Conference

Article
การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตโปรตีเอส อะไมเลส และไลเปส จากบ่อเพาะเลี้ยงกุ้ง
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28
Class
ชาติ
Date
24 - 26 ตุลาคม 2002
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051232 ชื่อวิชา Unit Operation in Agro-Industry II,5 พ.ย. 2001 - 5 พ.ย. 2002