Conference

Article
Radiation grafting of styrene onto natural rubber latex for a use as a food packaging material
Conference
16th IAPRI World Conference on Packaging
Class
นานาชาติ
Date
8 - 12 มิถุนายน 2008
Location
กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

คุณสมบัติทางกล ทางความร้อน และทางไดนามิกส์ของการวัลคาไนเซชั่นของโคพอลิเมอร์ระหว่างยางกับสไตรีนที่อัตราส่วนยางธรรมชาติสูงโดยวิธีการฉายรังสีแกมม่า

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056423 ชื่อวิชา Rubber Technology,6 ก.พ. 2008 - 9 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :คุณสมบัติทางกลของการวัลคาไนเซชั่นของโคพอลิเมอร์ระหว่างยางกับสไตรีนที่อัตราส่วนยางธรรมชาติสูงโดยวิธีก แหล่งทุน :สวพ.,11 ก.ย. 2007 - 11 ก.ย. 2008
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้แก่บุคคลที่สนใจผ่านงานประชุมวิชาการ,10 ก.ค. 2007 - 4 ก.ย. 2008
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :ฟองน้ำกันกระแทก,10 ก.พ. 2009 - 18 ก.ย. 2009