การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2018

130

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

96

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

11

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

76

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

11

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 41
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Microwave Food Processing Academy,11 ก.ค. 2018 - 12 ก.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ต่อยอด แหล่งทุน :ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,11 ก.ค. 2018 - 12 ก.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อาหารพร้อมรับประทาน แหล่งทุน :ซีพีเอฟ,11 ก.ค. 2018 - 12 ก.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060511 ชื่อวิชา Advanced Food Engineering,11 ก.ย. 2018 - 30 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Research Development Center ภายใต้การสนับสนุนของ สวทน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Food Processing and Innovation,13 มิ.ย. 2018 - 15 มิ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060511 ชื่อวิชา Advanced Food Engineering,11 ธ.ค. 2018 - 30 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,23 ก.ค. 2018 - 28 พ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060511 ชื่อวิชา Advanced Food Engineering,11 ธ.ค. 2018 - 30 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง แหล่งทุน :สวทน,23 ก.ค. 2018 - 20 ส.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Advanced Drying Engineering,10 ธ.ค. 2018 - 30 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Research Development center ภายใต้การสนับสนุนของ สวทน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Food Processing and Innovation,13 มิ.ย. 2018 - 15 มิ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมการข้าว ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรม Young smart farmer เรื่องนวัตกรรมข้าวไทย,21 มี.ค. 2018 - 21 มี.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,24 ก.ค. 2018 - 23 พ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,20 ส.ค. 2018 - 24 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,16 ก.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,6 ส.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Advanced Drying Engineering,11 ธ.ค. 2018 - 31 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Research Development Center ภายใต้การสนับสนุนของ สวทน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Food Processing and Innovation,13 มิ.ย. 2018 - 15 มิ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้สำหรับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล,7 ส.ค. 2018 - 7 ส.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402512 ชื่อวิชา Stuctures & Functions of Biomolecules,6 ส.ค. 2018 - 7 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Advanced Drying Engineering,24 ธ.ค. 2018 - 29 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Advanced Drying Engineering,25 ธ.ค. 2018 - 14 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,13 ก.ย. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Advanced Drying Engineering,31 ธ.ค. 2018 - 30 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Advanced Drying Engineering,24 ธ.ค. 2018 - 30 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,20 ก.ย. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ต่อยอด แหล่งทุน :บริษัท รวมทรัพย์เกษตร,29 มี.ค. 2018 - 29 มี.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,21 ส.ค. 2018 - 25 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Advanced Drying Engineering,31 ธ.ค. 2018 - 31 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,27 ส.ค. 2018 - 30 พ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง แหล่งทุน :สวทน,30 ก.ค. 2018 - 22 ก.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,12 ก.ย. 2018 - 27 พ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Advanced Drying Engineering,24 ธ.ค. 2018 - 31 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แหล่งทุน :บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์,13 มี.ค. 2018 - 20 มี.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,19 ก.ย. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แหล่งทุน :บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์,13 มี.ค. 2018 - 13 มี.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ฟิล์มบางสามมิติไทเทเนียมไดออกไซด์ : ตัวตรวจวัดมลพิษทางอากาศต้นแบบ แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และต่อเนื่อง วช.,3 ก.ย. 2018 - 30 ต.ค. 2020
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Advanced Drying Engineering,17 ธ.ค. 2018 - 30 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,20 ส.ค. 2018 - 28 พ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Advanced Drying Engineering,10 ธ.ค. 2018 - 30 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,1 ส.ค. 2018 - 1 ส.ค. 2020

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 6
2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ไทยโพสท์, Youtube การใช้ประโยชน์ :การเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ,1 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ บ้านเมือง ฯลฯ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่สู่สาธรณะ,1 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารวิชาการ การใช้ประโยชน์ :การอ้างอิงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ,1 ส.ค. 2018 - 15 ส.ค. 2020
2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารวิชาการ การใช้ประโยชน์ :การอ้างอิงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ,1 ส.ค. 2018 - 15 ส.ค. 2020
2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารวิชาการ การใช้ประโยชน์ :การอ้างอิงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ,1 ส.ค. 2018 - 15 ส.ค. 2020
2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารวิชาการ การใช้ประโยชน์ :การอ้างอิงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ,1 ส.ค. 2018 - 15 ส.ค. 2020

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 2
2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอฟเวอร์ เนเจอร์จำกัด การใช้ประโยชน์ :บริษัทเอฟเวอร์ เนเจอร์จำกัดได้รับอนุญาติให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย "สูตรและวิธีการผลิตคุกกี้ชนิดแข็งจากผลไม้บดละเอียด" จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยชำระค่าตอบแทนให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 100,000 บาท ณ วันที่ทำสัญญา,8 ก.พ. 2018 - 7 ก.พ. 2023
2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ที.เอส.ที เฮลท์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ได้ดำเนินการตกลงซื้อขายเทคโนโลยีแล้ว ในลักษณะ Exclusive มีการลงนามในข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ผลงานวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท ที.เอส.ที เฮลท์ จำกัด ในมูลค่า 500,000 บาท โดยมีความประสงค์ให้ผู้รับอนุญาต สามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย โดยข้อตกลงนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม (28 ธันวาคม 2561),28 ธ.ค. 2018 - 28 ธ.ค. 2023