ผลงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2018

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

33

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

3

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2018 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exYoshitake Takada, exYuya Takahashi, exAyaka Ito, exMei Itabashi, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exAkiko Kikuchi, exMasao Ishimoto, exChigen TSUKAMOTO, "Saponin composition complexities in hypocotyls and cotyledons of nine soybean varieties", LWT- Food Science and Technology, ปีที่ 89, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 93-103
2018 exOnming, S., exThongda, W., exLi, C., inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.ณิชนันทน์ แมคมิลแลน, อาจารย์, exKlinbunga, S., exPeatman, E., inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, "Bioinformatics characterization of a cathepsin B transcript from the giant river prawn, Macrobrachium rosenbergii: Homology modeling and expression analysis after Aeromonas hydrophila infection", Comparative Biochemistry and Physiology Part - B: Biochemistry and Molecular Biology, ปีที่ 221-222, พฤษภาคม 2018, หน้า 18-28
2018 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริพร ตันจอ, "Development of Community-based Tourism in Trat Province to Link to Cambodia and Vietnam", International Journal of Management and Applied Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, เมษายน 2018, หน้า 74-79
2018 exPanyayai, T., exSangsawad, P., exPacharawongsakda, E., inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exTongsima, S., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "The potential peptides against angiotensin-I converting enzyme through a virtual tripeptide-constructing library", Computational Biology and Chemistry, ปีที่ 77, มกราคม 2018, หน้า 207-213
2018 exDr. Saowalak Onming, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, "Characterization, homology modeling and expression of the putative translationally controlled tumor protein gene from giant river prawn Macrobrachium rosenbergii (de Man)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2018, หน้า 182-189
2018 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Mutagenicity and Antimutagenicity of Polysaccharide and Phycocyanine Extracts of Arthrospira platensis (IFRPD 1182) anc Arthrospira maxima (IFRPD 1183)", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 208-221
Publish Year National Journal 4
2018 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "โปรตีนและเปปไทด์ที่สำคัญในไข่ขาว", วารสารอาหาร (Food Journal), ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 44-49
2018 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Quality of Repeated Use of Oil for Frying Chinese Deep FriedDough (Pa-Tong-Kho)", Current Applied Science and Technology Journal (CAST) , ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 24-30
2018 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "กินไข่อย่างไร ให้ปลอดภัยจากเชื้อซาลโมเนลลา", วารสารอาหาร (Food Journal), ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 13-16
2018 inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "คุณสมบัติต้านการอักเสบและอนุมูลอิสระจากภาวะน้ำตาลสูงของสารสกัดถั่วแดงเมล็ดเล็กเพาะงอกในเซลล์เม็ดเลือดขาวหนู", วารสารโภชนาการ, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 84-97

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "Addition of Monacolin K and Gamma-Aminobutyric acid (GABA) in Red Yeast Rice by Monascus purpureus IFRPD 4046", 4th AFSA International Conference on Food Safety and Food Security , 10 - 12 สิงหาคม 2018, เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220112010 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 4
2018 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, "ซุปเห็ดรวมมิตรเสริมโปรตีนกึ่งสำเร็จรูปแบบผงและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2018
2018 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, "ซุปแกงเลียงผงกึ่งสำเร็จรูปเสริมผงกล้วยและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2018
2018 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "เครื่องดื่มนมกล้วยหอมทองชนิดผงและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2018
2018 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนายศิริพงษ์ เทศนา, "ฟองโฟมผลไม้กึ่งสำเร็จรูปจากน้ำผลไม้เข้มข้นและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2018
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=09&BudgetYear=2018]