ผลงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2017

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

55

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

7

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

Publish Year International Journal 2
2017 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, "Antimutagenic Activity of Turmeric Extract Beverages", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 16, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2017, หน้า 514-520
2017 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, exNeves, MA, exUemura, K, exNakajima, M, exKobayashi, I, "Preparation characteristics of monodisperse oil-in-water emulsions by microchannel emulsification using different essential oils", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 84, ตุลาคม 2017, หน้า 617-625
Publish Year National Journal 2
2017 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "ชีวเคมีของพริก: ตอนที่ 3 ความเผ็ดร้อนของพริก", วารสารอาหาร (Food Journal), ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 29-32
2017 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "ภาชนะดินเผา เซรามิก และ อาหาร", วารสารอาหาร (FOOD JOURNAL), ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 14-19

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2017 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exChigen TSUKAMOTO, "Soyasaponin composition in Thai soybean (Glycine max cv. Chiang Mai 60)", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) , 15 - 17 มิถุนายน 2017
Publish Year National Conference 4
2017 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.วนิดา ปานอุทัย, "ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของสาหร่ายสไปรูไลน่าสายพันธุ์ Spirulina platensis IFRPD 1182 และ Spirulina maxima IFRPD 1183 ที่มีต่อสารเฮทเทอโรไซคลิกเอมีน", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 9 The 9th National Science Research Conference, 25 - 26 พฤษภาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "ผลของการใช้แป้งข้าวที่มีสารแอนโทไซยานินสูงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิ", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 9 "วิจัยแบบองค์รวมเพื่อมวลมนุษยชาติ, 25 - 26 พฤษภาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exสุปัญญา ศรีชัยโย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "ศึกษาปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดและฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของในเห็ดหอมสด และอบแห้งแบบเยือกแข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่14 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแส จ.นครปฐม, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2017 exวรงค์ภู่ระหงษ์, inดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "อิทธิพลของวัตถุดิบต่อคุณภาพทางกายภาพของน้ำพริกลงเรือ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220112010 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=09&BudgetYear=2017]