การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2007

61

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

114

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

180

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

4

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 83
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :TRF-master Research Project (Science and Technology),20 เม.ย. 2007 - 22 เม.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ค. 2007 - 11 ก.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056427 ชื่อวิชา Vegetable Oil Technology,1 ต.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056485 ชื่อวิชา Color & Flavor Technology,1 พ.ย. 2007 - 1 ก.พ. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสกัดและการใช้ประโยชน์จากดาวเรืองในเครื่องสำอาง,13 พ.ค. 2007 - 15 พ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056485 ชื่อวิชา Color & Flavor Technology,1 ต.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056423 ชื่อวิชา Rubber Technology,13 ก.พ. 2007 - 14 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Effect of coagulating skim NR particles as NR-clay nanocomposite. แหล่งทุน :สกว.,11 ก.พ. 2007 - 3 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการจัดภาควิชาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทางเคมีและฟิสิกส์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ชนิดเม็ดจม,3 พ.ค. 2007 - 25 พ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 044527 ชื่อวิชา Feed Quality Assurance,1 พ.ย. 2007 - 3 มี.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056486 ชื่อวิชา Feed Manufaturing Technology,4 มิ.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056486 ชื่อวิชา Feed Manufaturing Technology,1 พ.ย. 2007 - 3 มี.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 044527 ชื่อวิชา Feed Quality Assurance,1 พ.ย. 2007 - 3 มี.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056486 ชื่อวิชา Feed Manufaturing Technology,1 มิ.ย. 2007 - 1 ต.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054691 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Ind. Prod. Devel.,4 มิ.ย. 2007 - 21 ก.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054591 ชื่อวิชา Research Methods in Product Development,4 มิ.ย. 2007 - 21 ก.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาแผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการเก็บผลองุ่นสด แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2550,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 044527 ชื่อวิชา Feed Quality Assurance,8 ม.ค. 2007 - 28 ก.พ. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีการแปรรูปกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ชนิดเม็ดจม,3 พ.ค. 2007 - 25 พ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056481 ชื่อวิชา Synthetic Rubber & Rubber Product Technology,8 พ.ค. 2007 - 5 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :. Effect of coagulating skim NR particles as NR-clay nanocomposite แหล่งทุน :สกว.,15 ส.ค. 2007 - 18 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมและคุณสมบัติของวัสดุคอมโพสิตระหว่างยางธรรมชาติกับแร่ดินเหนียว แหล่งทุน :สวพ.,10 ม.ค. 2007 - 12 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 044527 ชื่อวิชา Feed Quality Assurance,1 พ.ย. 2007 - 3 มี.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056486 ชื่อวิชา Feed Manufaturing Technology,4 มิ.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทางเคมีและฟิสิกส์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ชนิดเม็ดจม,3 พ.ค. 2007 - 25 พ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056427 ชื่อวิชา Vegetable Oil Technology,1 ต.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056491 ชื่อวิชา Research Techniques,3 ก.ย. 2007 - 3 มี.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056491 ชื่อวิชา Research Techniques,3 ก.ย. 2007 - 3 มี.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056485 ชื่อวิชา Color & Flavor Technology,1 ต.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้สารสกัดสบู่ดำยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคแบบฉวยโอกาสในคน แหล่งทุน :สวพ.ผ่านโครงการเคยูไบโอดีเซล,3 ก.ย. 2007 - 30 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056485 ชื่อวิชา Color & Flavor Technology,1 ต.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054491 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Industrial PD.,11 มิ.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :คุณสมบัติทางกลของการวัลคาไนเซชั่นของโคพอลิเมอร์ระหว่างยางกับสไตรีนที่อัตราส่วนยางธรรมชาติสูงโดยวิธีก แหล่งทุน :สวพ.,11 ก.ย. 2007 - 11 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมและคุณสมบัติของ polylactic acid (PLA) / epoxidized natural rubber (ENR) / organoclay นาโนคอ แหล่งทุน :วช.,2 เม.ย. 2007 - 12 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052592 ชื่อวิชา Applied Statistic in Food Science Research,1 พ.ย. 2007 - 6 มี.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :งานประชุม "การขยายผลวิจัยยางพาราสู่อุตสาหกรรม" สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับโครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติ: แนวทางสำหรับการพัฒนากาว,20 เม.ย. 2007 - 22 เม.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056427 ชื่อวิชา Vegetable Oil Technology,1 ต.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052434 ชื่อวิชา Refrigeration & Cold Storage,4 มิ.ย. 2007 - 25 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา Composition-based Models of Thermo-physical Property Prediction of Frozen Food ชื่อวิชา ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,1 มิ.ย. 2007 - 31 พ.ค. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Effective Composition-based Models of Thermo-physical Property Prediction of Frozen Food แหล่งทุน :ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,1 มิ.ย. 2007 - 31 พ.ค. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทางเคมีและฟิสกส์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ชนิดเม็ดจม,3 พ.ค. 2007 - 25 พ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052483 ชื่อวิชา Post Harvest Technology,5 พ.ย. 2007 - 29 ก.พ. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 055466 ชื่อวิชา Sup. Chain Mgt. & Logis. in Tex. & Appa. Ind.,1 ส.ค. 2007 - 1 ส.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051524 ชื่อวิชา Renewable Resources Technology,5 พ.ย. 2007 - 24 ธ.ค. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 403559 ชื่อวิชา Green Chemistry,1 มิ.ย. 2007 - 31 ต.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051524 ชื่อวิชา Renewable Resources Technology,5 พ.ย. 2007 - 28 ธ.ค. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051333 ชื่อวิชา Unit Operation in Agro-Industry III,6 ส.ค. 2007 - 18 ส.ค. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051232 ชื่อวิชา Unit Operation in Agro-Industry II,1 พ.ย. 2007 - 1 ต.ค. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051524 ชื่อวิชา Renewable Resources Technology,3 ก.ย. 2007 - 15 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051423 ชื่อวิชา Biotechnology III,3 ก.ย. 2007 - 15 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051423 ชื่อวิชา Biotechnology III,3 ก.ย. 2007 - 15 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052491 ชื่อวิชา Research Techniques,4 มิ.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052499 ชื่อวิชา Research Techniques,5 พ.ย. 2007 - 7 มี.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารของน้ำมันหอมระเหยจากกระชาย ขิง ข่าและขมิ้นชันด้ว แหล่งทุน :สวพ. มก. ปี 2551,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หลายสถานที่เช่น กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการPre HACCP,18 ธ.ค. 2007 - 3 ต.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052496 ชื่อวิชา Selected Topics in Food Science & Technology,31 ต.ค. 2007 - 27 ก.พ. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054554 ชื่อวิชา Shelf Life Evaluation of Agro-Ind. Products,12 พ.ย. 2007 - 15 ก.พ. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051561 ชื่อวิชา Gene Technology,20 ส.ค. 2007 - 21 ก.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052513 ชื่อวิชา Lipid in Foods,13 ธ.ค. 2007 - 20 ธ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052513 ชื่อวิชา Lipid in Foods,29 ต.ค. 2007 - 22 ก.พ. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ค. 2007 - 22 ส.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419485 ชื่อวิชา Soil Microorganisms,28 พ.ค. 2007 - 28 ก.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :หัวข้อ "การใช้น้ำทิ้งจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังในการผลิตพลังงานไฮโดรเจน"เป็นไปตามนโยบายของ ปตท.เคมี ซึ แหล่งทุน :ปตท. (เคมิคอล) จก. มหาชน,1 เม.ย. 2007 - 31 มี.ค. 2011
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ร่วมมือกับเอกชนปรับปรุงถังหมัก แหล่งทุน :ไม่มี,1 มิ.ย. 2007 - 31 มี.ค. 2011
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ค. 2007 - 14 ก.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056481 ชื่อวิชา Synthetic Rubber & Rubber Product Technology,12 มิ.ย. 2007 - 26 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบคุณสมบัติของพอลิสไตรีนกับยางธรรมชาติในกระบวนการอิมัลชั่นโคพอลิเมอร์ไรซ์เซชั่น แหล่งทุน :มก.,14 พ.ค. 2007 - 18 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การระเบิดด้วยไอน้ำสองขั้นตอนของชานอ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล แหล่งทุน :สวพ.,1 ต.ค. 2007 - 1 ต.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมและคุณสมบัติของยางธรรมชาติ/แร่ดินเหนียวออกาโนนาโนคอมโพสิท แหล่งทุน :มก.,18 ก.ค. 2007 - 10 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลายโดยการเติมสาร พอลิแซคคาไรด์ของไทย แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,29 ธ.ค. 2007 - 1 ม.ค. 2010
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Kasetsart University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Seminar on Nanostructure for Nutraceutical Delivery Systems,15 ธ.ค. 2007 - 15 ธ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052596 ชื่อวิชา Selected Topics in Food Science & Technology,3 มิ.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052496 ชื่อวิชา Selected Topics in Food Science & Technology,3 มิ.ย. 2007 - 5 ต.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 206698 ชื่อวิชา Special Problems,19 พ.ย. 2007 - 19 พ.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052598 ชื่อวิชา Special Problems,28 ก.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056423 ชื่อวิชา Rubber Technology,1 ก.ย. 2007 - 3 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051524 ชื่อวิชา Renewable Resources Technology,5 พ.ย. 2007 - 28 ธ.ค. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054496 ชื่อวิชา Selected Topics in Product Development,11 มิ.ย. 2007 - 22 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052434 ชื่อวิชา Refrigeration & Cold Storage,4 มิ.ย. 2007 - 25 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060532 ชื่อวิชา Food Freezing & Chilling Process Engineering,4 มิ.ย. 2007 - 25 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052434 ชื่อวิชา Refrigeration & Cold Storage,4 มิ.ย. 2007 - 25 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060532 ชื่อวิชา Food Freezing & Chilling Process Engineering,4 มิ.ย. 2007 - 25 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ให้สัมภาษณ์การวิจัยเรื่อง นโยบายและผลกระทบฃองการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย,15 มี.ค. 2007 - 15 มี.ค. 2007

