ผลงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2021

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

12

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

46

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 8
2021 inดร.ซาฟียะห์ สะอะ, inดร.ดาลัด ศิริวัน, inดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ, "Biological activities of Boesenbergia rotunda parts and extracting solvents in promoting osteogenic differentiation of pre-osteoblasts", Food Bioscience, ปีที่ 41, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 101011--
2021 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exMei Itabashi, exHaereon Son , exYuya Takahashi, exAyaka Ito, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exChigen TSUKAMOTO, "Soyasaponin composition complexities in soyfoods relating nutraceutical properties and undesirable taste characteristics", LWT, ปีที่ 146, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 111337
2021 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Effect of wet heating and pH on fatty acids of fresh coconut milk", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2021, หน้า 1161-1170
2021 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Antimutagenicity and anthocyanin of purple hybrid corn during storage in selected packaging materials", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 781-788
2021 inนางสาวศิริพร ตันจอ, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of rice bran oil or coconut oil on in vitro carbohydrate and protein digestion of cooked fragrant rice", Agricultural and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 496-507
2021 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนางสาวนัดดามาศ โตมอญ, inนางสาวจตุพร ชัยยุทธ, inนายทักษิณ ฤกษ์สำราญ, inนายยุทธนา บรรจง, inดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ, inดร.ซาฟียะห์ สะอะ, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, "Phytochemical Composition and Biological activities of crude extract from flowers and leaves of Rhododendron arboreum from Northern Thailand", Malaysian Applied Biology Journal, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, หน้า 1-15
2021 exผศ. ดร. ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล, exSuwapat Kittibunchakul, inดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ, exWoorawee Inthachat, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exรศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, "Analysis of Phytonutrients, Anti-Mutagenic and Chemopreventive Effects of Tropical Fruit Extracts", Foods, ปีที่ 10, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2600
2021 exSirichai Wiriyatanakorn , exAnucha Mukdadilok , exSurasak Kantachuvesiri, inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, exTeerapat Yingchoncharoen , "Impact of self-monitoring of salt intake by salt meter in hypertensive patients: A randomized controlled trial (SMAL-SALT)", The Journal of Clinical Hypertension, ปีที่ 23, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 1852-1861
Publish Year National Journal 3
2021 exอาภา เพชรสัมฤทธิ์, inดร.ซาฟียะห์ สะอะ, exกุลธิดา อัมพานนท์, exธนพร สุวินัย, exแวววลี โชคแสวงการ, "การวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมัน ฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร AGS ของน้ามันเมล็ดแตงโม", วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 49-58
2021 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exนางสาวชมภูนุช จอมเกาะ, exนางสาวบัวหลวง โชระเวก, exนางสาวอรอนงค์ อยู่ยงค์, "ผู้ประกอบการด้านอาหารในยุคธุรกรรมดิจิตอลกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562", วารสารอาหาร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 33-42
2021 inดร.ซาฟียะห์ สะอะ, "สมุนไพรไทยในครัวไทย : เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงจากโควิด-19", วารสารอาหาร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 16-25

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220112010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 11
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์ทุเรียนกวน", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "กรรมวิธีการผลิตเมล็ดเงาะอบแห้งเพื่อแปรรูปแบบถั่ว", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "โยเกิร์ตถั่วลูกไก่แบบคงตัว (set yogurt) และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "โยเกิร์ตถั่วลูกไก่แบบกวน (stirred yogurt) และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "โยเกิร์ตเมล็ดฟักทองแบบคงตัว (set yogurt) และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "โยเกิร์ตเมล็ดฟักทองแบบกวน (stirred yogurt) และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, exผศ.ดร. ศุภชัย นิติพันธ์, "สูตรผลิตภัณฑ์อาหารไส้กรอกแหนมเห็ด และกรรมวิธีการผลิต", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) สวก., 2021
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, "โยเกิร์ตถั่ววอลนัทแบบคงตัว (set yogurt) และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, "โยเกิร์ตอัลมอนด์แบบคงตัว (set yogurt) และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, "โยเกิร์ตอัลมอนด์แบบกวน (stirred yogurt) และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, "โยเกิร์ตถั่ววอลนัทแบบกวน (stirred yogurt) และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=09&BudgetYear=2021]