ผลงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2007

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

1

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

Publish Year International Journal 3
2007 inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "A combined MD-ONIOM2 approach for 1H NMR chemical shift calculations including a polar solvent", Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, ปีที่ 806, ฉบับที่ 1-3, มีนาคม 2007, หน้า 99-104
2007 exRoy, M. K, exNakahara, K, inดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, exTakenaka, M, exIsobe, S, exTsushida, T, "Baicalein, a flavonoid extracted from a methanolic extract of Oroxylum indicum inhibits proliferation of a cancer cell line in vitro via induction of apoptosis.", Pharmazie, ปีที่ 62, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 149-153
2007 exPakpeankitvatana, V, exWeratean, K, exThongmung, N, exKomind, S, inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, "Effects of cereal and nata de coco supplementation on serum lipids in human", PLANTA MEDICA, ปีที่ 73, ฉบับที่ 9, สิงหาคม 2007, หน้า 1001-1001

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 6
2007 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "ความก้าวหน้าของการพัฒนาขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กไทย ", ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 2 , 5 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, "ฤทธิ์ต้านสารก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์กำจัดอนุมูลอิสระของอาหารไทยที่มีขมิ้นชันเป็นองค์ประกอบ", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross National Happiness., 9 - 12 ตุลาคม 2007, ปทุมธานี ประเทศไทย
2007 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, "Nutritional Evaluation of High Nutriticious Breakfast products ", การประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 , 18 - 20 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางผ่องศรี จิตตนูนท์, exจารุวรรณ ศิริพรรณพร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Study on Chemical Composition and Shelf-Life of High Calcium and High Fiber of Food Bar Products.", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 18 - 20 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inดร.บุญเกื้อ วัชรเสถียร, รองศาสตราจารย์, exเอกวิทย์ ตรีเนตร, "INFLUENCE OF IRON SUPPLEMENTTATION FROM DRIED CROCODILE BLOOD ON REPRODUCTIVE PERFOEMANCE IN IRON DEFICIENCY ANEMIA FEMALE RATS.", The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 33). , 18 - 20 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inดร.บุญเกื้อ วัชรเสถียร, รองศาสตราจารย์, exY. Temsiripong, "FFICIENCY OF FREEZE-DRIED CROCODILE BLOOD IN IRON DEFICIENCY ANEMIA MALE RATS.", The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 33). , 18 - 20 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220112010 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=09&BudgetYear=2007]