Conference

Article
Development of poly(lactic acid)-starch resins for food packaging
Conference
16th IAPRI World Conference on Packaging
Class
นานาชาติ
Date
8 - 12 มิถุนายน 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053434 ชื่อวิชา Bio-based Materials Processing,4 ส.ค. 2009 - 4 ส.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053414 ชื่อวิชา Polymer Technology,10 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,11 มิ.ย. 2009 - 25 มิ.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :งานนิทรรศการงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :พลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทย,30 ม.ค. 2009 - 7 ก.พ. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 5 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ประโยชน์ของกากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการสกัดสมุนไพร สำหรับการผลิตพลาสติกชีวฐาน,3 ก.ย. 2008 - 7 ก.ย. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :16th IAPRI World Conference on Packaging ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Development of poly(lactic acid)-starch resins for food packaging,8 มิ.ย. 2008 - 12 มิ.ย. 2008