ผลงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2016

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

5

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2016 exKanjanaworakul, Poonmanee, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, "cDNA sequence and protein bioinformatics analyses of MSTN in African catfish (Clarias gariepinus)", MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, เมษายน 2016, หน้า 283-293
2016 exVongvanrungruang, A, inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonkaew, T, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Single base substitution causing the fragrant phenotype and development of a type-specific marker in aromatic coconut (Cocos nucifera)", GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2016
2016 exSafa Souilem, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, exIsao Kobayashi, exNauman Khalid, exZouhaier Bouallagui, exMarcos A. Neves, exKunihiko Uemura , exHiroko Isoda, exSami Sayadi, exMitsutoshi Nakajima, "Simulation of oleuropein structural conformation in vacuum, water and triolein–water systems using molecular dynamics", Food Research International, ปีที่ 88, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2016, หน้า 79-90
Publish Year National Journal 4
2016 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "ชีวเคมีของพริก ตอนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของกลิ่น", วารสารอาหาร (Food Journal) , ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 21-26
2016 inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "ผลของการเพาะงอกต่อการดูดซึมธาตุเหล็กและความสามารถในการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 573-586
2016 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "สารอาหารจากพืชและสัตว์ที่ช่วยบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ดวงตา", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 61, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2016, หน้า 65-74
2016 exอนันทิตา แสงสุริยวงษ์, exมารุจ ลิมปะวัฒนะ, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exภัสราภา แก้วเนิน, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นของฟอสโฟลิพิดและวิธีการปั่ นผสมต่อสมบัติของสารสกัดแอสตาแซนทินที่กักเก็บในไลโพโซม", วารสารเกษตร, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, หน้า 421-433

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2016 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exนางฉันทนา กอพยัคฆินทร์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Encapsulated fish oil-in-hydrogel using juices from Thai fruits", The 4th International ISEKI Food Conference, 6 - 8 กรกฎาคม 2016, สาธารณรัฐออสเตรีย
2016 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, exDr.Safa Souilem, exDr.Isao Kobayashi, "Molecular structure – emulsion properties relationship of functional compounds (baicalein, oleuropein) and lipids", The 20th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE20) , 27 - 29 กรกฎาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220112010 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=09&BudgetYear=2016]