ผลงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2015

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

38

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

3

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2015 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Effects of germinated soybean on protein efficiency ratio in rats", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 14, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015, หน้า 304-307
2015 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Elucidation of hydroxyl groups-antioxidant relationship in mono- and dihydroxyflavones based on O-H bond dissociation enthalpies", Journal of Molecular Modeling, ปีที่ 21, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2015
2015 exKanjanaworakul, Poonmanee, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, "cDNA structure and the effect of fasting on myostatin expression in walking catfish (Clarias macrocephalus, Gunther 1864)", FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 177-191
2015 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, "Nutritional composition, in vitro starch digestibility and estimated glycemic index of three varieties of ‘Kluai Namwa’ banana (Musa sapientum L.) and its products.", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 265-277
2015 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exKazuko Shimada, exYohei Omizu, exYuko Uemoto, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exChigen TSUKAMOTO, "Mechanism of DDMP-saponin degradation and maltol production in soymilk preparation", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 197-204
2015 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, exนิรมล เรืองฤทธิ์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "MUTAGENIC ACTIVITY OF NUA POWDER EXTRACTS BY AMES TEST", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 56-66
2015 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, exProf.Herv? This, "Monitoring the bioactive compounds in culinary transformation of soymilk : an in situ quantitative NMR study", International Journal of Molecular Gastronomy, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2015
Publish Year National Journal 8
2015 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริพร ตันจอ, exนายสมเกียรติ สุทธินรากร, "การบริหารจัดการที่ดีและเส้นทางสู่การเรียนรู้เพื่อยกระดับความสามารถในอาชีพและการมีชีวิตที่ดีของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง", ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 25-32
2015 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "โปรตีนเวย์ เพิ่ม"กล้าม" ได้จริงหรือ?", หมอชาวบ้าน, ปีที่ 37, ฉบับที่ 436, สิงหาคม 2015, หน้า 40-43
2015 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "ชีวเคมีของพริก ตอนที่ 1 สีสันแสนสวยด้วยเม็ดสีที่แตกต่าง", วารสารอาหาร (Food Journal) , ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 23-28
2015 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "ผักพื้นบ้านใกล้ตัวที่ช่วยลดโอกาสเกิดโรคมะเร็ง", เกษตรก้าวหน้า, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 39-43
2015 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "คุณค่าที่หลากหลายของข้าวเหนียวและสารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ", เกษตรก้าวหน้า, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 43-54
2015 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร: รสชาติเข้มข้น และโมเลกุลในน้ำซุปกระดูก", วารสารอาหาร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015
2015 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร: น้ำสต๊อกผัก-การสกัดโมเลกุลจากพืช", วารสารอาหาร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015
2015 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร: ปริศนาการใช้เกลือในการปรุงอาหาร", วารสารอาหาร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2015 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, "Product development of seasoning vegetable sheet", Asean Food Conference 2015 Philippines, 24 - 26 มิถุนายน 2015, Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2015 inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "Effect of Jerusalem artichoke powder as oil replacement on the particle size and rheological properties of emulsion", 12th Asian Congress of Nutrition (12th ACN), 14 - 18 พฤษภาคม 2015, โยโกฮาม่า ญี่ปุ่น
2015 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "Bioactive Proteins and Peptides as Functional Foods and Nutraceuticals", International Symposium for Agricultural Biotechnology, 17 - 18 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย
2015 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนายชุติพล จงแก้ววัฒนา, inนางสิริพร วรรณชาติ, exรุงฉวี พรมตุ๊, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "การวิจัยวิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนจากไขมันหมูและเนื้อหมูในอาหารจากร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร", Thailand Halal Assembly 2015, 26 ธันวาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exFumika Sato, exIppei Tayama, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exChigen TSUKAMOTO, "Phytic Acid Contents of Germplasm Collections of Japanese Soybeans (Glycine max (L.) Merr.)", THE 17TH FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2015 (FIAC 2015), 18 - 19 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inดร.ดาลัด ศิริวัน, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.นราพร พรหมไกรวร, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "Conversion of isoflavone aglycoside to aglycone in soybean residue by Lactoacillus brevis 8007", The Asian Conference for Lactic Acid Bacteria (ACLAB), 8 - 10 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, exSamchya Tathongsri, "Increasing the proportion of Thai herbs in low sodium recipes enhance saltiness, overall balance flavor and consumer acceptability", The 12th Asian Congress of Nutrition , 14 - 18 พฤษภาคม 2015, โญโกฮาม่า ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 4
2015 inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "ผลของความร้อนต่อชนิดและปริมาณสารระเหยให้กลิ่นในใบมะกรูด", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exศรัญญา เรืองสว่าง, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "ผลกระทบของกระบวนการอบแห้งผักพื้นบ้านไทยต่อคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ :“โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ”, 21 - 23 ตุลาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inดร.นุษรา สินบัวทอง, exดร.ครรชิต จุดประสงค์, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "การศึกษาชีวภาพความพร้อมของการนำไปใช้ของธาตุแคลเซียม สังกะสี และเหล็ก ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองผสมงาดำและธัญพืช", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 21 - 23 ตุลาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางสาวศิริพร ตันจอ, "ฤทธิ์ของสารสกัดถั่วแดงเพาะงอกต่อการต้านการอักเสบจากสภาวะเบาหวาน", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 , 21 - 23 ตุลาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220112010 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 5
2015 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, exKazuhiko Nakahara, "กรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวมูนที่เสริมสารต้านอนุมูลอิสระ", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, exKazuhiko Nakahara, "กรรมวิธีการผลิตข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมบริโภค", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการผลิตแป้งกล้วยด้วยความร้อน", นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2015
2015 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "กรรมวิธีการผลิตแป้งถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการเพาะงอก", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, "องค์ประกอบกล้วยชนิดผงเพื่อเป็นเครื่องดื่ม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2015
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=09&BudgetYear=2015]