การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2011

126

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

171

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

9

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

140

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

25

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 152
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054457 ชื่อวิชา Traditional Food Product Development,8 มิ.ย. 2011 - 21 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,19 ธ.ค. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051562 ชื่อวิชา Advanced Industrial Fermentation Processes,19 ธ.ค. 2011 - 30 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051562 ชื่อวิชา Advanced Industrial Fermentation Processes,19 ธ.ค. 2011 - 30 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,1 พ.ย. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,1 พ.ย. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต: กรณีศึกษาในกระบวนการผลิตน้ำยางข้น ของฝ่ายโรงงาน 2 องค์การสวนยาง แหล่งทุน :โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,1 ส.ค. 2011 - 31 พ.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Mass Customization Model in Textiles Products Industries แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 ส.ค. 2011 - 1 ส.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต: กรณีศึกษาในกระบวนการผลิตน้ำยางข้น ของฝ่ายโรงงาน 2 องค์การสวนยาง แหล่งทุน :โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,1 ส.ค. 2011 - 31 พ.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051562 ชื่อวิชา Advanced Industrial Fermentation Processes,19 ต.ค. 2011 - 30 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051562 ชื่อวิชา Advanced Industrial Fermentation Processes,19 ต.ค. 2011 - 30 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนานีโอโซมจากน้ำมันสบู่ดำสายพันธุ์ไร้พิษเพื่อประยุกต์ใช้ในทางเครื่องสำอาง แหล่งทุน :โครงการเคยูไบโอดีเซล-สวพปี2554,30 ก.ย. 2011 - 1 ต.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051562 ชื่อวิชา Advanced Industrial Fermentation Processes,19 ต.ค. 2011 - 30 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,15 ส.ค. 2011 - 12 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051562 ชื่อวิชา Advanced Industrial Fermentation Processes,19 ต.ค. 2011 - 30 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01057532 ชื่อวิชา Product. Plan. & Inven. Control Agro-Indus.,1 ธ.ค. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054231 ชื่อวิชา Fundamental Process Engineering,13 มิ.ย. 2011 - 16 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054591 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Ind. Product Devel.,26 ธ.ค. 2011 - 16 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,19 ธ.ค. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051562 ชื่อวิชา Advanced Industrial Fermentation Processes,19 ต.ค. 2011 - 30 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054591 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Ind. Product Devel.,6 มิ.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051525 ชื่อวิชา Probiotics & Applications in Agro-Industry,10 พ.ย. 2011 - 16 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเก็บกักยูจีนอลในอนุภาคนาโนไคโตซาน แหล่งทุน :ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),31 มี.ค. 2011 - 30 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงความเสถียรของสารประกอบฟีนอลิกโดยการกราฟท์บนโมเลกุลไคโตซาน แหล่งทุน :โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,21 ต.ค. 2011 - 15 ธ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,15 ส.ค. 2011 - 18 พ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01057532 ชื่อวิชา Product. Plan. & Inven. Control Agro-Indus.,1 ธ.ค. 2011 - 31 ม.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054472 ชื่อวิชา Design in Agro-Industry,13 มิ.ย. 2011 - 12 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Food Security-Postharvest, Processing and Quality Assuranceof Selected Agro-Industrial Products ,10 มิ.ย. 2011 - 10 มิ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054448 ชื่อวิชา Project in Project Development,25 ม.ค. 2011 - 24 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,11 ส.ค. 2011 - 1 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ย. 2011 - 9 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ย. 2011 - 9 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ย. 2011 - 9 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054457 ชื่อวิชา Traditional Food Product Development,8 มิ.ย. 2011 - 21 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054463 ชื่อวิชา Meat & Poultry Product Development,15 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054596 ชื่อวิชา Selected Topics in Agro-Ind. Prod. Devel.,1 ธ.ค. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,12 ก.ย. 2011 - 12 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060534 ชื่อวิชา Engineering Properties of Foods,1 ก.ค. 2011 - 1 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060534 ชื่อวิชา Engineering Properties of Foods,1 ส.ค. 2011 - 1 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,19 ธ.ค. 2011 - 21 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054591 ชื่อวิชา Research Methods in Product Development,5 ม.ค. 2011 - 14 มี.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,2 ก.ค. 2011 - 27 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Food Security-Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro-Industrial Products,10 มิ.ย. 2011 - 10 มิ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Comparison of hot air drying and microwave drying of taro slices แหล่งทุน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร,2 ก.ค. 2011 - 31 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 เม.ย. 2011 - 7 เม.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054472 ชื่อวิชา Design in Agro-Industry,13 มิ.ย. 2011 - 12 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,2 ก.ค. 2011 - 27 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Food Security- Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro-Industrial Products,10 มิ.