Conference

Article
ผลของชนิดเครื่องบดและขนาดของอนุภาคข้าวโพดต่อคุณภาพไข่และสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ภายใต้สภาพการเลี้ยงแบบหนาแน่น
Conference
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,กรุงเทพฯ.
Class
ชาติ
Date
11 กันยายน 2008
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของขนาดอนุภาคข้าวโพดต่อลักษณะการบดประสิทธิภาพกาผลิตไข่ สมรรถภาพการผลิตและพฤติกรรมการกินของไก่ไข่

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอหารสัตว์อัดเม็ด,18 ก.พ. 2008 - 20 ก.พ. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทางเคมีและฟิสกส์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ชนิดเม็ดจม,3 พ.ค. 2007 - 25 พ.ค. 2007