การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2009

76

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

187

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

165

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

43

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 294
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย: มหัศจรรย์ข้าวไทย,30 ก.ค. 2009 - 31 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,2 ก.ย. 2009 - 7 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Food Science and Technology Association of Thailand ( FoSTAT) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Food Innovation Asia Conference 2009,18 มิ.ย. 2009 - 19 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โรงงานผลิตน้ำตาลไซลิทอลด้วยวิธีการหมักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในประเทศไทย แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,15 เม.ย. 2009 - 14 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Industrial PD.,26 มิ.ย. 2009 - 28 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :TRF-master Research Congress III (Sci.&Technol.),1 เม.ย. 2009 - 3 เม.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Thai Society for Biotechnology ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :TSB 2009,24 เม.ย. 2009 - 25 เม.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,1 ธ.ค. 2009 - 26 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052313 ชื่อวิชา Principles of Food Chemistry,14 ก.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,5 ต.ค. 2009 - 26 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052313 ชื่อวิชา Principles of Food Chemistry,23 ก.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052491 ชื่อวิชา Research Techniques,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054542 ชื่อวิชา Color & Color Evaluation,8 มิ.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054491 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Industrial PD.,1 มิ.ย. 2009 - 2 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054554 ชื่อวิชา Shelf Life Evaluation of Agro-Ind. Products,6 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทมิตรภาพอาหารสัตว์จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การขึ้นรูปเม็ดอาหารด้วยความร้อนและความชื้น,6 ก.พ. 2009 - 6 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เดชอุดมฟาร์ม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ข้าวโพดเอกซ์ทรูด,16 ก.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054699 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 4 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054449 ชื่อวิชา Manage. of Raw Material Quality in Agro-Ind.,5 ม.ค. 2009 - 23 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประกอบอาหารและการบริหารจัดการร้านอาหารระดับมืออาชีพ,3 ส.ค. 2009 - 28 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนากระทงสำเร็จรูปจากข้าวกล้องสำหรับอาหารว่าง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,6 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054341 ชื่อวิชา Chemical & Physical Quality Measurement,24 ส.ค. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053529 ชื่อวิชา Supercritical Fluid Tech.Pack.& Materials,10 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Workshop on Applications of Nanotechnology in the Food Industry,15 มิ.ย. 2009 - 19 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :National Nanotech Center ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม,23 ก.ค. 2009 - 23 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051561 ชื่อวิชา Gene Technology,24 ส.ค. 2009 - 29 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :JSPS-NRCT ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :JSPS-NRCT Summer School: Biomass Energy in Asia.,21 ก.พ. 2009 - 23 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054491 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Industrial PD.,1 มิ.ย. 2009 - 2 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054491 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Industrial PD.,1 มิ.ย. 2009 - 2 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054551 ชื่อวิชา Development of Agro-Industrial Product,5 ต.ค. 2009 - 26 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,9 ก.ค. 2009 - 23 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดแคโรทีนอยด์จากดาวเรืองด้วยเอนไซม์ผสม แหล่งทุน :สวพ. มก. 2552,8 มิ.ย. 2009 - 30 มิ.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดแคโรทีนอยด์จากดาวเรืองด้วยเอนไซม์ผสม แหล่งทุน :สวพ. มก. 2552,1 มิ.ย. 2009 - 30 มิ.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053529 ชื่อวิชา Supercritical Fluid Tech.Pack.& Materials,10 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :National Nanotech Center ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม,23 ก.ค. 2009 - 23 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Workshop on Applications of Nanotechnology in the Food Industry,15 มิ.