การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2017

98

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

94

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

199

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

12

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 43
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำเชื่อมพรีไบโอติกเป็นสารเสริมอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมสุกรแม่พันธุ์ แหล่งทุน :บริษัท ไทยเมจิ ฟาร์มาซิวติคัล จำกัด,7 ก.ค. 2017 - 30 เม.ย. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :FoodInnopolis ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :1st Workshop on Fundamental of Flavor Sciences,9 พ.ย. 2017 - 10 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,16 ม.ค. 2017 - 24 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,16 ม.ค. 2017 - 26 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :FoodInnopolis ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :1st Workshop on Fundamental of Flavor Sciences,9 พ.ย. 2017 - 10 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,16 ม.ค. 2017 - 26 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :FoodInnopolis ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :1st Workshop on Fundamental of Flavor Sciences,9 พ.ย. 2017 - 10 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมวิทยาศาสตร์บริการ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิเคราะห์องค์ประกอบกลิ่นอาหารด้วยเทคนิค GC-O-MS,30 ส.ค. 2017 - 31 ส.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการประเมินทางประสาทสัมผัสสำหรับเจ้าหน้าที่ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด,25 เม.ย. 2017 - 25 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สารให้กลิ่นในข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลของกระบวนการให้ความร้อนต่อกลิ่นของเครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอร์รี่ แหล่งทุน :สกว. และ สกอ.,3 เม.ย. 2017 - 2 เม.ย. 2019
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการบริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร,20 ก.พ. 2017 - 28 ก.พ. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,16 ม.ค. 2017 - 26 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการประเมินทางประสาทสัมผัสสำหรับเจ้าหน้าที่ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด,25 เม.ย. 2017 - 25 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,16 ม.ค. 2017 - 26 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,16 ม.ค. 2017 - 28 ม.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,16 ม.ค. 2017 - 28 ม.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,16 ม.ค. 2017 - 26 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการประเมินทางประสาทสัมผัสสำหรับเจ้าหน้าที่ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด,25 เม.ย. 2017 - 25 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :FoodInnopolis ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :1st Workshop on Fundamental of Flavor Sciences,9 พ.ย. 2017 - 10 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,16 ม.ค. 2017 - 28 ม.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,16 ม.ค. 2017 - 26 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :FoodInnopolis ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :1st Workshop on Fundamental of Flavor Sciences,9 พ.ย. 2017 - 10 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมวิทยาศาสตร์บริการ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิเคราะห์องค์ประกอบกลิ่นอาหารด้วยเทคนิค GC-O-MS,30 ส.ค. 2017 - 31 ส.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,28 ส.ค. 2017 - 11 ก.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง จากโปรตีนรำข้าว,21 มี.ค. 2017 - 22 มี.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง จากโปรตีนรำข้าว,28 มี.ค. 2017 - 29 มี.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาวิธีการแปรรูปกลีเซอรอลเป็นผลิตภัณฑ์ผงสำหรับใช้เสริมในอาหารสัตว์ แหล่งทุน :บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด,31 ก.ค. 2017 - 30 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,16 ม.ค. 2017 - 23 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :FoodInnopolis ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :1st Workshop on Fundamental of Flavor Sciences,9 พ.ย. 2017 - 10 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,16 ม.ค. 2017 - 26 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมวิทยาศาสตร์บริการ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิเคราะห์องค์ประกอบกลิ่นอาหารด้วยเทคนิค GC-O-MS,30 ส.ค. 2017 - 31 ส.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :FoodInnopolis ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :1st Workshop on Fundamental of Flavor Sciences,9 พ.ย. 2017 - 10 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการประเมินทางประสาทสัมผัสสำหรับเจ้าหน้าที่ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด,25 เม.ย. 2017 - 25 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สารให้กลิ่นในข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลของกระบวนการให้ความร้อนต่อกลิ่นของเครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอร์รี่ แหล่งทุน :สกว. และ สกอ.,3 เม.ย. 2017 - 2 เม.ย. 2019
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมวิทยาศาสตร์บริการ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิเคราะห์องค์ประกอบกลิ่นอาหารด้วยเทคนิค GC-O-MS,30 ส.ค. 2017 - 31 ส.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :FoodInnopolis ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :1st Workshop on Fundamental of Flavor Sciences,9 พ.ย. 2017 - 10 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมวิทยาศาสตร์บริการ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิเคราะห์องค์ประกอบกลิ่นอาหารด้วยเทคนิค GC-O-MS,30 ส.ค. 2017 - 31 ส.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :FoodInnopolis ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :1st Workshop on Fundamental of Flavor Sciences,9 พ.ย. 2017 - 10 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052491 ชื่อวิชา Research Techniques I,10 ส.ค. 2017 - 1 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202699 ชื่อวิชา Thesis,1 ส.ค. 2017 - 31 ก.ค. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052517 ชื่อวิชา Advanced Food Science,27 พ.ย. 2017 - 27 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สารให้กลิ่นในข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลของกระบวนการให้ความร้อนต่อกลิ่นของเครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอร์รี่ แหล่งทุน :สกว. และ สกอ.,3 เม.ย. 2017 - 1 เม.ย. 2019
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,21 ส.ค. 2017 - 31 ส.ค. 2017

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด