Conference

Article
Atmosphere packaging technologies to maintain freshness and promote sale of fresh cut pomelo
Conference
16th IAPRI World Conference on Packaging
Class
นานาชาติ
Date
8 มิถุนายน 2008
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาและสร้างงานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท Swift การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลเพื่อใช้ในการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างการส่งออก,28 พ.ค. 2009 - 28 พ.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052424 ชื่อวิชา Fruit & Vegetable Technology,18 พ.ย. 2008 - 18 พ.ย. 2008