ย. 2009 - 19 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดแคโรทีนอยด์จากดาวเรืองด้วยเอนไซม์ผสม แหล่งทุน :สวพ. มก. 2552,1 มิ.ย. 2009 - 30 มิ.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,9 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054472 ชื่อวิชา Design in Agro-Industry,2 ก.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่มี แหล่งทุน :ไม่มี,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สพร. กระทรวงต่างประเทศ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Internatinal Training -Product Development and Quality Assurance of Selected ,13 ก.ค. 2009 - 14 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052497 ชื่อวิชา Seminar,2 ก.ย. 2009 - 2 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052426 ชื่อวิชา Bakery Technology,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051462 ชื่อวิชา Food Fermentation Technology,15 ก.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053691 ชื่อวิชา Advan. Research Methods in Packaging Tech.,22 ม.ค. 2009 - 29 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053591 ชื่อวิชา Research Methods in Packaging Technology,20 ม.ค. 2009 - 20 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,29 มิ.ย. 2009 - 1 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052517 ชื่อวิชา Advanced Food Science,15 มิ.ย. 2009 - 17 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทก้าวหน้าอาหารสัตว์จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเม็ดอาหาร,21 พ.ค. 2009 - 21 พ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054353 ชื่อวิชา Principles of Process Development,9 พ.ย. 2009 - 19 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052517 ชื่อวิชา Advanced Food Science,19 มิ.ย. 2009 - 19 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,22 มิ.ย. 2009 - 23 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 213335 ชื่อวิชา Rubber Technology,3 มิ.ย. 2009 - 15 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054472 ชื่อวิชา Design in Agro-Industry,2 ก.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052491 ชื่อวิชา Research Techniques,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419488 ชื่อวิชา Microbial Ecology,7 ก.ย. 2009 - 15 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053413 ชื่อวิชา Colloids for PKT.& Bio-based Materials,3 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053441 ชื่อวิชา Packaging Process Analysis,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054652 ชื่อวิชา Ingredients in Product Development,9 ธ.ค. 2009 - 16 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053483 ชื่อวิชา Starch Technology,10 ก.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เศรษฐกิจการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นวัตกรรมข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,27 ส.ค. 2009 - 27 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054597 ชื่อวิชา Seminar,15 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053527 ชื่อวิชา Active & Intelligent Packaging Technology,9 มิ.ย. 2009 - 21 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053591 ชื่อวิชา Research Methods in Packaging Technology,20 ม.ค. 2009 - 20 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053691 ชื่อวิชา Advan. Research Methods in Packaging Tech.,22 ม.ค. 2009 - 29 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053527 ชื่อวิชา Active & Intelligent Packaging Technology,16 มิ.ย. 2009 - 16 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 044527 ชื่อวิชา Feed Quality Assurance,5 ม.ค. 2009 - 27 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เดชอุดมฟาร์ม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ข้าวโพดเอกซ์ทรูด,16 ก.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052521 ชื่อวิชา Advanced Food Processing,5 ต.ค. 2009 - 12 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054472 ชื่อวิชา Design in Agro-Industry,2 ก.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054457 ชื่อวิชา Traditional Food Product Development,15 มิ.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สพร. กระทรวงต่างประเทศ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Internatinal Training -Product Development and Quality Assurance of Selected Products,6 ก.ค. 2009 - 10 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052531 ชื่อวิชา App Physic Chem Food Science,5 ม.ค. 2009 - 16 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054491 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Industrial PD.,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054551 ชื่อวิชา Development of Agro-Industrial Product,2 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054472 ชื่อวิชา Design in Agro-Industry,19 ส.ค. 2009 - 2 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 9 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 2 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 2 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประกอบอาหารและการบริหารจัดการร้านอาหารระดับมืออาชีพ,10 ส.