ผลงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2014

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

5

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2014 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "Lipophilic and hydrophilic antioxidant capacities of vegetables, herbs and spices in eighteen traditional Thai dishes", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2014, หน้า 214-226
2014 exน.ส.วรรณรัตน์ ยิ้มอิ่ม, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exดร. สุวรรณา เสริมศรี, exดร. ณัฐริณี หอระตะ, exน.ส. วรรณวิมล หมอกมาก, exดร. ศิษเฎศ ทองสิมา, exศ.ดร. อภิชาต สุขสำราญ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Computational analyses of curcuminoid analogs against kinase domain of HER2", BMC Bioinformatics, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2014, หน้า 261
2014 exSUPANNIKAR SRIBUATHONG, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, "In vitro anti-adherent assessment of selected lactic acid bacteria isolates against Salmonella Typhimurium and Listeria monocytogenes to CaCo-2 cells", Journal of Food Safety, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2014, หน้า 270-282
2014 inดร.ดาลัด ศิริวัน, "Corrigendum to “Effect of epoxides and ?-methylene-?-lactone skeleton of sesquiterpenes from yacon (Smallanthus sonchifolius) leaves on caspase-dependent apoptosis and NF-?B inhibition in human cercival cancer cells”", Fitoterapia, ปีที่ 95, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014, หน้า 1860
2014 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exนภัทร สองทวี, exศิริลักษณ์ รัตนาบรรยง, exอัญชลี ทรรศนาขจร, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, ex Hirono I, exKondo H, exPongsak Khunrae, ex Rattanarojpong T, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Homology modeling and virtual screening for antagonists of protease from yellow head virus.", J Mol Model. , ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2014, หน้า 2116
Publish Year National Journal 10
2014 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "เมื่อถึงยุคของวิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร", Food Focus Thailand, ปีที่ 9, ฉบับที่ 97, เมษายน 2014, หน้า 32-37
2014 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "Trans Fat ... ไขมันปีศาจ!", วารสารอาหาร (Food Journal), ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 24-27
2014 inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exนายณัฐชรัฐ แพกุล, exอ ดร จิราภรณ์ ทองตัน, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "Total Phenolic Compounds, Antioxidant Activity and Nutritional Valuesof Sugar-free and Reduced-fat Milk-based Ice Cream Enriched withSelected Herb Ingredients", KKU Res. J. , ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 515-526
2014 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "น้ำมันหอม...อบเชยจีน ปกป้องอาหารจากเชื้อก่อโรค", หมอชาวบ้าน, ปีที่ 36, ฉบับที่ 428, ธันวาคม 2014, หน้า 34-36
2014 inดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, "กรดเฟอรูลิก:สารธรรมชาติมากคุณค่าปลอดภัยสูง", อาหาร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014, หน้า 30-34
2014 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "บริโภคผัก-ผลไม้ ป้องกันจอประสาทตาเสื่อมจากการใช้มือถือและคอมพิวเตอร์ วารสารอาหาร ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2557", วารสารอาหาร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2014, หน้า 41-46
2014 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy): การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะกายภาพโดยไม่ใช้ความร้อน", วารสารอาหาร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014
2014 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy): เบื้องหลังเนื้อครีมโยเกิร์ต", วารสารอาหาร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2014
2014 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร: รูปลักษณ์ เบื้องหลัง และการทำฟองนม", วารสารอาหาร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2014
2014 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร: กลิ่นคาวไข่ในขนม", วารสารอาหาร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2014