ย. 2011 - 10 มิ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :PHD/0052/2553 แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเก็บกักยูจีนอลในอนุภาคนาโนไคโตซาน แหล่งทุน :ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),31 มี.ค. 2011 - 30 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงความเสถียรของสารประกอบฟีนอลิกโดยการกราฟท์บนโมเลกุลไคโตซาน แหล่งทุน :โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชสำหรับการผลิตฟิล์มเป่าของวัสดุผสมพอลิเอทิลีน/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช แหล่งทุน :โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชสำหรับการผลิตฟิล์มเป่าของวัสดุผสมพอลิเอทิลีน/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช แหล่งทุน :โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงความเสถียรของสารประกอบฟีนอลิกโดยการกราฟท์บนโมเลกุลไคโตซาน แหล่งทุน :โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเก็บกักยูจีนอลในอนุภาคนาโนไคโตซาน แหล่งทุน :ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),31 มี.ค. 2011 - 30 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,15 ส.ค. 2011 - 22 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2011 - 21 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052425 ชื่อวิชา Cereal Technology,10 ม.ค. 2011 - 21 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ย. 2011 - 9 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ย. 2011 - 9 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054231 ชื่อวิชา Fundamental Process Engineering,13 มิ.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค”,24 พ.ค. 2011 - 28 พ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบึงหมอก และ บ้านลำภู จ.ศรีสะเกษ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กรรมวิธีการแปรรูปพริกแห้งและพริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัย,19 เม.ย. 2011 - 19 เม.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค”,24 พ.ค. 2011 - 28 พ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค,24 พ.ค. 2011 - 28 พ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054554 ชื่อวิชา Shelf Life Evaluation of Agro-Ind. Products,26 ธ.ค. 2011 - 9 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กรรมวิธีการแปรรูปพริกแห้งและพริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัย,19 เม.ย. 2011 - 19 เม.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค,24 พ.ค. 2011 - 28 พ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054554 ชื่อวิชา Shelf Life Evaluation of Agro-Ind. Products,19 ก.ย. 2011 - 15 ต.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,16 มิ.ย. 2011 - 16 มิ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม,25 พ.ค. 2011 - 27 พ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,1 พ.ย. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051562 ชื่อวิชา Advanced Industrial Fermentation Processes,19 ต.ค. 2011 - 30 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กระดับขยายกำลังผลิตเพื่อผลิตน้ำมัน/ไบโอดีเซล แหล่งทุน :ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ,1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,16 มิ.ย. 2011 - 16 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงความเสถียรของสารประกอบฟีนอลิกโดยการกราฟท์บนโมเลกุลไคโตซาน แหล่งทุน :โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054457 ชื่อวิชา Traditional Food Product Development,8 มิ.ย. 2011 - 28 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054463 ชื่อวิชา Meat & Poultry Product Development,1 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054463 ชื่อวิชา Meat & Poultry Product Development,1 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กระดับขยายกำลังผลิตเพื่อผลิตน้ำมัน/ไบโอดีเซล แหล่งทุน :ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ,1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051562 ชื่อวิชา Advanced Industrial Fermentation Processes,19 ต.ค. 2011 - 30 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054591 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Ind. Product Devel.,4 ต.ค. 2011 - 16 เม.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054591 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Ind. Product Devel.,4 ต.ค. 2011 - 16 เม.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054591 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Ind. Product Devel.,4 ต.ค. 2011 - 16 เม.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ไคโตซานเป็นสารทดแทนวัตถุกันเสียในก๋วยเตี๋ยว แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054652 ชื่อวิชา Ingredients in Product Development,12 ธ.ค. 2011 - 16 ม.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาผลไม้แช่เยือกแข็งของไทยให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลาย แหล่งทุน :สกว,1 มิ.ย. 2011 - 1 มิ.ย. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01055466 ชื่อวิชา Sup. Chain Mgt. & Logis. in Tex. & Appa. Ind.,17 พ.ย. 2011 - 19 เม.ย. 2022
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054554 ชื่อวิชา Shelf Life Evaluation of Agro-Ind. Products,19 ก.ย. 2011 - 8 ต.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054591 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Ind. Product Devel.,6 มิ.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054591 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Ind. Product Devel.,6 มิ.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051562 ชื่อวิชา Advanced Industrial Fermentation Processes,19 ต.ค. 2011 - 30 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054691 ชื่อวิชา Adv.Research Methods in Agro-Ind. Prod.Devel.,17 มิ.ย. 2011 - 9 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054353 ชื่อวิชา Principles of Process Development,26 ธ.ค. 2011 - 24 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยเทคโนโลยีเอนไซม์เอนไซม์และการจัดการของเสีย ฝ่ายนาโนเทคเทคโนโลยีฯ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม ,25 พ.ค. 2011 - 27 พ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053331 ชื่อวิชา Packaging Dynamics,3 ต.ค. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053425 ชื่อวิชา Packaging & Distri. of Agricultural Produces,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053331 ชื่อวิชา Packaging Dynamics,1 พ.ย. