ผลงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2013

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

23

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

4

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2013 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, exIchikawa, S., exWang, Z., exNeves, M.A., exUemura, K., exNakajima, M., exKobayashi, I., "Formulation and storage stability of baicalein-loaded oil-in-water emulsions", European Journal of Lipid Science and Technology, ปีที่ 115, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2013, หน้า 1115-1122
2013 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "Calcium Bioavailability of Textured Vegetable Protein Fortified with Calcium", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 760-767
2013 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Effects of germinated soybean on serum lipids in rats", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 12, ฉบับที่ 9, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 833-836
2013 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางสาวพุทธลักษณ์ ไขประภาย, exPhukasmas, U, "THAI FRUIT SOURCES FOR LUTEIN AND ZEAXANTHIN : PROTECTIVE EFFECTS AGAINST AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION (AMD)", ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM, ปีที่ 63, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2013, หน้า 1566-1567
Publish Year National Journal 7
2013 inดร.ดาลัด ศิริวัน, "อาหารดีทอกซ์อารมณ์", หมอชาวบ้าน, ปีที่ 34, ฉบับที่ 407, มีนาคม 2013, หน้า 10-18
2013 inดร.ดาลัด ศิริวัน, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, "ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันผง สำหรับชงเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีปริมาณเคอร์คูมินอยด์สูง", Journal of nutrition association of Thailand, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 11-19
2013 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "การปนเปืิ้อนขอไนไตรท์ในอาหารและโอกาสเกิดพิษ", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2013, หน้า 34-40
2013 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "คุณค่าอนันต์อันมาจากกล้วย", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 58, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2013, หน้า 14-23
2013 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "วิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร (Molecular gastronomy) ตอนที่ 1 จากโมเลกุลในวัตถุดิบสู่โมเลกุลในจานอาหาร", วารสารอาหาร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2013
2013 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "วิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร: การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะกายภาพจากความร้อน", วารสารอาหาร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2013
2013 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy): การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะกายภาพโดยไม่ใช้ความร้อน", วารสารอาหาร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2013