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 15
2014 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "Investigation of the odor active compounds in soymilk during cooking and whey addition", 1st Joint ACS AGFD – ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry, 5 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exนางสาววนัสนันท์ หมัดมณี, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "In vitro Antioxidant Activity of Peptide Fragments from Fermented Channa striata", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาววรรณรัตน์ ยิ้มอิ่ม, exศ.ดร.อภิชาต สุขสําราญ, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "In silico study of curcumin analogs as HER2 kinase inhibitors", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014) in the theme of “Moving Towards Innovation in Chemistry”, 8 - 10 มกราคม 2014, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exวรรณรัตน์ ยิ้มอิ่ม, exดร.ณภัทร สองทวี, exศ.ดร.อภิชาต สุขสําราญ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Elucidating the interaction of curcumin analogs toward HER2-kinase, the dominant protein in human breast cancer", 1st Nakhon Phanom National and International conference in Healthcare (NPNICH), 7 - 10 กรกฎาคม 2014, นครพนม ประเทศไทย
2014 inดร.ดาลัด ศิริวัน, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Comparative antimutagenic and antioxidant activities of red and white dragon fruits extracts using Drosophila wing spot test", 1st Nakhon Phanom National and International conference in Healthcare (NPNICH) , 7 - 10 กรกฎาคม 2014, นครพนม ประเทศไทย
2014 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exดร.ณภัทร สองทวี, exศิริลักษณ์ รัตนบรรยงค์, exดร.สุวรรณา เสริมศรี, "Computer-aided Protein Modeling: A Case Study From Tyrosine Kinase Domain of EGFR", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.ดาลัด ศิริวัน, "Anticancer,Antioxidant and Antimutagenic Activities of Tricholoma ( Tricholoma crassum) Mushroom", International Conference on Biological, Chemical and Environmental Sciences, 21 - 22 มกราคม 2014, ภูเก็ต ประเทศไทย
2014 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, "Antimutagenic effect of Analog-Curcuminoid: the ModifiedProduct from Curcumin", The 8th Thailand –Taiwan Bilateral Conference” in the theme of “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inดร.ดาลัด ศิริวัน, "ความเป็นพิษของสารสกัดจากแก้วมังกรสีแดง(เปลือก เนื้อ และเม็ด)ต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ Caco-2", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, "The Characteristics of Dried Bamboo Shoot with and without Ya-nang (Tiliacora triandra ) Leaves", The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience, 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, โรวแรมเดอะอิมเพรส เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.วนิดา ปานอุทัย, exวรีรีตน์ คะหะปะนะ, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "C-phycocyanin extraction from Spirulina platensis oven-dried biomass", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand, 26 - 28 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2014 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, "Development and Reformulation of Sodium-Reduced Foods in Promoting Good Health for Thais", Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exYukiko Takahashi, exMegumi Murakami, exKazuki HARADA, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exKazuko SHIMADA5, exChigen TSUKAMOTO, "Changes of Composition and Content of Health Beneficial Components and Antioxidant Activity in Black and Yellow Soybean Seeds under Anaerobic Stress Soaking", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014 , 12 - 13 มิถุนายน 2014
2014 inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, exPakinee Akkaravessaring, "Development of Rice Beverage from fermented germinated rice with Lactic acid bacteria", The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience , 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, exนิรมล เรืองฤทธิ์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Mutation Evaluation of the Extracts from Thai Savory Powder Favors (Nua Powder) and the Vegetables Composed in Nua Powder by Ames test", The 16th Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 6
2014 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inนางผ่องศรี จิตตนูนท์, "แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารของผู้ผลิตและผู้บริโภค", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ 2014, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exกนกอร สุวรรณศิลป์, "การตรวจสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการปรุงสุกโดยวิธีทดสอบการกลายพันธุ์แบบย้อนกลับในแบคทีเรีย", การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เรื่อง "สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ รู้ทันเทคโนโลยี รู้ดีโฆษณาเกินจริง", 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, "การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล", การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5, 16 พฤษภาคม 2014, ประเทศไทย สงขลา ประเทศไทย
2014 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "ผลของกระบวนการปรุงสุกแบบพื้นบ้านไทยที่มีต่อฤทธิ์และปริมาณสารก่อกลายพันธุ์ในเนื้อหมู", 1st Nakhon Phanom National and International conference in Healthcare (NPNICH) , 7 - 10 กรกฎาคม 2014, นครพนม ประเทศไทย
2014 inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านการเกิดไนตริกออกไซด์และอนุมูลอิสระของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในเซลล์แมคโครฟาจที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไลโปโพลีแซกคาไรด์", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่8, 6 - 8 ตุลาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวศิริพร ตันจอ, inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, "วิถีการบริโภคและพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 8 ตุลาคม 2014, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220112010 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=09&BudgetYear=2014]