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,8 ส.ค. 2011 - 22 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054341 ชื่อวิชา Chemical & Physical Quality Measurement,6 มิ.ย. 2011 - 15 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมคุณภาพในการประกอบอาการ ใน การอบรมหลักสูตร การประกอบอาหารและการบริหารการจัดการร้านอาหารระดับมืออาชีพ,14 มี.ค. 2011 - 9 พ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,15 ส.ค. 2011 - 22 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054554 ชื่อวิชา Shelf Life Evaluation of Agro-Ind. Products,19 ธ.ค. 2011 - 27 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเปลี่ยนเป็นน้ำตาลพร้อมกับการหมักกรดแลกติกจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชลล์ตรึงเชื้อรา Rhizopus oryzae แหล่งทุน :วช,12 ก.ย. 2011 - 11 ก.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054449 ชื่อวิชา Manage. of Raw Material Quality in Agro-Ind.,26 ธ.ค. 2011 - 30 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเก็บกักยูจีนอลในอนุภาคนาโนไคโตซาน แหล่งทุน :ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),7 มี.ค. 2011 - 6 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054472 ชื่อวิชา Design in Agro-Industry,13 มิ.ย. 2011 - 12 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Food Security- Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro-Industrial Products,10 มิ.ย. 2011 - 10 มิ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053523 ชื่อวิชา Packaging & Environment,4 มิ.ย. 2011 - 4 ต.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม ,25 พ.ค. 2011 - 27 พ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,16 ส.ค. 2011 - 31 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060534 ชื่อวิชา Engineering Properties of Foods,1 ส.ค. 2011 - 1 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054554 ชื่อวิชา Shelf Life Evaluation of Agro-Ind. Products,10 ก.ย. 2011 - 16 ต.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,2 ก.ค. 2011 - 27 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054472 ชื่อวิชา Design in Agro-Industry,13 มิ.ย. 2011 - 12 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Food Security-Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro-Industrial Products,10 มิ.ย. 2011 - 10 มิ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :PHD/0052/2553 แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054554 ชื่อวิชา Shelf Life Evaluation of Agro-Ind. Products,19 ธ.ค. 2011 - 27 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054591 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Ind. Product Devel.,1 มี.ค. 2011 - 15 เม.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,2 ก.ค. 2011 - 25 ส.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Food Security-Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro-Industrial Products,10 มิ.ย. 2011 - 10 มิ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053481 ชื่อวิชา Rubber Science & Technology,11 ม.ค. 2011 - 26 ต.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การดูดซับสารมลพิษทางอินทรีย์โดยใช้ออร์กาโนเคลย์สำหรับการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยาง แหล่งทุน :สวก.,11 เม.ย. 2011 - 12 ม.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเก็บกักยูจีนอลในอนุภาคนาโนไคโตซาน แหล่งทุน :ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),7 มี.ค. 2011 - 6 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ย. 2011 - 9 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054496 ชื่อวิชา Selected Topics in Product Development,19 ธ.ค. 2011 - 21 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054491 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Industrial PD.,6 มิ.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054496 ชื่อวิชา Selected Topics in Product Development,19 ธ.ค. 2011 - 21 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052425 ชื่อวิชา Cereal Technology,10 ม.ค. 2011 - 21 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการดัดแปรสตาร์ชข้าวที่ระดับโพลีเมอไรเซชันต่างๆต่อวิทยากระแสของเจลและการเสริมกันกับสารไฮโดรคอลลอ แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,23 มิ.ย. 2011 - 30 มิ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054596 ชื่อวิชา Selected Topics in Agro-Ind. Prod. Devel.,21 ธ.ค. 2011 - 28 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,6 ส.ค. 2011 - 13 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,6 ส.ค. 2011 - 13 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054596 ชื่อวิชา Selected Topics in Agro-Ind. Prod. Devel.,21 ธ.ค. 2011 - 28 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,20 ธ.ค. 2011 - 21 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนากระบวนการอบแห้งมังคุดโดยใช้การอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ แหล่งทุน :ทุนสนับสุนการวิจัย มก.,6 ม.ค. 2011 - 31 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054496 ชื่อวิชา Selected Topics in Product Development,19 ธ.ค. 2011 - 21 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,19 ธ.ค. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,19 ธ.ค. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051471 ชื่อวิชา Biotechnology Design,7 พ.ย. 2011 - 24 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054652 ชื่อวิชา Ingredients in Product Development,12 ธ.ค. 2011 - 14 ม.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,4 ก.ค. 2011 - 9 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ไคโตซานเป็นสารทดแทนวัตถุกันเสียในก๋วยเตี๋ยว แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,19 ธ.ค. 2011 - 29 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054231 ชื่อวิชา Fundamental Process Engineering,13 มิ.ย. 2011 - 16 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054353 ชื่อวิชา Principles of Process Development,19 ธ.ค. 2011 - 23 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็ง แหล่งทุน :สวพ มก,1 ส.ค. 2011 - 1 ก.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงความเสถียรของสารประกอบฟีนอลิกโดยการกราฟท์บนโมเลกุลไคโตซาน แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงความเสถียรของสารประกอบฟีนอลิกโดยการกราฟท์บนโมเลกุลไคโตซาน แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2014

