การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2003

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

4

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2003 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และหน่วยงานของรัฐ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การถ่ายทอดวิธีการผลิตข้าวเกรียบใบมะกรูดให้แก่กลุ่มเกษตร,14 ต.ค. 2003 - 15 ต.ค. 2003
2003 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และหน่วยงานของรัฐ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กาถ่ายทอดและแนะนำกรรมวิธีการผลิตข้าวเกรียบให้ได้มาตรฐาน,14 ต.ค. 2003 - 15 ต.ค. 2003
2003 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรลูกค้าธกส. อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มาตรฐาน มก. ธกส. ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไชยา,14 พ.ย. 2003 - 14 พ.ย. 2003
2003 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051333 ชื่อวิชา Unit Operation in Agro-Industry III,1 ก.ย. 2003 - 2 พ.ย. 2009
2003 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการอบรมวิชาชีพ มก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การทำสบู่,4 เม.ย. 2003 - 3 ก.ย. 2004
2003 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตน้ำมะนาวเข้มข้น แหล่งทุน :สวพ,9 ก.ย. 2003 - 2 ก.ย. 2005
2003 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051232 ชื่อวิชา Unit Operation in Agro-Industry II,3 พ.ย. 2003 - 4 พ.ย. 2009

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด