ผลงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2023

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2023 exนางสาวสาวิตรี ดือราแม, inดร.ซาฟียะห์ สะอะ, inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, "Enhancement of Halophilic Glutaminase Producing by Tetragenococcus muriaticus FF5302 in Bioreactor", Trends In Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, มกราคม 2023, หน้า 1-11
2023 inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inดร.ธิดารัตน์ พันโท, inดร.ซาฟียะห์ สะอะ, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, exมณฑกานติ ท้ามติ้น, exประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์, exบุษบา ทองแดง, "Effects of pretreatment and drying methods on physical properties and bioactivity of sea lettuce (Ulva rigida)", Food Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ -, มกราคม 2023, หน้า e113622

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2023 inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inดร.ดาลัด ศิริวัน, inดร.สาวิตรี ดือราแม, "ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดตํารับยาจันทหฤทัยและตํารับยาประสะจันทน์แดง", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 8 , 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2023, ยะลา ยะลา ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220112010 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=09&BudgetYear=2023]