ผลงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2005

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

0

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มผลงานของฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 2
2005 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "Mahanine, a carbazole alkaloid from Micromelum minutum, inhibits cell growth and induces apoptosis in U937 cells through a mitochondrial dependent pathway", British Journal of Pharmacology, ปีที่ 145, ฉบับที่ 2, กันยายน 2005, หน้า 145-155
2005 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Molecular properties of cassava starch modified with different UV irradiation to enhance baking expansion", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2005, หน้า 80-87
Publish Year National Journal 4
2005 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "Extracts of Thai Indigenous Vegetables as Rancid Inhibitor in a Model System", KASETSART JOURNAL NATURAL SCIENCE, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน 2005, หน้า 274-283
2005 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "Utilization of Fish Flour in Canned Concentrated Seasoning Stock for Thai Foods Preparation", KASETSART JOURNAL NATURAL SCIENCE, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน 2005, หน้า 308-318
2005 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางไพลิน ผู้พัฒน์, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "การพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี้เห็ดและการทดสอบการยอมรับ", วารสารอาหาร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 293-301
2005 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "Resistant starch : สตาร์ชเพื่อสุขภาพ", อาหาร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 241-246

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2005 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "การสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มแม่บ้านด้านอาหารปลอดภัยและโภชนาการ", การประชุมวิชาการโภชนาการ '48, 19 - 21 ธันวาคม 2005
2005 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "พฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคผลิตภัณฑ์โครงการหลวง:กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร", ผลงานวิจัยของมูลนิธีโครงการหลวงประจำปี 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220112010 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=09&BudgetYear=2005]