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 18
2013 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exMei Itabashi, exYukiko Takahashi, exYuya Takahashi, exKazuko Shimada, exWarunee Varanyanond, exChigen TSUKAMOTO, "Genetic Modification of Soybean Saponins Showing Health Beneficial and Undesirable Taste Characteristics: Changes of the Composition and Content in Soybean Processed Foods", TERPNET 2013: 11th International Meeting on Biosynthesis, Function and Biotechnology of Isoprenoids in Terrestial and Marine Organisms, 1 - 5 มิถุนายน 2013, Crete สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2013 inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "Effect of Extraction Conditions on Physical Properties of Inulin Powder from Jerusalem Artichoke Tuber.", The First Nong Khai Campus International Conference 2013 “Building up of the Research Based Knowledge for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region”, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, เมืองหนองคาย หนองคาย ประเทศไทย
2013 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, exนางสาววิสาชิณี รุ่งทวีชัย, "Crocodile Blood Capsule-Kasetsart University Research Product, the First Registered as Dietary Supplement in Thailand: Development and Trends", World Crocodile Conference (22nd Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group), 20 - 23 พฤษภาคม 2013, Negombo สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
2013 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Production and sensory evaluation of white dragon fruit beverage", 13th ASEAN Food Conference, 9-11 September 2013, Singapore, 9 - 11 กันยายน 2013, singapore expore สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exอดิศักดิ์ องค์สวัสดิ์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Computational Analyses of Human Kinome against EGFR-TKIs using Homology Modelling and Molecular Docking approaches", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2013) หัวข้อ "Global Chemical Sciences for Green Community" , 23 - 25 มกราคม 2013, อ.บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, "Optimization of the fermentation of okara by the lactic acid bacteria", 10th Australian Peptide conference, 8 - 13 มกราคม 2013, ปีนัง มาเลเซีย
2013 inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inดร.ดาลัด ศิริวัน, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.นราพร พรหมไกรวร, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "Application of Lactobacillus plantarum for Enriched Aglycones and Total protein on the Fermentation of Soybean Residue", Food Innovation Asia Conference 2013 , 13 - 14 มิถุนายน 2013, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวศิริพร ตันจอ, exผศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "Adding inulin in milk and soymilk does not enhance calcium bioaccessibility by in vitro continuous flow dialysis system", The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products” (FerVAAP) 2013, 21 - 23 สิงหาคม 2013, จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Effects of germinated soybean on protein efficiency ratio in rats", The 13th ASEAN Food Conference, 9 - 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาววาสนา นาราศรี, "Development the Production of Cupcake with Plackettand Burman Program.", ASEAN fOOD CONFERENCE 2013 " MEETING FURTURE FOOD DEMANDS:SECURITY$ SUSTANINABILITY", 9 - 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exYohei Omizu, exYuya Takahashi, exMei Itabashi, exYukiko Takahashi, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exChigen TSUKAMOTO, exKazuko Shimada, "Relation between degradation of DDMP-saponins and maltol production during soyfood processing", AMERICAS:International Conference on Soybean Utilization 2013, 22 - 24 ตุลาคม 2013, Bento Gon?alves สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2013 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนางอุษาพร ภูคัสมาส, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, "Development Of Healthy Snacks For Healthy Meeting", The 21st World Conference on Health Promotion ณ ศูนย์ประชุม PEACH พัทยา จ.ชลบุรี, 25 - 29 สิงหาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางสาวพุทธลักษณ์ ไขประภาย, inนางอุษาพร ภูคัสมาส, "Thai Fruit Sources For Lutein And Zeaxanthin : Protective Effects Against Age-Related Macular Degeneration (AMD)", The 20th International Congress of Nutrition ณ เมือง Granada ประเทศสเปน, 15 - 20 กันยายน 2013, Granada ราชอาณาจักรสเปน
2013 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, exNeves Marcos A, exUemura Kunihiko, exProf.Nakajima Mitsutoshi, exKobayashi Isao, "Preparation of monodisperse essential oil-in-water emulsions by microchannel emulsification", 14th Annual Meeting of Japanese Society for Food Engineering (2013), 9 - 10 สิงหาคม 2013, Kyoto ญี่ปุ่น
2013 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.ประมวล ทรายทอง, exYuya Takahashi, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exChigen TSUKAMOTO, "Germinating and Fermenting Effect on Group A Saponin Component in Soybean", 1st Nong Khai Campus International Conference 2013 “Building up of the Research Based Knowledge for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region”, 17 - 19 กรกฎาคม 2013, หนองคาย ประเทศไทย
2013 inดร.ดาลัด ศิริวัน, exPrefessor Hirotoshi Tamura, "Anti-tumor promoting of sesquiterpene lactones (SLs) isolated from Smallanthus sonchifolius (yacon) leaves ", Food Innovation Asia Conference 2013, 13 - 15 มิถุนายน 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, "Healthy Beverage Produced from Turmeric, Thunbergia laurifolia L. and Inulin", International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering, 26 - 27 กันยายน 2013, Rome สาธารณรัฐอิตาลี
2013 exDararat Mongkolkarn , inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Production of fructooligosaccharides using two-step fed-batch fermentation by Aspergillus niger TISTR 3570", The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity (TSB2013)., 16 - 18 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2013 inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, "คุณค่าทางโภชนาการของแกงไทยภาคเหนือที่นิยมบริโภค", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 7 - 9 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "ผลของการเพาะงอกต่อสารอาหารและความสามารถในการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th Thailand Congress of Nutrition 2013), 7 - 9 ตุลาคม 2013, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, exน.ส.วิสาชิณี รุ่งทวีชัย , "SUCCESSFUL DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF FRREZE-DRIED CROCODILE BLOOD PRODUCT", The 39th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 39), 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "การศึกษาปริมาณแร่ธาตุของอาหารพื้นบ้านในภาคเหนือ", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 7, 7 - 9 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ดาลัด ศิริวัน, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "คุณสมบัติในการต้านการก่อกลายพันธุ์และต้านอนุมูลอิสระ ในผลไม้ส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 7, 7 - 9 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220112010 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=09&BudgetYear=2013]