การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 1997

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1997

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1997

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1997

2

Project

โครงการวิจัย ปี 1997

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1997

0

Award

รางวัล ปี 1997

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด