ผลงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2019

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

3

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2019 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exนายศุภชัย นิติพันธ์, "Comparative study of red yeast rice with high monacolin K, low citrinin concentration and pigments in white rice and brown rice", Czech Journal of Food Sciences, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 75-80
2019 exSangsuriyawong, A., exLimpawattana, M., inดร.ดาลัด ศิริวัน, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, "Properties and bioavailability assessment of shrimp astaxanthin loaded liposomes", Food Science and Biotechnology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 529-537
2019 exDr. Thitima Panyayai, exDr. Chumpol Ngamphiw, exDr. Sissades Tongsima, exMr. Wuttichai Mhuantong, exMr. Wachira Limsripraphan, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "FeptideDB: A web application for new bioactive peptides from food protein", Heliyon, ปีที่ 5, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2019, หน้า e02076:1-e02076:8
2019 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exMegumi Murakami, exChigen TSUKAMOTO, ex Kazuko Shimada, "Effects of long-term soaking on nutraceutical and taste characteristic components in Thai soybeans", LWT, ปีที่ 115, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019
2019 inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "Antioxidant and anti-inflammatory properties of herbal medicine compound (KodiPur?) using in vitro assay", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2019, หน้า 197-204
2019 exTepsongkroh, B., inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "Antioxidant properties and selected phenolic acids of five different tray-dried and freeze-dried mushrooms using methanol and hot water extraction", Journal of Food Measurement and Characterization, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2019, หน้า 3097-3105
Publish Year National Journal 3
2019 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "Trans Fat มหันตภัยระดับโลก ที่ประชาชนต้องตระหนักรู้กับ WHO & นโยบาย REPLACE", วารสารอาหาร (Food Journal), ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 28-32
2019 inนายณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน, "บทบาทของภาวะโฮโมซิสเตอีนสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งและผลของการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์คลินิก", เชียงรายเวชสาร, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 106-116
2019 exอรนลิน อินทร์แก้ว, inดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "การศึกษาคุณภาพทางกายภาพและสารอาหารในเนื้อปลานิล ที่ผ่านกระบวนการปรุงโดยใช้ความร้อนชื้น", วารสารโภชนาการ, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 24-36

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2019 inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exภรัณยา ธิยะใจ, "Psidium guajava L. inhibit inflammatory and antioxidant activity in mouse macrophage cell lines", The 13th Asian Congress of Nutrition, 4 - 7 สิงหาคม 2019, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2019 inนายณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวศิริพร ตันจอ, exนายวสันต์ พันโพธิ์, exนายอรัญ ฝอดสูงเนิน, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองชนิดแท่งที่มีสารแอนโทไซยานิน", The 2nd Suan Sunandha National International Academic Conference on Science and Technology "Science, Technology and Innovation for Sustainable Development", 8 พฤศจิกายน 2019
2019 inดร.ซาฟียะห์ สะอะ, "The effect of solvent on anti-inflammatory and antioxidant activities of Boesenbergia rotunda (L) (Fingerroot) extraction as a source of bioactive for functional food.", 3rd World Congress on Advances in Food Science, Processing and Technology (Food Tech, 2019), 13 - 14 พฤษภาคม 2019, Tokyo ญี่ปุ่น
2019 inดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, exอภิสมา บรรเลงเสนาะ, "ผลของกรรมวิธีที่แตกต่างต่อคุณภาพทางกายภาพของลอดช่องไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562, 1 กุมภาพันธ์ 2019
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Nutritional compositions and antioxidant activity of torch ginger (Etlingera elatior) flower", The 45th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 45): "Seedling Innovation for Sustainable Development", 7 - 9 ตุลาคม 2019, เชียงราย ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220112010 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 6
2019 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "โยเกิร์ตกะทิผสมเนื้อมะพร้าวชนิดกวน (stirred yoghurt)c]tกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2019
2019 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "โยเกิร์ตกะทิผสมเนื้อมะพร้าวแบบคงตัว (Set yoghurt) และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2019
2019 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, "ผลิตภัณฑ์ผงถั่วเหลืองเพาะงอกและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2019
2019 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, "สูตร และกรรมวิธีการผลิตซอสหมักเนื้อสัตว์สูตรเข้มข้นที่มีคุณสมบัติยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์", สวก, 2019
2019 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, "สูตร และกรรมวิธีการผลิตผงหมักเนื้อสัตว์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์", สวก., 2019
2019 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์เนื้อทุเรียน", Kasetsart University, 2019
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=09&BudgetYear=2019]