Conference

Application of osmodehydrofreezing to improve quality of some Thai fruits
The 5th Taiwan - Thailand Bilateral Conference
นานาชาติ
7 - 9 พฤษภาคม 2008
ไต้หวัน
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาคุณภาพผลไม้แช่เยือกแข็งด้วยหลักการลดผลึกน้ำแข็ง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็งของไทย แหล่งทุน :สวพ มก,1 ก.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2010