ค. 2009 - 8 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054699 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054551 ชื่อวิชา Development of Agro-Industrial Product,2 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054652 ชื่อวิชา Ingredients in Product Development,2 พ.ย. 2009 - 26 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054491 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Industrial PD.,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประกอบอาหารและการบริหารจัดการร้านอาหารระดับมืออาชีพ,10 ส.ค. 2009 - 8 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การดัดแปรพื้นผิวเส้นไหมด้วยเทคนิคของชั้นอิเล็กโทรไลต์ระดับนาโน แหล่งทุน :สวพ,16 ก.พ. 2009 - 14 ก.พ. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053527 ชื่อวิชา Active & Intelligent Packaging Technology,15 ก.ย. 2009 - 15 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052517 ชื่อวิชา Advanced Food Science,10 มิ.ย. 2009 - 19 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :SPISE 2009 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Sensory and consumer research : Case study of Thai dipping sauce,7 ส.ค. 2009 - 11 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตสบู่ก้อนใสและก้อนขุ่นจากน้ำมันสบู่ดำ,20 ต.ค. 2009 - 20 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006344 ชื่อวิชา Clothing & Man,16 ก.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054542 ชื่อวิชา Color & Color Evaluation,15 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,9 ก.ค. 2009 - 9 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนายางฟองน้ำกันกระแทกจากโคพอลิเมอร์ของน้ำยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนโดยการฉายรังสีแกมม่า แหล่งทุน :สวพ. มก.,6 ก.ค. 2009 - 10 ส.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054446 ชื่อวิชา Sensory Evaluation of Quality,14 ก.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สพร. กระทรวงต่างประเทศ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :International Training "Product Development and Quality Assurance of Selected Products" ,16 มิ.ย. 2009 - 16 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,5 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054341 ชื่อวิชา Chemical & Physical Quality Measurement,24 ส.ค. 2009 - 10 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสูง,30 ม.ค. 2009 - 31 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054472 ชื่อวิชา Design in Agro-Industry,19 ส.ค. 2009 - 2 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054699 ชื่อวิชา Thesis,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052313 ชื่อวิชา Principles of Food Chemistry,15 ก.ย. 2009 - 15 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054491 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Industrial PD.,15 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054497 ชื่อวิชา Seminar,16 มิ.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054341 ชื่อวิชา Chemical & Physical Quality Measurement,20 ก.ค. 2009 - 24 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424591 ชื่อวิชา Research Methods in Biology,15 ก.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Industrial PD.,22 มิ.ย. 2009 - 28 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาระบบ Bioreactor Membrane เพื่อผลิตสาหร่ายโดยใช้น้ำสกัดชีวภาพจากไส้เดือน เป็นสารอาหาร แหล่งทุน :สวพ,2 มี.ค. 2009 - 3 ต.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054472 ชื่อวิชา Design in Agro-Industry,26 ส.ค. 2009 - 2 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424591 ชื่อวิชา Research Methods in Biology,15 ก.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054244 ชื่อวิชา Laboratory in Biological Quality Measurement,21 ม.ค. 2009 - 22 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054341 ชื่อวิชา Chemical & Physical Quality Measurement,6 ก.ค. 2009 - 24 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054342 ชื่อวิชา Laboratory in Chemical Quality Measurement,15 มิ.ย. 2009 - 28 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054699 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 4 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 2 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053527 ชื่อวิชา Active & Intelligent Packaging Technology,15 ก.ย. 2009 - 15 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053591 ชื่อวิชา Research Methods in Packaging Technology,20 ม.ค. 2009 - 27 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053691 ชื่อวิชา Advan. Research Methods in Packaging Tech.,22 ม.ค. 2009 - 29 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054699 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 2 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053527 ชื่อวิชา Active & Intelligent Packaging Technology,11 ส.