ผลงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2020

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2020

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2020

Publish Year International Journal 8
2020 exUthaiwan Suttisansanee, exSomsri Charoenkiatkul, exButsara Jongruaysup, exSomying Tabtimsri, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exPiya Temviriyanukul, "Mulberry Fruit Cultivar ‘Chiang Mai’ Prevents Beta-Amyloid Toxicity in PC12 Neuronal Cells and in a Drosophila Model of Alzheimer’s Disease", Molecules, ปีที่ 25, ฉบับที่ 8, เมษายน 2020, หน้า 1837-1851
2020 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "Rheological, Tribological, and Sensory Analysis of Coconut-Oil-Modified Coconut Milk Kefir", Current Research in Nutrition and Food Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 496-503
2020 exDr. Suwanna Semsri, exChanyatorn Seatew, exSiriluk Rattanabunyong, exSirigade Ruekit, exDr. Natharinee Horata, exDr. Aussara Panya , exProf. Dr. Pa-thai Yenchitsomanus, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "In-vitro studies of anti-EGFR tyrosine kinase activity of Thai nutraceutical plants", Iranian Journal of Pharmaceutical Research, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 196-206
2020 exดร. ปิยะ เต็มวิริยะกุล, exVarittha Sritalahareuthai, exNatnicha Promyos, exSirinapa Thangsiri, exKanchana Pruesapan, exWanwisa Srinuanchai, exOnanong Nuchuchua, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exNattira On-nom, exผศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, "The Effect of Sacred Lotus (Nelumbo nucifera) and Its Mixtures on Phenolic Profiles, Antioxidant Activities, and Inhibitions of the Key Enzymes Relevant to Alzheimer’s Disease", Molecules, ปีที่ 25, ฉบับที่ 16, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 3713-3731
2020 exอัณศยา พุ่มจันทร์, exสุขีวิน กรอบทอง , exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exHidehiro Kondo, exIkuo Hirono, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "Novel Chimeric Multiepitope Vaccine for Streptococcosis Disease in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)", Scientific report, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020
2020 exN. Kaewmak, exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์ , exU. Suttisansanee, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exR. Chamchan, exC. Khemthong, exผศ. ดร. ณัฐิรา อ่อนน้อม, "Production and quality evaluation of low glycemic index crispy waffle from whole wheat flour supplemented with type 4-resistant starch and sacred lotus stamen", FOOD RESEARCH, ปีที่ 4, ฉบับที่ Suppl. 4, ธันวาคม 2020, หน้า 1-8
2020 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, exกนกอร สุวรรณศิลป์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Ames test evaluation of mutagenicity of some Thai grilled pork andrepeatedly heated oil extracts", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 53, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 218-227
2020 exดร. ปิยะ เต็มวิริยะกุล, exVarittha Sritalahareuthai, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exButsara Jongruaysup, exSomying Tabtimsri, exKanchana Pruesapan, exSirinapa Thangsiri, exWoorawee Inthachat, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exSomsri Charoenkiatkul, exผศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, "Comparison of Phytochemicals, Antioxidant, and In Vitro Anti-Alzheimer Properties of Twenty-Seven Morus spp. Cultivated in Thailand", Molecules, ปีที่ 25, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2020, หน้า 2600-2615
Publish Year National Journal 4
2020 inนายณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวศิริพร ตันจอ, exนายวสันต์ พันโพธิ์, exนายอรัญ ฝอดสูงเนิน, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองชนิดแท่งที่มีสารแอนโทไซยานิน", Suan Sunandha Science and Technology Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 34-42
2020 inนางสาวทิพา วรเนตรสุดาทิพย์, "บัวบก : ผักพื้นบ้านประโยชน์ไม่พื้นๆ", วารสารอาหาร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 47-50
2020 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "เปปไทด์ - โมเลกุลเล็ก ๆ จากโปรตีนที่เป็นมากกว่าอาหาร และการทำนายคุณสมบัติเปปไทด์โดยเครื่องมือทางโปรตีนชีวสารสนเทศศาสตร์", วารสารอาหาร (Food Journal), ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 21-27
2020 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, exSarinya Sangkasanya, exPavinee Nuamvichit, ex Sudarat Paothai, ex Kanjanas Wannapak, "การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำส้มจี๊ดผสมสารสกัดจากเปลือกส้มจี๊ดพร้อมดื่ม", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 325-335

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2020 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Effects of Organic Acids and Ethanol on Anthocyanins of Rambutan Peel Extract Prepared as a New Natural Colorant", The Food and Applied Bioscience International Conference (FAB), 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, อ. เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2020 exสิริอร มุลมณี, inดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "ผลของการใช้วัตถุดิบปรุงอาหารและอิมัลซิไฟเออร์ต่อแรงตึงผิวของน้ำมันพืช", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21", 25 มิถุนายน 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 exฑณาคุณ ธนะขว้าง, inดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพในการปรุงไข่ดองออนเซ็นจากไข่ไก่และไข่เป็ด", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21", 25 มิถุนายน 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 inดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภูวดล หมอกยา, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "การศึกษาลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมีของจิงหรีดทองแดงลายและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์คุ้กกี้จีน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามมุษย์ในศตวรรษที่ 21", 25 มิถุนายน 2020, อื่นๆ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220112010 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
Publish Year International Trademark 1
2020 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "เครื่องหมายการค้ากริลการ์ด", ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สวก., 2020

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 5
2020 inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "สูตรผสมเกลือสมุนไพร", Kasetsart University, 2020
2020 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, "สูตร และกรรมวิธีการผลิตซอสหมักเนื้อสัตว์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2020
2020 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "ผงหมักเนื้อสัตว์ผสมสมุนไพรที่มีเมล็ดมัสตาร์ดผงเป็นส่วนประกอบ", Kasetsart University, 2020
2020 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาววาสนา นาราศรี, "ซอสหมักเนื้อสัตว์ผสมสมุนไพร", Kasetsart University, 2020
2020 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาววาสนา นาราศรี, "ซอสหมักเนื้อสัตว์สำหรับเด็ก", Kasetsart University, 2020
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=09&BudgetYear=2020]