Conference

อิทธิพลของการเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพต่อสมบัติของแผ่นกระดาษลูกฟูก
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
ชาติ
3 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-