ค. 2009 - 15 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053691 ชื่อวิชา Advan. Research Methods in Packaging Tech.,22 ม.ค. 2009 - 29 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053591 ชื่อวิชา Research Methods in Packaging Technology,20 ม.ค. 2009 - 27 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052521 ชื่อวิชา Advanced Food Processing,5 ต.ค. 2009 - 12 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052521 ชื่อวิชา Advanced Food Processing,5 ต.ค. 2009 - 12 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็งของไทย แหล่งทุน :สวพ มก,1 ก.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 057534 ชื่อวิชา Art Neural Network & Appli in Agro-Indust,3 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 057534 ชื่อวิชา Art Neural Network & Appli in Agro-Indust,3 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สกอ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Case study,9 ก.ย. 2009 - 9 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054496 ชื่อวิชา Selected Topics in Product Development,3 มิ.ย. 2009 - 2 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,14 ก.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053631 ชื่อวิชา Analytical Packaging Systems,15 มิ.ย. 2009 - 22 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053441 ชื่อวิชา Packaging Process Analysis,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053315 ชื่อวิชา Physico-Chemical Analysis of Materials,12 ม.ค. 2009 - 2 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053413 ชื่อวิชา Colloids for PKT.& Bio-based Materials,3 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053413 ชื่อวิชา Colloids for PKT.& Bio-based Materials,3 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053434 ชื่อวิชา Bio-based Materials Processing,4 ส.ค. 2009 - 4 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053414 ชื่อวิชา Polymer Technology,10 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,11 มิ.ย. 2009 - 25 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :งานนิทรรศการงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :พลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทย,30 ม.ค. 2009 - 7 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทมิตรถาพอาหารสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การขึ้นรูปเม็ดอาหารสัตว์ด้วยความร้อนและความชื้น,6 ก.พ. 2009 - 6 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ก้าวหน้า จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ปัจจัยทีมีผลต่อคุณภาพเม็ดอาหาร,28 พ.ค. 2009 - 28 พ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,11 มิ.ย. 2009 - 25 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053414 ชื่อวิชา Polymer Technology,10 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054542 ชื่อวิชา Color & Color Evaluation,15 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054447 ชื่อวิชา Laboratory in Sensory Evaluation of Quality,31 ส.ค. 2009 - 21 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054491 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Industrial PD.,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052597 ชื่อวิชา Seminar,16 ก.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054573 ชื่อวิชา Applied Statistics for Product Development II,3 ธ.ค. 2009 - 10 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Product Development and Quality Control for Selected Ag,29 มิ.ย. 2009 - 29 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,10 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับวัสดุกระดาษทางการบรรจุ,25 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053413 ชื่อวิชา Colloids for PKT.& Bio-based Materials,3 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060534 ชื่อวิชา Engineering Properties of Foods,28 ก.ค. 2009 - 28 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053315 ชื่อวิชา Physico-Chemical Analysis of Materials,19 ม.ค. 2009 - 19 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052697 ชื่อวิชา Seminar,8 ก.ย. 2009 - 8 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาใช้สีย้อมดีเอ็นเอร่วมกับปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสในการตรวจสอบ Salmonella Enteritidis ที่มีชี แหล่งทุน :สวพ.มก.,30 ม.ค. 2009 - 29 ม.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419488 ชื่อวิชา Microbial Ecology,7 ก.ย. 2009 - 15 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054551 ชื่อวิชา Development of Agro-Industrial Product,2 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,3 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052497 ชื่อวิชา Seminar,2 ก.ย. 2009 - 2 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054457 ชื่อวิชา Traditional Food Product Development,15 มิ.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 30 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053413 ชื่อวิชา Colloids for PKT.& Bio-based Materials,3 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052517 ชื่อวิชา Advanced Food Science,13 ก.