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 28
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชน นักศึกษา ผู้อ่าน การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ,25 พ.ย. 2011 - 24 ก.ย. 2012
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการงานวิจัย: บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2554 ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ,28 ม.ค. 2011 - 5 ก.พ. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการ ปะชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :ใ้ช้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อการอ้างอิงต่าง ๆ โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ (นิตยสารเปิด),30 พ.ย. 2011 - 24 ก.ย. 2012
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชน นักศึกษา ผู้อ่าน การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในบทความนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ,25 ต.ค. 2011 - 24 ก.ย. 2012
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชน นักศึกษา ผู้อ่าน การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในบทความนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ,25 ต.ค. 2011 - 24 ก.ย. 2012
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการงานวิจัย: บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2554 ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ,28 ม.ค. 2011 - 5 ก.พ. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชน นักศึกษา ผู้อ่าน การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ,25 ต.ค. 2011 - 24 ก.ย. 2012
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชน นักศึกษา ผู้อ่าน การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ,25 ต.ค. 2011 - 24 ก.ย. 2012
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2554 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบทางเคมีของลำต้นปาล์มน้ำมันโดยการระเบิดด้วยไอน้ำและการสกัดด้วยด่าง ,1 ก.พ. 2011 - 4 ก.พ. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ในงานนิทรรศการงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2554”งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2554 วันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,28 ม.ค. 2011 - 5 ก.พ. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke)นิทรรศการงานวิจัย: บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2554 ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ,28 ม.ค. 2011 - 5 ก.พ. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke)นิทรรศการงานวิจัย: บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2554 ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ,28 ม.ค. 2011 - 5 ก.พ. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ : การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke)นิทรรศการงานวิจัย: บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2554 ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ,28 ม.ค. 2011 - 5 ก.พ. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ Proceedings of the 17th IAPRI World Conference on Packaging ระหว่างวันที่ 12-15 October 2010 สถานที่ Tianjin, China.,12 ต.ค. 2011 - 15 ต.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อการอ้างอิงต่าง ๆ โดยมีการเผยแพร่ในที่ประุชุมวิชาการระดับนานาชาติ,9 ส.ค. 2011 - 24 ก.ย. 2012
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการในการอ้างอิงต่าง ๆ โดยมีการเผยแพร่ในที่ประุชุมวิชาการระดับนานาชาติ,9 ส.ค. 2011 - 24 ก.ย. 2012
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน การใช้ประโยชน์ :นำความรู้ที่ได้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไปผลิตพริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัย,5 ก.ค. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :The Third Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium) การใช้ประโยชน์ :. T. Nampitch and Rattanawan M. “Preparation, Characterization and Properties of Ternary Blends with Epoxidized Natural Rubber, Poly (lactic acid) and Poly (butylene adipate-co-terephthalate)”, The Third Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium), Pullman Bangkok King Power, Bangkok, Thailand, November 7-8, 2011.,4 ม.ค. 2011 - 6 ก.ย. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cell culture and Bioreactors,21 ก.ค. 2011 - 22 ก.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อการอ้างอิงต่าง ๆ โดยเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ,27 ต.ค. 2011 - 24 ก.ย. 2012
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อการอ้างอิงต่าง ๆ โดยเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ,27 ต.ค. 2011 - 24 ก.ย. 2012
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cell culture and Bioreactors,21 ก.ค. 2011 - 22 ก.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cell culture and Bioreactors,21 ก.ค. 2011 - 22 ก.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cell culture and Bioreactors,21 ก.ค. 2011 - 22 ก.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :European Commission การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้อ้างอิงวิธีการทดสอบ,30 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ :มีการเผยแพร่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์,14 ก.ย. 2011 - 21 ต.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke)นิทรรศการงานวิจัย: บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2554 ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ,28 ม.ค. 2011 - 5 ก.พ. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke)นิทรรศการงานวิจัย: บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2554 ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ,28 ม.ค. 2011 - 5 ก.พ. 2011

