ผลงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2008

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2008 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง, exVayooh Sonted, "Application of Mulberry (Morus alba L.) for Supplementing Antioxidant Activity in Extruded Thai Rice Snack", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 79-87
2008 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายวายุห์ สนเทศ, "Effects of extrusion conditions on the physical and functional properties of instant cereal beverage powders admixed with mulberry (Morus alba L.) leaves", Food Science and Technology Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 5, กันยายน 2008
Publish Year National Journal 2
2008 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวนฤพร เพ็ชร์กลาง, อาจารย์, exนางสาวสุพัตรา เจริญสุข, "ศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสมุนไพรบางชนิดหลังทำปฏิกิริยากับไนไตรท์โดยวิธีเอมส์", Thai Journal of Genetics, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 114-121
2008 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "ขนม รอบๆ ตัวเด็ก บริโภคเท่าใดจึงพอดี", วารสารอาหาร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 20-29

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2008 inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Quality and Shelf-Life of Wangnumkeaw Shiitake (Lentinula Edodes)", The 14th World Congress of Food Sceience and Technology, 18 - 24 ตุลาคม 2008, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "Properties of the Pullulanse Debranched cassava Starch and Resistant Starch Formation", The 5th Bilateral Conference between Taiwan and Thailand , 7 พฤษภาคม 2008, Pingtung ไต้หวัน
2008 inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inดร.บุญเกื้อ วัชรเสถียร, รองศาสตราจารย์, "EFFICIENCY OF FREEZE – DRIED CROCODILE BLOOD IN IRON DEFICIENCY ANEMIA MALE RATS.", the 19th Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group., 2 - 7 มิถุนายน 2008, Santa Cruz สาธารณรัฐโบลิเวีย
2008 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "Effects of Pullulanase Reaction and Drying Method on Resistant Starch Type III Formation of Cassava Starch and the Enzymatic Digestion ", The 14th World Congress of Food Science and Technology , 19 - 23 ตุลาคม 2008, เซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายวายุห์ สนเทศ, "Effects of Extrusion Conditions on the Physical and Functional Properties of Instant Cereal Beverage Powders Admixed with Mulberry (Morus alba L.) Leaves", 14th World Congress of Food Science & Technology, 19 - 23 ตุลาคม 2008, เซี่ยงไฮ้ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "influence of sterilization heat to antioxidant capacity and antimutagenicity of central and southern foods of Thailand", the 2 nd International Conference on Natural Products for Health and Beauty , 17 - 19 ธันวาคม 2008, พะเยา ประเทศไทย
2008 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, exวิศัย พรหมเทพ, "Antimutagenicity of Edible Mushrooms in Northeastern Area of Thailand ", The 14th World Congress of Food Science and Technology , 19 - 23 ตุลาคม 2008, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 2
2008 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนายวายุห์ สนเทศ, "The effect of extrusion conditions on the physical and antioxidant properties of instant cereal beverage powders supplementing with Thai herbs ", Food Innovation Asia Conference 2008, 12 - 13 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทสรุปเส้นทางสู่การพัฒนาขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพเด้กเชิงอุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการโภชนาการ ครั้งที่ 3 , 3 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220112010 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 1
2008 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "น้ำปรุงรสห่อหมกสำเร็จรูป", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2008
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=09&BudgetYear=2008]