ค. 2009 - 27 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสมุทรสงคราม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มาตรฐานและกฎระเบียบของการผลิตอาหารฮาลาล,3 ส.ค. 2009 - 9 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การดัดแปรพื้นผิวเส้นไหมด้วยเทคนิคของชั้นอิเล็กโทรไลต์ระดับนาโน แหล่งทุน :สวพ,16 ก.พ. 2009 - 14 ก.พ. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052462 ชื่อวิชา Microbiology of Food Products,8 มิ.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054355 ชื่อวิชา Statistics for Product Development,2 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054446 ชื่อวิชา Sensory Evaluation of Quality,7 ก.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054552 ชื่อวิชา Specialty Nutritional Product Development,12 ม.ค. 2009 - 26 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054446 ชื่อวิชา Sensory Evaluation of Quality,7 ก.ค. 2009 - 30 ส.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054457 ชื่อวิชา Traditional Food Product Development,15 มิ.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ประสิทธิภาพการต้านเชื้อจุลินทรีย์และต้านการเกิดอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยที่กัก-เก็บด้วยไลโพโซม แหล่งทุน :สวพ. มก. (SRU) ,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424591 ชื่อวิชา Research Methods in Biology,15 ก.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052491 ชื่อวิชา Research Techniques,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052434 ชื่อวิชา Refrigeration & Cold Storage,1 มิ.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053529 ชื่อวิชา Supercritical Fluid Tech.Pack.& Materials,10 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Workshop on Applications of Nanotechnology in the Food Industry,15 มิ.ย. 2009 - 19 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :National Nanotech Center,23 ก.ค. 2009 - 23 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054642 ชื่อวิชา Rheology in Product Development,12 ม.ค. 2009 - 20 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Drying Process Engineering,4 พ.ย. 2009 - 12 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,3 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,3 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051484 ชื่อวิชา Feed Biotechnology,5 พ.ย. 2009 - 18 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมการสกัดแยกสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชเบื้องต้น,19 ต.ค. 2009 - 21 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมการสกัดแยกสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชเบื้องต้น,19 ต.ค. 2009 - 23 มิ.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :รายการคิดข้ามเมฆ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาผลไม้แช่อิ่ม,4 ก.ค. 2009 - 11 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054597 ชื่อวิชา Seminar,22 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยและพัฒนางานวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์ ,15 มิ.ย. 2009 - 15 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,26 ธ.ค. 2009 - 14 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051524 ชื่อวิชา Renewable Resources Technology,19 ต.ค. 2009 - 30 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การดัดแปรพื้นผิวเส้นไหมด้วยเทคนิคของชั้นอิเล็กโทรไลต์ระดับนาโน แหล่งทุน :สวพ,16 ก.พ. 2009 - 14 ก.พ. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงการผลิตเอนไซม์โปรติเอสลอกกาวไหมจาก Bacillus subtilis C4 และสมการต้นแบบทางจลนพลศาสตร์ แหล่งทุน :ทุนบางส่วนได้จากศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขถร้อน ภายใต้ NRU Program,1 พ.ย. 2009 - 31 ต.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052315 ชื่อวิชา Laboratory for Principles of Food Analysis,23 พ.ย. 2009 - 27 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การกำหนดระดับสินค้าคงคลังสำรอง สำหรับสินค้าที่มีอุปสงค์เชิงฤดูกาลหรือมีความผันแปรสูง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,1 ธ.ค. 2009 - 15 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052521 ชื่อวิชา Advanced Food Processing,5 ต.ค. 2009 - 11 ก.พ. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2009 - 31 พ.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054551 ชื่อวิชา Development of Agro-Industrial Product,1 ธ.ค. 2009 - 10 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Consumer Research Technique for Product Development,30 ก.ย. 2009 - 2 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Drying Process Engineering,4 พ.ย. 2009 - 12 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054551 ชื่อวิชา Development of Agro-Industrial Product,1 ธ.ค. 2009 - 10 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Drying Process Engineering,4 พ.ย. 2009 - 12 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Drying Process Engineering,4 พ.ย. 2009 - 12 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Drying Process Engineering,4 พ.