การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2014

117

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

162

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

12

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

144

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

20

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 34
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสังเคราะห์พอลิแล็กติกแอสิดเชิงเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพีแอลเอเซลลูโลสคอมพาวด์เกรดฉีด แหล่งทุน :โครงการทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม,1 ส.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2016
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสังเคราะห์พอลิแล็กติกแอสิดเชิงเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพีแอลเอเซลลูโลสคอมพาวด์เกรดฉีด แหล่งทุน :โครงการทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม,1 ส.ค. 2014 - 31 ก.ค. 2016
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การบรรยายในโครงการฝึกอบรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณ,8 ก.ค. 2014 - 10 ก.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416591 ชื่อวิชา Research Methods in Genetics,1 ม.ค. 2014 - 28 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052313 ชื่อวิชา Principles of Food Chemistry,4 ธ.ค. 2014 - 4 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416591 ชื่อวิชา Research Methods in Genetics,2 ม.ค. 2014 - 28 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตและการเพิ่มความคงตัวของสารแอนโทไซยานินจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อ แหล่งทุน :สวพ-มก,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การบรรยายในโครงการฝึกอบรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์,8 ก.ค. 2014 - 10 ก.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพํมนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรฝึกอบรมนิสิตเฉพาะทาง,1 เม.ย. 2014 - 30 พ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสังเคราะห์พอลิแล็กติกแอสิดเชิงเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพีแอลเอเซลลูโลสคอมพาวด์เกรดฉีด แหล่งทุน :โครงการทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม,1 ส.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2016
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไส้บรรจุต้านจุลินทรีย์ชนิดคอลลาเจนที่ผ่านการอิมเพรคด้วยไนซิน แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนจากภาครัฐและเอกชนรวม 19 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี รุ่นที่ 9,6 ส.ค. 2014 - 6 ส.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตโพลิแซคคาไรด์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2558-2559,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2016
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาเส้นใยไผ่เป็นวัสดุดูดซับเสียง (Acoustic) แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน),20 ก.พ. 2014 - 17 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาถุงร้อนถุงเย็นจากยางพาราและพอลิแลคติกแอซิด แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,2 เม.ย. 2014 - 9 เม.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052313 ชื่อวิชา Principles of Food Chemistry,2 ธ.ค. 2014 - 2 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01055121 ชื่อวิชา Textile & Product Industry,6 ม.ค. 2014 - 26 ก.ย. 2017
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052424 ชื่อวิชา Fruit & Vegetable Technology,27 ม.ค. 2014 - 27 ม.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การผลิตโปรตีนรำข้าวที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่และฤทธิ์ทางชีวภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,10 พ.ย. 2014 - 30 มี.ค. 2016
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตวัสดุดูดซับชนิดต้นทุนต่ำจากเยื่อเมล็ดมะขามสำหรับบำบัดน้ำสีในโรงย้อมสิ่งทอ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่มี แหล่งทุน :ไม่มี,19 ก.ย. 2014 - 20 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสังเคราะห์พอลิแล็กติกแอสิดเชิงเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพีแอลเอเซลลูโลสคอมพาวด์เกรดฉีด แหล่งทุน :โครงการทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม,1 ส.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2016
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสังเคราะห์สีรีแอคทีฟ-ดิสเพิร์สสำหรับการย้อมผ้าถักผสม PLA/ฝ้ายขั้นตอนเดียว แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตกแต่งสำเร็จเชิงเคมีเพื่อลดกลิ่นควันบุหรี่บนผ้าฝ้าย แหล่งทุน :สวพ,1 ม.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไส้บรรจุต้านจุลินทรีย์ชนิดคอลลาเจนที่ผ่านการอิมเพรคด้วยไนซิน แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Rajamangala University of Technology Tawan-ok ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :FoSNET Program “Food and Health in ASEAN Community” ,19 ก.พ. 2014 - 20 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการการพัฒนายางธรรมชาติชนิดความหนืดคงที่และการนำไปใช้งานสำหรับยางล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน แหล่งทุน :สวพ 2556,17 ก.พ. 2014 - 16 ก.พ. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01555699 ชื่อวิชา Thesis,3 มี.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาถุงร้อนถุงเย็นจากยางพาราและพอลิแลคติกแอซิด แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,8 เม.ย. 2014 - 2 เม.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีการอาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบรรยายวิชาการ 50 ปี วทอ,31 ก.ค. 2014 - 31 ก.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054321 ชื่อวิชา Processing of Agro-Industrial Products I,25 ส.ค. 2014 - 27 ต.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :สวพ มก,9 ก.ย. 2014 - 31 ธ.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ไคโตซานเป็นสารทดแทนวัตถุกันเสียในก๋วยเตี๋ยว แหล่งทุน :สวพ มก,1 ม.ค. 2014 - 9 พ.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาถุงร้อนถุงเย็นจากยางพาราและพอลิแลคติกแอซิด แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,2 เม.ย. 2014 - 12 เม.ย. 2014

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด