Journal

Article
Impact of Lipase, Bile Salts, and Polysaccharides on Properties and Digestibility of Tuna Oil Multilayer Emulsions Stabilized by Lecithin-Chitosan
Journal
FOOD BIOPHYSICS (ISSN: 15571858)
Volume
5
Issue
2
Year
มิถุนายน 2010
Page
73-81
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของสารโพลีเมอร์ เอนไซม์ไลเปส และเกลือน้ำดีต่อการปลดปล่อยกรดไขมันโอเมก้า-3 จากอิมัลชั่นแบบผิวสัมผัสสองชั้นของน้ำมันปลาทูน่า

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ลักษณะโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของไมโครแคปซูลน้ำมันปลาทูน่าที่ผลิตด้วยวิธีวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยกั แหล่งทุน :สวพ. มก,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009