ย. 2009 - 12 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054341 ชื่อวิชา Chemical & Physical Quality Measurement,3 ส.ค. 2009 - 29 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054447 ชื่อวิชา Laboratory in Sensory Evaluation of Quality,7 ธ.ค. 2009 - 30 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Photodegradation and photoageing of polymer composites แหล่งทุน :Universit? Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France,2 พ.ย. 2009 - 31 ต.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054341 ชื่อวิชา Chemical & Physical Quality Measurement,8 มิ.ย. 2009 - 24 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054457 ชื่อวิชา Traditional Food Product Development,15 มิ.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054699 ชื่อวิชา Thesis,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สพร.กระทรวงต่างประเทศ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Internation Training - Product development and Quality Assurance of Selected Products,6 ก.ค. 2009 - 10 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054542 ชื่อวิชา Color & Color Evaluation,24 ส.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,18 ก.ย. 2009 - 13 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054551 ชื่อวิชา Development of Agro-Industrial Product,2 พ.ย. 2009 - 28 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053481 ชื่อวิชา Rubber Science & Technology,19 ต.ค. 2009 - 21 ต.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054543 ชื่อวิชา Texture & Texture Evaluation,21 ธ.ค. 2009 - 17 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054651 ชื่อวิชา Advanced Agro-Industrial Product Development,25 ส.ค. 2009 - 25 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Effect of Temperature Fluctuation during Transportation on the Quality แหล่งทุน :KURDI,1 มิ.ย. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054651 ชื่อวิชา Advanced Agro-Industrial Product Development,23 มิ.ย. 2009 - 23 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052331 ชื่อวิชา Unit Operation in Food Engineering,3 ส.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053413 ชื่อวิชา Colloids for PKT.& Bio-based Materials,3 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :งานการประชุมวิชาการประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเท ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อนุภาคนาโนไคโตซานเก็บกักวิตามิน เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร,12 มี.ค. 2009 - 14 มี.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของผลไม้แช่เยือกแข็งของไทย แหล่งทุน :สวพ มก,1 ก.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของผลไม้แช่เยือกแข็งของไทย แหล่งทุน :สวพ มก,1 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การล้างผักด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในระดับนำร่อง แหล่งทุน :ภาคีบัณฑิต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไหย,4 พ.ย. 2009 - 4 พ.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของกระบวนการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพของขนมจีนหมักแห้ง แหล่งทุน :สกว.มหาบัณฑิต,1 ส.ค. 2009 - 31 ก.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,10 ส.ค. 2009 - 19 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,5 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเคลือบฟิล์มไคโตซานบนกุ้งสุกพร้อมบริโภคแช่แข็งเพื่อต้าน Listeria monocytogenes แหล่งทุน :สวพ. มก. ปี 2553,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052491 ชื่อวิชา Research Techniques,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,10 ส.ค. 2009 - 19 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,8 มิ.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052434 ชื่อวิชา Refrigeration & Cold Storage,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060532 ชื่อวิชา Food Freezing & Chilling Process Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054457 ชื่อวิชา Traditional Food Product Development,15 มิ.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,13 ก.ค. 2009 - 15 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,25 มิ.ย. 2009 - 25 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Consumer Research Techniques for Product Development,30 ก.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การดัดแปรพื้นผิวเส้นไหมด้วยเทคนิคของชั้นอิเล็กโทรไลต์ระดับนาโน แหล่งทุน :สวพ,16 ก.พ. 2009 - 14 ก.พ. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตและการศึกษาสมบัติเฉพาะของฟิล์มซูปราโมเลกุลจากเซริซินด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง แหล่งทุน :สวพ. 2553,16 ก.พ. 2009 - 15 ก.พ. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชุดโครงการ การใช้ประโยชน์กาบมะพร้าว และทะลายปาล์มน้ำมัน เพื่ออุตสาหกรรมเส้นใยและพลังงานทดแทน-SRU แหล่งทุน :สวพ. SRU,16 ก.พ. 2009 - 15 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Drying Process Engineering,4 พ.ย. 2009 - 12 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053529 ชื่อวิชา Supercritical Fluid Tech.Pack.& Materials,10 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Workshop on Applications of Nanotechnology in the Food Industry,15 มิ.ย. 2009 - 19 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :National Nanotech Center ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม,23 ก.ค. 2009 - 23 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054591 ชื่อวิชา Research Methods in Product Development,21 ก.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054548 ชื่อวิชา Sensory Evaluation for Product Development,17 ส.ค. 2009 - 28 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์กาบมะพร้าวและทะลายปาล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรมเส้นใยและพลังงานทดแทน แหล่งทุน :มก.,16 ก.พ. 2009 - 15 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบและสมบัติของน้ำมันศรีทองและเมทิลเอสเทอร์ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเคลือบฟิล์มไคโตซานบนกุ้งสุกพร้อมบริโภคแช่แข็งเพื่อต้าน Listeria monocytogenes แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051524 ชื่อวิชา Renewable Resources Technology,3 พ.ย. 2009 - 30 ธ.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051524 ชื่อวิชา Renewable Resources Technology,2 ก.พ. 2009 - 31 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051524 ชื่อวิชา Renewable Resources Technology,6 เม.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053631 ชื่อวิชา Analytical Packaging Systems,9 พ.ย. 2009 - 23 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053481 ชื่อวิชา Rubber Science & Technology,3 ส.ค. 2009 - 14 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาคุณสมบัติของพอลิ(แลคติก แอซิด)/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/ออร์กาโนเคลย์ นาโนคอมโพสิท แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,5 ก.ค. 2009 - 13 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,14 ม.ค. 2009 - 20 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาคุณสมบัติของพอลิ(แลคติก แอซิด)/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/ออร์กาโนเคลย์ นาโนคอมโพสิท แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,8 เม.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051499 ชื่อวิชา Biotechnology Project,9 มิ.ย. 2009 - 28 พ.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด – เทอร์โมพลาสติกฟลาวร์: การผลิตเรซินคอมพาวด์โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและ แหล่งทุน :วช.,31 มี.ค. 2009 - 30 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเคลือบฟิล์มไคโตซานบนกุ้งสุกพร้อมบริโภคแช่แข็งเพื่อต้าน Listeria monocytogenes แหล่งทุน :สวพ. มก,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กลไกการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานและอนุพันธ์ไคโตซาน แหล่งทุน :NRU,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,9 พ.ย. 2009 - 16 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด – เทอร์โมพลาสติกฟลาวร์: การผลิตเรซินคอมพาวด์โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและ แหล่งทุน :วช.,31 มี.ค. 2009 - 30 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,7 ก.ย. 2009 - 28 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,2 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 3
2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการเคยู ไบโอดีเซล การใช้ประโยชน์ :เป็นข้อมูลสำหรับโครงการเคยูไบโอดีเซลที่จะเสนอให้ภาครัฐกำหนดการใช้ประโยชน์จากสบู่ดำ,1 มิ.ย. 2009 - 14 ก.พ. 2012
2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :การนำไปใช้ในการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 3001-2553 พริกแห้ง ,21 ก.ย. 2009 - 25 ธ.ค. 2009
2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิทยุมก. การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ข้อมูลเรื่องการผลิตมิรินจากข้าว,11 ส.ค. 2009 - 11 ส.ค. 2009

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 20
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ้านประโดก โคราช การใช้ประโยชน์ :ผลิตเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ในเชิงพาณิชย์,30 ก.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการเคยู ไบโอดีเซล การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน,1 มิ.ย. 2009 - 14 ก.พ. 2012
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้แก่บุคคลที่สนใจผ่านงานประชุมวิชาการ,9 ก.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้แก่บุคคลที่สนใจผ่านงานประชุมวิชาการ,9 ก.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เพียวฟูดส์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :การพัฒนาสูตรมายองเยส และนำสลัด และการยืดอายุการเก็บรักษา,7 ก.ย. 2009 - 30 ต.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เพียวฟูดส์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสลัด และมายองเนส และผลของสารสกัดต่ออายุการเก็บรักษา,1 ก.ย. 2009 - 30 ต.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์สยามรัฐ การใช้ประโยชน์ :แนะนำผลิตภัณฑ์บิสกิตถั่วเขียว ขนมเด็กเพื่อสุขภาพที่มีนำตาล ไขมัน และโซเดียมตำ,21 ก.