Conference

Article
Solar Pond
Conference
วารสารวิจัยและพัฒนา สจ.ธ. ปีที่ 4 ฉบับที 2 พฤศจิกายน 2523, หน้า 42037-42047
Class
ชาติ
Date
21 พฤศจิกายน 1980
Location
ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051524 ชื่อวิชา Renewable Resources Technology,2 ม.ค. 2008 - 31 มี.ค. 2010