ผลงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2022

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

13

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

48

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

6

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2022 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exKazuko Shimada, exChigen TSUKAMOTO, "Antioxidative Capacity of Soyfoods and Soy Active Compounds", POLISH JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION SCIENCES, ปีที่ 72, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 101-108
2022 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, exKartik Pondicherry, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Rheological and tribological characterization of herbal sweet sauce with different stabilizing systems", CyTA - Journal of Food, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2022, หน้า 158-171
2022 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, "Effect of the Addition of Soybean Residue (Okara) on the Physicochemical, Tribological, Instrumental, and Sensory Texture Properties of Extruded Snacks", Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2022, หน้า (2967)
2022 exผศ.ดร. ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล, exSuwapat Kittibunchakul, inดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ, exThanit Kunkeaw, exWoorawee Inthachat, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exรศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, "Mangifera indica ‘Namdokmai’ Prevents Neuronal Cells from Amyloid Peptide Toxicity and Inhibits BACE-1 Activities in a Drosophila Model of Alzheimer’s Amyloidosis", Pharmaceuticals , ปีที่ 15, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 591
2022 inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.ธิดารัตน์ พันโท, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exPengpinij, W., "Effects of Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) oil and extrusion process conditions on physicochemical properties of fortified omega-3 fibrous high moisture meat analogs", Journal of Food Processing and Preservation, กันยายน 2022
Publish Year National Journal 1
2022 inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, "จากถั่วเหลืองสู่ถั่วเหลืองงอก คุณประโยชน์ที่อยากบอก....อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ", วารสารวิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Journal of Food Research and Product Development: JFRPD) ISSN: 2821-9813 Online Journal, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 50-57

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2022 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "PROTEIN BIOINFORMATICS: THE PERSPECTIVE IN FOOD, AGRIFOOD AND FOOD FISERY", The 25th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE25), 8 - 11 มิถุนายน 2022, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2022 inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.ประมวล ทรายทอง, inดร.ธิดารัตน์ พันโท, inนางสาววาสนา นาราศรี, "Impact of maturity at harvest on ripening, quality and volatile compounds in palmyra palm (Borassus flabellifer) fruit pulp", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 22 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.ซาฟียะห์ สะอะ, inดร.ดาลัด ศิริวัน, inดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ, inดร.สาวิตรี ดือราแม, "การกักเก็บสารสกัดกระชายเหลืองโดยเทคนิคการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเชิงฟังก์ชั่น", นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 "Steering towards Frontier University : Challenges and Foresight", 25 - 26 กรกฎาคม 2022, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2022 exสาวิตรี ดือราแม, inดร.ซาฟียะห์ สะอะ, inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, "ผลของปริมาณกล้าเชื้อต่อการผลิตเอนไซม์กลูตามิเนสชอบเกลือและการเจริญของเชื้อ Tetragenococcus muriaticus FF5302 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ", นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่18, 25 - 26 กรกฎาคม 2022, พิษณุโลก ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220112010 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 13
2022 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.หทัยชนก กันตรง, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, inนายวรพล เพ็งพินิจ, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนางสาวศิริพร ตันจอ, "สูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกจากข้าวที่มีสี และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2022
2022 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "เครื่องดื่มโปรตีนจากมะพร้าว", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และบริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด, 2022
2022 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "กรรมวิธีการผลิตซอสปรุงรสจากน้ำหางกะทิสูตรหวานผสมเครื่องเทศ", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และบริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด, 2022
2022 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "กรรมวิธีการผลิตซอสปรุงรสจากกากมะพร้าวอบแห้งผสมหางกะทิสูตรดั้งเดิม", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และบริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด, 2022
2022 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "กรรมวิธีการผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ำหางกะทิ", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), บริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด, 2022
2022 inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, "หม่ำที่ผ่านการหมักด้วยกล้าเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2022
2022 inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inนางอุษาพร ภูคัสมาส, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "สูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวสำหรับผู้สูงอายุ สูตรเพิ่มโปรตีนจากเนื้อปลา", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2022
2022 inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inนางอุษาพร ภูคัสมาส, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "สูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวสำหรับผู้สูงอายุ สูตรเพิ่มรสเผ็ด", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2022
2022 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "ไอศกรีมกะทิจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2022
2022 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "ไอศกรีมกะทิจากแป้งข้าวเหนียวลืมผัวและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2022
2022 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "ไอศกรีมกะทิจากแป้งข้าวหอมนิลและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "ผลิตภัณฑ์แผ่นแป้งห่อจากมะพร้าว", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และบริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด, 2022
2022 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศิริพงษ์ เทศนา, exนาบพนฤทธิ์ สกุนะสิงห์, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "เครื่องคัดแยกคุณภาพผลมะม่วง", Kasetsart University, 2022
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=09&BudgetYear=2022]