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ การใช้ประโยชน์ :ขนมขบเคี้ยวรูปแบบใหม่เอาใจคนรักสุขภาพ บิสกิตถั่วเขียวและสแน็คเบญจรงค์ ลดนำตาล ไขมัน และโซเดียม,18 ก.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :www.vcharkarn.com การใช้ประโยชน์ :ขนมขบเคี้ยวรูปแบบใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ บิสกิตถั่วเขียวและสแน็คเบ็ญจรงค์ ลดนำตาล ไขมัน และโซเดียม,21 ก.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์บ้านเมือง การใช้ประโยชน์ :ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ,22 ก.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ การใช้ประโยชน์ :ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ บิสกิตถั่วเขียวและสแน็คเบญจรงค์,25 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Central Retail Corporation (CRC) การใช้ประโยชน์ :นำเสนอโปรแกรม Decision Support System บน Excel เพื่อให้บริษัทนำไปใช้,1 พ.ย. 2009 - 28 ก.พ. 2011
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนบุคคลที่สนใจ การใช้ประโยชน์ :เอกสารทางวิชาการ,16 มิ.ย. 2009 - 9 ก.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :งานประชุมวิชาการ,11 มิ.ย. 2009 - 1 ก.ย. 2010
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ประชาคม มก. และผู้สนใจภายนอก การใช้ประโยชน์ :แสดงผลงานในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 ระหว่างวันที่ 25 – 26พฤษภาคม 2552 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,25 พ.ค. 2009 - 26 พ.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นักเรียนระดับ ม.6 โรงเรียนทั่วประเทศ การใช้ประโยชน์ :แสดงในงาน open House ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,8 ม.ค. 2009 - 9 ม.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ,1 ก.ค. 2009 - 13 ส.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Thai Agro Products การใช้ประโยชน์ :การทดลองใช้ Vacuum frying เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าวโพดทอด,24 มิ.ย. 2009 - 24 มิ.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Thai Agro Products การใช้ประโยชน์ :การทดลองใช้ไมโครเวฟสุญญากาศในการปรับปรุงคุณภาพข้าวโพดอบ,24 มิ.ย. 2009 - 24 มิ.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสกว. การใช้ประโยชน์ : นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ณ ที่ต่างๆ,9 มี.ค. 2009 - 14 ต.ค. 2011

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 15
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เอ็กซิส คอนซัลแต้น จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตเชิงพาณิชย์,13 ก.พ. 2009 - 28 ต.ค. 2022
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เอ็กซิส คอนซัลแต้น จำกัด การใช้ประโยชน์ :ใช้ผลิตเชิงพาณิชย์,13 ก.พ. 2009 - 28 ต.ค. 2022
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ้านประโดก โคราช การใช้ประโยชน์ :ผลิตเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์,30 ก.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เอ็กซิส คอนซัลแต้น จำกัด การใช้ประโยชน์ :อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ตามสิทธิบัตร(ถ่ายทอดเทคโนโลยี)และนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์,13 ก.พ. 2009 - 28 ต.ค. 2022
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนเคยูแวกส์ การใช้ประโยชน์ :นำตัวอย่างไปทดลองใช้กับเกษตรกร,7 พ.ค. 2009 - 10 พ.ค. 2009
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :ฟองน้ำกันกระแทก,10 ก.พ. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท Swift การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลเพื่อใช้ในการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างการส่งออก ,28 พ.ค. 2009 - 28 พ.ค. 2009
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Timfood การใช้ประโยชน์ :ทราบความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์เปลือกมะม่วงซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรม,22 ก.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2009
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการวัตกรรม การใช้ประโยชน์ :เป็นหัวข้อในวิชาโครงการพิเศษ (IS)ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาสาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,1 ก.ค. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท Swift การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลเพื่อใช้ในการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างการส่งออก,28 พ.ค. 2009 - 28 พ.ค. 2009
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การใช้ประโยชน์ :เป็นหัวข้อในวิชาโครงการพิเศษ (IS)ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาสาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,3 เม.ย. 2009 - 2 เม.ย. 2010
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอรี่ จำกัด การใช้ประโยชน์ :นำเสนอรายงานแก่โรงงานกรณีศึกษา,11 พ.ค. 2009 - 11 พ.ค. 2009
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :จานรองแก้ว ช้อนตัก ถุง ที่สามารถย่อยสลายได้,3 มิ.ย. 2009 - 14 ก.ค. 2010
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ผลิตภัณฑ์ จาน ถุง ช้อน ที่สามารถย่อยสลายได้,20 ส.ค. 2009 - 2 ก.ย. 2010
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :ฟองน้ำกันกระแทก,10 มี.ค. 2009 - 18 ก.ย. 2009