การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2013

103

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

246

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

8

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

152

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

27

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 68
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,10 มิ.ย. 2013 - 14 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,11 ก.พ. 2013 - 14 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054463 ชื่อวิชา Meat & Poultry Product Development,1 พ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,11 ก.พ. 2013 - 14 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054541 ชื่อวิชา Sensory Evaluation Techniques for Ago-Indus.,24 ส.ค. 2013 - 5 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052315 ชื่อวิชา Laboratory for Principles of Food Analysis,23 ม.ค. 2013 - 23 ม.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054231 ชื่อวิชา Fundamental Process Engineering,17 มิ.ย. 2013 - 20 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054554 ชื่อวิชา Shelf Life Evaluation of Agro-Ind. Products,12 ส.ค. 2013 - 13 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทแมคคีย์ฟู้ดเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการแช่เยือกแข็งอาหาร ในโครงการเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,17 พ.ค. 2013 - 17 พ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแช่อิ่มอบแห้งผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงวและไมโครเวฟในการผลิตเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร,27 ธ.ค. 2013 - 30 เม.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052315 ชื่อวิชา Laboratory for Principles of Food Analysis,25 ม.ค. 2013 - 25 ม.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,10 ส.ค. 2013 - 10 ส.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054491 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Industrial PD.,10 มิ.ย. 2013 - 14 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,10 ส.ค. 2013 - 10 ส.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054341 ชื่อวิชา Chemical & Physical Quality Measurement,10 มิ.ย. 2013 - 20 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054342 ชื่อวิชา Laboratory in Chemical Quality Measurement,10 มิ.ย. 2013 - 27 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054621 ชื่อวิชา Microwave in Agro-Industrial Process Develop.,25 พ.ย. 2013 - 9 ธ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,10 ส.ค. 2013 - 21 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052518 ชื่อวิชา Chemistry of Food Flavor & Analysis,11 มิ.ย. 2013 - 14 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052518 ชื่อวิชา Chemistry of Food Flavor & Analysis,11 มิ.ย. 2013 - 14 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052518 ชื่อวิชา Chemistry of Food Flavor & Analysis,11 มิ.ย. 2013 - 14 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,4 พ.ย. 2013 - 14 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052518 ชื่อวิชา Chemistry of Food Flavor & Analysis,11 มิ.ย. 2013 - 14 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,4 พ.ย. 2013 - 14 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประเมินทางประสาทสัมผัส,25 ก.ย. 2013 - 25 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052518 ชื่อวิชา Chemistry of Food Flavor & Analysis,11 มิ.ย. 2013 - 14 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052518 ชื่อวิชา Chemistry of Food Flavor & Analysis,11 มิ.ย. 2013 - 14 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 055466 ชื่อวิชา Sup. Chain Mgt. & Logis. in Tex. & Appa. Ind.,6 ส.ค. 2013 - 26 ก.ย. 2017
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตผงอินูลินสกัดจากหัวแก่นตะวันในระดับนำร่องพร้อมทั้งการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,20 พ.ค. 2013 - 29 พ.ค. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054353 ชื่อวิชา Principles of Process Development,18 พ.ย. 2013 - 17 ม.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054353 ชื่อวิชา Principles of Process Development,18 พ.ย. 2013 - 17 ม.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนากระบวนการผลิตผลอินูลินสกัดจากหัวแก่นตะวันพร้อมท้องการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ แหล่งทุน :สกว,3 มิ.ย. 2013 - 2 มิ.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวเพื่อขัดหินปูนสำหรับสุนัขแบบเนื้อเหนียวหยุ่น แหล่งทุน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,1 เม.ย. 2013 - 20 ก.พ. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,11 ก.พ. 2013 - 14 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมหม่อนไหม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นวัตกรรมตัวแบบการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain) และ Logistics ในอุตสาหกรรมไหมไทย,25 มิ.ย. 2013 - 27 มิ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054341 ชื่อวิชา Chemical & Physical Quality Measurement,10 มิ.ย. 2013 - 12 ก.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054699 ชื่อวิชา Thesis,10 มิ.ย. 2013 - 27 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,11 ก.พ. 2013 - 14 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,11 ก.พ. 2013 - 14 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,11 ก.พ. 2013 - 14 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054697 ชื่อวิชา Seminar,17 มิ.ย. 2013 - 16 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004472 ชื่อวิชา Entomopathogenic Microorganisms & Products,6 พ.ย. 2013 - 14 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,8 พ.ย. 2013 - 14 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "The Incidence of Fusarium spp. Contaminated in Shrimp Feed and agricultural Raw Materials from Thailand and their Ability to Produce Fumonisin and T-2 Toxin",4 ก.ค. 2013 - 4 ก.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,11 ก.พ. 2013 - 14 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,26 ส.ค. 2013 - 10 ก.ย. 2018
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,1 พ.ค. 2013 - 1 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 พ.ค. 2013 - 1 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2013 - 31 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424311 ชื่อวิชา Industrial Biology,18 มิ.ย. 2013 - 25 มิ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052518 ชื่อวิชา Chemistry of Food Flavor & Analysis,11 มิ.ย. 2013 - 14 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052518 ชื่อวิชา Chemistry of Food Flavor & Analysis,11 มิ.ย. 2013 - 14 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,4 พ.ย. 2013 - 14 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052518 ชื่อวิชา Chemistry of Food Flavor & Analysis,11 มิ.ย. 2013 - 14 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,4 พ.ย. 2013 - 14 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052518 ชื่อวิชา Chemistry of Food Flavor & Analysis,11 มิ.ย. 2013 - 14 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF THAI GREEN MANGO PEEL EXTRACT AND ITS APLLICATION IN FISH FILLET แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,19 ส.ค. 2013 - 17 ส.ค. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,19 ส.ค. 2013 - 30 ส.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052518 ชื่อวิชา Chemistry of Food Flavor & Analysis,11 มิ.ย. 2013 - 14 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,4 พ.ย. 2013 - 14 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประเมินทางประสาทสัมผัส,25 ก.ย. 2013 - 25 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053425 ชื่อวิชา Packaging & Distri. of Agricultural Produces,10 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053425 ชื่อวิชา Packaging & Distri. of Agricultural Produces,1 ม.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416691 ชื่อวิชา Advanced Research Techniques in Genetics,1 ส.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416553 ชื่อวิชา Molecular Genetics,1 ส.ค. 2013 - 31 ส.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานหลักสูตรเฉพาะทางเรื่อง การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์มะขามแผ่นเหรียญและ การประเมินคุณค่าอาหารทางโภชนาการและอาหารฮาลาล,7 ต.ค. 2013 - 1 พ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,11 ก.พ. 2013 - 14 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,10 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :InnoBioPlast 2013, International Conference & Exhibition การใช้ประโยชน์ :T. Nampitch,” The study and preparation of ternary blends with epoxidized natural rubber, poly(lactic acid) and poly(butylene adipate-co-terephthalate”, InnoBioPlast 2013, International Conference & Exhibition, 24 January 2013.,24 ม.ค. 2013 - 27 ม.ค. 2013
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :InnoBioPlast 2013, International Conference & Exhibition, การใช้ประโยชน์ :28. T. Nampitch,” The study and preparation of ternary blends with epoxidized natural rubber, poly(lactic acid) and poly(butylene adipate-co-terephthalate”, InnoBioPlast 2013, International Conference & Exhibition, 24 January 2013.,1 ม.ค. 2013 - 20 ก.ย. 2013
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารวิชาการ การใช้ประโยชน์ :การอ้างอิงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ,1 ส.ค. 2013 - 15 ส.ค. 2020