ผลงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2003

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

1

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มผลงานของฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2003 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "Prenylated Flavanones Isolated from Flowers of Azadirachta indica (the Neem Tree) as Antimutagenic Constituents against Heterocyclic Amines", Journal of Agricultural and Food Chemistry, ปีที่ 51, ฉบับที่ 22, กันยายน 2003, หน้า 6456-6460
2003 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "Chemical Composition and Antifungal Activity of Essential Oil from Cymbopogon nardus (Citronella Grass)", Japan Agricultural Research Quarterly, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, กันยายน 2003, หน้า 249-252
Publish Year National Journal 1
2003 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางผ่องศรี จิตตนูนท์, "ผลของนำมันปลาจากปลาป่นนอร์เวย์ต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง", วารสารเกษตรนเรศวร, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2003 - กันยายน 2004, หน้า 117-129

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2003 inนางจารุวรรณ์ ศิริพรรณพร, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางเพ็ญศิริ อนันต์รักสกุล, "Lactic-fermented sweet corn beverage", 29th Congress on Science and Technology of Thailand, 20 - 22 ตุลาคม 2003, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2003 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, exนายธีระ ทองเผือก, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับท้องตลาด", การประชุมวิชาการครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "60 ปี วิชาการ พื้นฐานสังคมไทย", 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220112010 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=09&BudgetYear=2003]