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 12
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ NIA การใช้ประโยชน์ :จดสิทธิบัตรเพื่อการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ต่อไป,3 ต.ค. 2011 - 14 ต.ค. 2011
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท อัลบาทรอส การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด ปรับปรุงกระบวนการผลิต,2 มิ.ย. 2011 - 2 มิ.ย. 2011
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงก๋วยเตี๋ยวรุ่งเจริญพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,8 ก.พ. 2011 - 8 ก.พ. 2011
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท อัลบาทรอส การใช้ประโยชน์ :ปรับปรุงกระบวนการผลิต,7 ม.ค. 2011 - 7 ม.ค. 2011
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทแป้งทองอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ :ปรับปรุงกระบวนการผลิต,7 ม.ค. 2011 - 7 ม.ค. 2011
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ปทุมไรซมิล แอนด์แกรนารี การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,8 ก.พ. 2011 - 8 ก.พ. 2011
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท บางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ การใช้ประโยชน์ :ผลงานนำไปใช้ในการสร้าผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท,1 ก.พ. 2011 - 25 ก.พ. 2011
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท บางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ การใช้ประโยชน์ :การนำสูตรและกรรมวิธีการผลิตน้ำมังคุดอัดแก็สที่พัฒนาได้ ไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับบริษัท,1 ก.พ. 2011 - 25 ก.พ. 2011
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมวิทยาศาสตร์การอาหารและการการประกอบอาหารแห่งสาธารณรัฐเกาหลี การใช้ประโยชน์ :อบรม,11 พ.ย. 2011 - 11 พ.ย. 2011
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :ฟิล์มคลุมดินจากโพลีแลคติกแอซิด อีโคแฟล็กซ์และยางพารา, เลขที่อนุสิทธิบัตร: 1101000687, วันที่ได้รับ: 13/07/2554,5 ม.ค. 2011 - 8 ก.ย. 2011
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท CP Intertrade Co., Ltd การใช้ประโยชน์ :ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ R&D ในการหาวิธีตรวจสอบการปลอมปนข้าวหอมมะลิ ,10 ก.พ. 2011 - 10 ก.พ. 2011
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงงานน้ำตาลวังขนาย การใช้ประโยชน์ :นำไปต่อยอด,1 ก.พ. 2011 - 1 ก.พ. 2011