Conference

Article
ผลของพันธุ์ต่อคุณภาพมะละกอแช่เยือกแข็ง
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
6 - 8 พฤษภาคม 2009
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009