Conference

Article
คุณลักษณะของข้าวหอมมะลิไทย 8 ยี่ห้อ: คุณภาพทางเคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ และกายภาพกับคะแนนความชอบของผู้บริโภคโดยใช้แผนภาพความชอบ
Conference
การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
19 - 20 สิงหาคม 2009
Location
กระบี่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054651 ชื่อวิชา Advanced Agro-Industrial Product Development,23 มิ.ย. 2009 - 23 มิ.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Quality of Thai jasmine rice by using confirmatory factor analysis แหล่งทุน :KURDI,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009