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 2
2007 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท แพลททินั่ม เอ็นริช จำกัด การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลไปวางแผนการตลาด ศึกษาความเป็นไปได้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครีมนวดเต้านมที่มีสารสกัดดาวเรืองเป็นส่วนผสม ,14 พ.ค. 2007 - 14 พ.ค. 2007
2007 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ปตท. (เคมิคอล) จก. มหาชน การใช้ประโยชน์ :ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนิสิตปริญญาโท เป็นเงิน 750,000 บาท ในหัวข้อ "การใช้น้ำทิ้งจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังในการผลิตพลังงานไฮโดรเจน",1 เม.ย. 2007 - 31 มี.ค. 2011

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 11
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอด องค์ความรู้ เรื่อง การสกัดดาวเรืองและการใช้ประโยชน์สารสกัดเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง ในการอบรมวิชาชีพภาคฤดูร้อน,13 พ.ค. 2007 - 15 พ.ค. 2007
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้แก่บุคคลที่สนใจผ่านงานประชุมวิชาการ,24 พ.ค. 2007 - 11 ก.ย. 2008
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :นำเสนอองค์ความรู้แก่บุคคลที่สนใจผ่านงานประชุมวิชาการ,15 พ.ค. 2007 - 18 ก.ย. 2008
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้แก่บุคคลที่สนใจผ่านงานประชุมวิชาการ,18 ก.ค. 2007 - 11 ก.ย. 2008
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้แก่บุคคลที่สนใจผ่านงานประชุมวิชาการ,12 มี.ค. 2007 - 12 ส.ค. 2008
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้แก่บุคคลที่สนใจผ่านงานประชุมวิชาการ,10 ก.ค. 2007 - 4 ก.ย. 2008
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :R.P.R. consulting and trading Co.Ltd. การใช้ประโยชน์ :ผู้วิจัยได้นำวิธีการที่พัฒนาลองไปใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของ Salmonella ในวัตถุดิบผักสดส่งออกและสภาพแวดล้อมโรงงานเพื่อเปรียบเทียบผลกับวิธีมาตรฐาน,3 ธ.ค. 2007 - 14 ธ.ค. 2007
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ,27 มี.ค. 2007 - 9 ส.ค. 2007
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านวารสารทางวิชาการ,11 ก.ย. 2007 - 21 พ.ย. 2009
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทางวารสารทางวิชาการ,8 พ.ค. 2007 - 10 ก.ย. 2008
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลที่สนใจ,1 ก.ค. 2007 - 8 ก.ย. 2007

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 8
2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สยามซอร์บิทอล จำกัด การใช้ประโยชน์ :เป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและสนใจนำผลงานวิจัยไปต่อยอดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม,1 ต.ค. 2007 - 31 มี.ค. 2009
2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สยามซอร์บิทอล จำกัด การใช้ประโยชน์ :เป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและสนใจนำผลงานวิจัยไปต่อยอดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม,1 ต.ค. 2007 - 31 มี.ค. 2009
2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :HortResearch ประเทศ New Zealand การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการลดปัญหาระหว่างการขนส่งผลิตผลสด,3 ก.ย. 2007 - 23 ก.ย. 2009
2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สยามซอร์บิทอล จำกัด การใช้ประโยชน์ :เป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและสนใจนำผลงานวิจัยไปต่อยอดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม,1 ต.ค. 2007 - 31 มี.ค. 2009
2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สยามซอร์บิทอล จำกัด การใช้ประโยชน์ :เป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและสนใจนำผลงานวิจัยไปต่อยอดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม,1 ต.ค. 2007 - 31 มี.ค. 2009
2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทปทุมไรซ์มิลล์ แอนด์แกรนารี่ จำกัด การใช้ประโยชน์ :บริษัทมีความสนใจในวิธีการเติมโปรตีนต่อคุณภาพเส้นก๋วยเตี๋ยว และยินดีเข้าร่วมโครงการ IRPUS ต่อเนื่อง 2 ปี ,16 พ.ย. 2007 - 23 มี.ค. 2009
2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สยามซอร์บิทอล จำกัด การใช้ประโยชน์ :เป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและสนใจนำผลงานวิจัยไปต่อยอดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม,1 ต.ค. 2007 - 31 มี.ค. 2009
2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :การผลิตน้ำหอมจากดอกซ่อนกลิ่นจำหน่ายในงานโครงการหลวงและงานเกษตรแฟร์,1 ม.ค. 2007 - 2 มิ.ย. 2010