ผลงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2010

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

22

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2010 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.ดาลัด ศิริวัน, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, "Preparation of Curcuminoid Powder from Turmeric Root (Curcuma longa Linn) for Food Ingredient Use", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 123-130
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Properties of Pullulanase Debranched Cassava Starch and Type-III Resistant Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 131-141
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, exAttaviboonkul, P, exNiyomwit, B, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Freeze-Thaw Stability of Bualoy Thai Dessert Using Waxy Rice Flour", CEREAL CHEMISTRY, ปีที่ 87, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2010, หน้า 73-78
2010 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Quality and Quantity of Protein in Certain Kinds of Edible Mushroom in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 664-670
2010 exดร.กิติยาพร วิทยานรากุล, exDr.Nahoum G. Anthony, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exHasan Alniss, exDr.Abedawn I. Khalaf, exProf.Colin J. Suckling, exDr.John A. Parkinson, exProf.Simon P. Mackay, "Ranking ligand affinity for the DNA minor groove by experiment and simulation", ACS Medicinal Chemistry Letters, ปีที่ 18, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2010, หน้า 1052-1062
Publish Year National Journal 2
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, "“มหัศจรรย์ไข่ไก่ .... คุณค่าที่ไม่ควรมองข้าม” วารสาร (1): 28-38", อาหาร , ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 28-38
2010 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exผศ.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์, inนางสาวเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, "ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่", วารสารโภชนาการ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 33-44

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2010 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "Gamma-aminobutyric Acid (GABA) in Germinated Economic Crops", International Conference on Agriculture and Agro-Industry: ICAAI2010 “FOOD, HEALTH AND TRADE”, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "NUTRITIONAL EVALUATION OF HEALTHY EGG RECIPES USING COMPUTERIZED DATABASE AND LABORATORY ANALYSIS", The 5th Asian Congress of Dietetics , 10 - 12 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2010 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายวินัศ ภูมินาถ, "ผลการต้มใบขี้เหล็กต่อปริมาณแอนไฮโดรบาราคอล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "ปริมาณกรดอะมิโนอิสระที่มีผลต่อรสชาติในเห็ดหอมสดที่ผลิตจากภาคเหนือของประเทศไทย", การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "Effect of Banana Cultivars, Ripening and Drying on Resistant Starch, Starch Digestibility and Some Properties", Thai Fruits-Functional Fruits, 1 - 2 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "การประเมินคุณภาพโปรตีนของอาหารเช้าธัญชาติด้วยวิธีวิเคราะห์กรดอมิโนและการย่อย", การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่36, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, inนางกุลวดี ตรองพาณิชย์, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, "คุณค่าทางโภชนาการและความเป็นพิษระดับเซลล์ของเส้นใยปาล์มซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการสกัดน้ำมันปาล์ม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, "ผลของอาหารเสริมเลือดจระเข้ระเหิดแห้งและวิตามินซีต่อค่าทางโลหิตวิทยา ของหนูโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก", the 36th Congress on Science and Technology of Thailand. , 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, "องค์ประกอบทางเคมีของเลือดจระเข้พันธุ์ไทย", 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220112010 >>
Publish Year International Copyrights 22
2010 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "คุณค่าเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านและอาหารไทย", Kasetsart University, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "1. เรื่อง “สถานการ์โรคอ้วนสู่การพัฒนาขนมเด็กเพื่อสุขภาพ” บทความในหนังสือ ขนมทางเลือกเพ่อสุขภาพ : เทคโนโลยีการผลิตและต้นแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทวรรณกรรม ณ วันที่", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตบิสกิตถั่วเขียว” บทความในหนังสือ ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพ : เทคโนโลยีการผลิตและต้นแบบผลิตภัณฑ์", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "เรื่อง กล้วยกล้วยเพื่อสุขภาพที่ดี ประเภท วรรณกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "นำมะตูม ประเภทศิลปกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "นำมะพร้าว ประเภทศิลปกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "นำตะไคร้ใบเตย ประเภทงานศิลปกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "การพัฒนาขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีเชิงอุตสาหกรรม ประเภท วรรณกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "นำลำใย ประเภทงานศิลปกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "นำเก็กฮวย ประเภทศิลปกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "นำมะนาว ประเภทศิลปกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "นำกระเจี๊ยบ ประเภทศิลปกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "นำส้ม ประเภทศิลปกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "นำผลไม้รวม ประเภทศิลปกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "นำเสาวรส ประเภทงานศิลปกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "นำเสาวรสผสมมะม่วง ประเภทศิลปกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "นมถั่วเหลือง ประเภทงานศิลปกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "โกโก้ ประเภทงานศิลปกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, "วรรณกรรม "ข้าวตูเอ็กซ์เพรส...ขนมหวานทันใจ สไตล์ย้อนยุค"", Kasetsart University, 2010
2010 inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, "วรรณกรรม "นำปานะ นำผักผลไม้กับการดูแลสุขภาพ"", Kasetsart University, 2010

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=09&BudgetYear=2010]