การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2002

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2002

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2002

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2002

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2002

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2002

2

Award

รางวัล ปี 2002

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 4
2002 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ Thai Better Foods การใช้ประโยชน์ :Process of quick cooking Jasmine rice, Thailand patent no. 072424 has already transferred for commercially purpose. The bilateral agreement between Kasetsart University and the Thai Better Foods Co., Ltd. was signed on April 9, 2002.,9 เม.ย. 2002 - 30 ก.ย. 2009
2002 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมหม่อนไหมและกลุ่มเกษตรกร การใช้ประโยชน์ :นำไปแปรรูปสร้างรายได้และส่งออก,25 เม.ย. 2002 - 25 เม.ย. 2012
2002 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สยามกาบาไรซ์ การใช้ประโยชน์ :ผลิตข้าวกล้องเริ่มงอก,30 เม.ย. 2002 - 30 เม.ย. 2012
2002 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ Thai Better Food จำกัด การใช้ประโยชน์ :Process of quick cooking Jasmine rice, Thailand patent no. 072424 has already transferred for commercially purpose. The bilateral agreement between Kasetsart University and the Thai Better Foods Co., Ltd. was signed on April 9, 2002. ,9 เม.ย. 2002 - 30 ก.ย. 2009