ผลงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2012

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 9
2012 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวันชัย พันธ์ทวี, inนายวินัศ ภูมินาถ, inดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, "Citric Acid Sweet Potato Extraction BeveragesContaining Grape Juice and Fermented Glutinous Rice Syrup", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2012, หน้า 353-359
2012 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, exHirao, H., exMorokuma, K., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Characteristic vibration patterns of odor compounds from bread-baking volatiles upon protein binding: Density functional and ONIOM study and principal component analysis", Journal of Molecular Modeling, ปีที่ 18, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 2227-2240
2012 exJiamsomboon, K., inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dissecting substrate specificity of two rice BADH isoforms: Enzyme kinetics, docking and molecular dynamics simulation studies", Biochimie, ปีที่ 94, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2012, หน้า 1773-1783
2012 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Resistant starch content, in vitro starch digestibility and physico-chemical properties of flour and starch from Thai bananas", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 259-271
2012 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาววาสนา นาราศรี, "Resistant Starch, Physicochemical and Structural Properties of Different Bananas with an Effect of Ripening and Processing", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 461-472
2012 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, exKazuhiko Nakahara, "Changes of Antioxidant Capacity and Phenolics in Ocimum Herbs after Various Cooking Methods", Japan Agricultural Research Quarterly (JARQ), ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 347-353
2012 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, "ผลของข้าวอินทรีย์และข้าวระบบเกษตรปกติต่ออัตราส่วนประสิทธิภาพโปรตีนและสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงในหนูทดลอง", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 03, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 470-482
2012 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "Effect of Boiling on Anhydrobarakol Content of Khilek (Siamese cassia) Young Flowers", Pakistan Journal of Nutrition , ปีที่ 11, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2012, หน้า 1125-1130
2012 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, "Influence of thermal sterilization on antioxidant capacity and total phenolics of spicy Thai foods", Kasetsart J. (Nat. Sci.) , ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 451-460
Publish Year National Journal 4
2012 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "ฤทธิ์ต้านการแบ่งเซลล์ของพืชบางชนิดที่เป็นส่วนผสมในเครื่องแกงเขียวหวานต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว", วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 4, ฉบับที่ 7, มกราคม - มิถุนายน 2012
2012 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางไพลิน ผู้พัฒน์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากนำนมข้าวยาคูผง", วารสารโภชนาการ, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 1-10
2012 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "ผลของความร้อนที่มีต่อฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชตระกูลแตงบางชนิด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, หน้า 293-296
2012 inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, "กลไกการออกฤทธิ์ของสารพฤกษเคมีต่อการต้านการอักเสบ", วารสารโภชนาการ, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 46-58

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2012 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนางบุญมา นิยมวิทย์, "Resistant Starch Composition and Physicochemical Properties of Four Banana Cultivars during Ripening", Starch Update 2011 : The 6 th International Conference on Starch Technology , 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนางสาว วราภรณ์ บุญรัตน์, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Peter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "DISTRIBUTION AND ORIENTATION OF PHYLLOQUINONE IN DIPALMITOYLPHOSPHATIDYLCHOLINE BILAYE", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "ผลของถั่วเหลืองงอกต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง", Burapha University International Conference 2012 (BUU2012), 9 - 11 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Assessment of Protein Quality and Antioxidant activity of Liang Curry Soup compared to Commercial Vegetable Soup", Burapha International Conference 2012, 9 - 11 กรกฎาคม 2012, ชลบุรี ประเทศไทย
2012 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exวิไล หนุนภักดี, "Shelf-life Extension and Inhibition of Undesirable Bacteria in Steamed Mackerel Fish Product by Lactic Acid Bacteria", 1st The AFSA on Food Safety and Food Security, 15 - 17 กันยายน 2012, โอซาก้า ญี่ปุ่น
2012 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, inนางสาวพุทธลักษณ์ ไขประภาย, "Phenolic Compound Analyzation of Thai Pigmented Rice", The Asian Food Security Association (AFSA), 1st AFSA Conferences on Food Safety and Food Security , 15 - 17 กันยายน 2012, Osaka ญี่ปุ่น
2012 inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "Temperature effects on volatile compounds of lemongrass (Cymbopogon citratus(DC.) Stapf)", The 7th Taiwan-Thailand Bilateral Conference, 18 - 19 ตุลาคม 2012, ไต้หวัน
2012 inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางอุษาพร ภูคัสมาส, exมาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์, "Research and Development of powdered Healthy soup Products for the Elderly by using Gaba Rice and Cereals.", Burapha University international Conference 2012, 9 - 11 กรกฎาคม 2012, พัทยา จ.ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2012 inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, exผศ.ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์, "ผลิตภัณฑ์เต้าหู้จากถั่วเหลืองเพาะงอก", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 10 - 12 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์มินิคัพเค้กจากแป้งข้าวกล้องงอก แป้งข้าวหอมแดง และแป้งข้าวหอมนิล", Thailand Research Symposium 2012 Poster Presentation, 24 - 28 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Nutritive and Functional Properties of Commercial Instant Jasmine Rice Porridge", การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38, 17 - 19 ตุลาคม 2012, ประเทศไทย เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "ผลของความร้อนที่มีต่อฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชตระกูลแตงบางชนิด", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "ปริมาณกรดอะมิโนอิสระที่มีผลต่อรสชาติในเห็ดหอมสดและเห็ดฟางสด", ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 The 6th Thailand Congress of Nutrition, 10 - 12 กันยายน 2012, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=09&BudgetYear=2012]