Fluid Tech.Pack.& Materials,8 ก.ย. 2010 - 15 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมและคุณสมบัติของ polylactic acid (PLA) / epoxidized natural rubber (ENR) / organoclay นาโนคอ แหล่งทุน :วช.,5 ม.ค. 2010 - 3 ก.พ. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :. การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด แหล่งทุน :สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,9 ก.พ. 2010 - 20 พ.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนายางฟองน้ำกันกระแทกจากโคพอลิเมอร์ของน้ำยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนโดยการฉายรัวสีแกมม่า แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ,7 ม.ค. 2010 - 8 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053529 ชื่อวิชา Supercritical Fluid Tech.Pack.& Materials,22 ก.ย. 2010 - 29 ก.ย. 2010

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 9
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอรี่ จำกัด การใช้ประโยชน์ :นำเสนอรายงานแก่โรงงานกรณีศึกษา,1 พ.ค. 2010 - 1 พ.ค. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอรี่ จำกัด การใช้ประโยชน์ :นำเสนอรายงานแก่โรงงานกรณีศึกษา,1 พ.ค. 2010 - 1 พ.ค. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :นำเสนอผลงาน และส่งมอบโปรแกรมฐานข้อมูล เพื่อการนำไปใช้งานของบริษัท,4 ม.ค. 2010 - 31 พ.ค. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. การใช้ประโยชน์ :การสัมมนา เรื่อง ฐานข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทยและแนวทางการใช้งาน,6 ส.ค. 2010 - 6 ส.ค. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :NIA และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะผ่านงานประชุมวิชาการ ที่ งาน InnoBioPlast 2011 ระหว่างวันที่ 9-11 September 2010 สถานที่ Hall 8, IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center, Bangkok Thailand,9 พ.ย. 2010 - 10 พ.ย. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ :มีการเผยแพร่องค์ความรู้แก่บุคคลที่สนใจ นิสิต และ ภาคเอกชน,10 ก.พ. 2010 - 16 ก.พ. 2011
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ :มีการเผยแพร่องค์ความรู้แก่ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนบุคคลที่สนใจ,9 ก.พ. 2010 - 18 ก.พ. 2011
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอรี่ จำกัด การใช้ประโยชน์ :นำเสนอรายงานแก่โรงงานกรณีศึกษา,1 พ.ค. 2010 - 1 พ.ค. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ :มีการเผยแพร่ในเอกสาร proceeding,9 ก.พ. 2010 - 24 ธ.ค. 2010

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 13
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ. ซีพี อินเตอร์เทรด การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,27 ก.ย. 2010 - 27 ก.ย. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ปทุมไรซ์มิลแอนด์แกรนารี การใช้ประโยชน์ :เรียนรู้และเป็นเจ้าของเทคโนโลยี,1 มิ.ย. 2010 - 1 มิ.ย. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :ได้ดำเนินการจดสิทธิบัตร,20 ม.ค. 2010 - 16 ก.ย. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :เป็นหนึ่งในกรณีศึกษา ในหนังสือ "การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร: กรณีศึกษา",26 ก.ค. 2010 - 21 ก.ย. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :เป็นหนึ่งในกรณีศึกษา ในหนังสือ "การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร: กรณีศึกษา",26 ก.ค. 2010 - 21 ก.ย. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :เป็นหนึ่งในกรณีศึกษา ในหนังสือ "การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร: กรณีศึกษา",26 ก.ค. 2010 - 21 ก.ย. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เพนตาอิมเพกซ์ การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,27 ก.ย. 2010 - 27 ก.ย. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ,3 ต.ค. 2010 - 13 ต.ค. 2011
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผู้ประกอบการทราบปริมาณสารสกัดที่ต้องใช้เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ,1 ต.ค. 2010 - 15 ก.พ. 2013
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงก๋วยเตี๋ยวอึ้งฮะเซ้ง การใช้ประโยชน์ :โรงงานติดตั้งหลอด UV-C เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (สปอร์รา) ในอากาศและบนเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา,1 ต.ค. 2010 - 15 ก.พ. 2013
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คุณอุทิศ ธรรม วาทิน การใช้ประโยชน์ :โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ทดสอบตลาดเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์ที่ไร่ธัญพร ในการผลิตไซรัปกล้วยหอมทอง,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน 2 ราย การใช้ประโยชน์ :นำไลโบโซมจากมะขามป้อมไปผลิตประกอบในเครื่องสำอางหลายชนิด,20 ส.ค. 2010 - 23 ก.ย. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :เป็นหนึ่งในกรณีศึกษา ในหนังสือ "การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร: กรณีศึกษา",26 ก.ค. 2010 - 21 ก.ย. 2010