ผลงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2009

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

1

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 7
2009 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, exBoonma Niyomwit, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Resistant Starch Contents and the in Vitro Starch Digestibility of Thai Starchy Foods", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 178-186
2009 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inนางผ่องศรี จิตตนูนท์, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "Developing Good Management System to Enhance Efficiency Production of Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 90-97
2009 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Bridge water mediates nevirapine binding to wild type and Y181C HIV-1 reverse transcriptase-Evidence from molecular dynamics simulations and MM-PBSA calculations", JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING, ปีที่ 27, ฉบับที่ 8, กรกฎาคม 2009, หน้า 921-929
2009 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, exWittayanarakul, Kitiyaporn, exAnthony, Nahoum G, exHuchet, Guillaume, exAlniss, Hasan, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exKhalaf, Abedawn I, exSuckling, Colin J, exParkinson, John A, exMackay, Simon P, "การศึกษาเชิงลึกในพลังงานการจับกันของการเกิดสารเชิงซ้อน 2:1 ลิเกนด์-ดีเอ็นเอ จากการทดลองและระเบียบวิธีซิมูเลชัน", PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, ปีที่ 11, ฉบับที่ 45, ธันวาคม 2009, หน้า 10682-10693
2009 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, "FREEZE DRIED CROCODILE BLOOD PRODUCTION AS FOODSUPPLEMENT", Journal of bioscience and bioengineering , ปีที่ 1, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2009, หน้า S22-S22
2009 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, "Effects of organic rice compared with conventional rice on serum lipids in rats", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 703-708
2009 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางสาวพรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "Antioxidant capacity, total phenolic content and nutritional composition of Asian foods after thermal processing", International Food Research Journal, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 571-580
Publish Year National Journal 3
2009 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inดร.ดาลัด ศิริวัน, "การทดสอบฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดน้ำพริกและผักแนมโดยวิธีทดสอบเอมส์", วารสารอาหาร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 73-85
2009 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "น้ำตาลฟรักโทส vs โรคอ้วน", วารสารอาหาร , ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 299-305
2009 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, exนางสาวศุภมาส โชติเมธีภิรมย์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางผ่องศรี จิตตนูนท์, inดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม, รองศาสตราจารย์, "ผลของนำมันมะพร้าวและนำมันรำข้าวต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง", วารสารโภชนาการ, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 57-65

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 12
2009 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Study on Nutritional and Utilization of Some Indigenous and Cultivated Edible Mushrooms in Thailand", international Symposium on Laboratory Animal Science 2009 (IlAS 2009 ), 26 - 29 เมษายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exผศ.ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inนายวายุห์ สนเทศ, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กและทารกที่ได้มาตรฐานทางโภชนาการในระดับอุตสาหกรรม", 19th International Congress of Nutrition (ICN 2009), 4 - 9 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, "Nutritional Quality Evaluation of Lentinus polychrous Lev.", 19th International Congress of Nutrition, 4 - 9 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inนางผ่องศรี จิตตนูนท์, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, "การพัฒนาสู่มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกร อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง", The International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences in collaboration with Kasetsart University, Thailand , 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, "การผลิตเลือดจระเข้ระเหิดแห้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร", APBioChEC'09 Biotechnology for Sustainable Development, 24 - 28 พฤศจิกายน 2009, Kobe ญี่ปุ่น
2009 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "RESISTANT STARCH CONTENTS AND THE IN VITRO STARCH DIGESTIBILITY OF DIFFERENT CULTIVARS OF BANANA AND THEIR PHYSIOCHEMICAL PROPERTIES ", The 19th International Congress of Nutrition, 8 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, "ผลของข้าวอินทรีย์เปรียบเทียบกับข้าวระบบเกษตรปกติต่อสัดส่วนประสิทธิภาพโปรตีนในหนูทดลอง", International Congress of Nutrition (ICN 2009), 4 - 9 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, "Proximate and mineral composition of some popular Thai dishes", 11thAsean Food Conference 209, 21 - 23 ตุลาคม 2009, บรูไน
2009 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, "Nutritional composition of traditional Thai foods used local vegetables", 11 th Asean food Conference 2009, 21 - 23 ตุลาคม 2009, บรูไน
2009 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "Antioxidant activity and phenolic content of some spicy Thai foods: Effect of thermal treatment", 4 th International Conference on Polyphenols and Health (ICPH2009), 7 - 11 ธันวาคม 2009, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2009 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, exKazuhiko Nakahara, "Change of antioxidant capacity and phenolic composition in Ocimum herbs after various cooking methods", 4 th International Conference on Polyphenols and Health (ICPH2009), 7 - 11 ธันวาคม 2009, Harrogate, Yorkshire สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2009 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "Superoxide anion scavenging and xanthine oxidase inhibition of Thai culinary herbs", 19th International Congress of Nutrition (ICN 2009), 4 - 9 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 6
2009 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "การสกัดสารแอนติออกซิเดนธรรมชาติจากรำข้าวไขมันต่ำเพื่อใช้เป็น Food Additive", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการกลายของอาหารไทยโดยวิธีเอมส์", การประชุมวิชาการพันธศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง พันธุศาสตร์...แก้วิกฤตพลังงานชาติ, 25 - 27 มีนาคม 2009, ปทุมธานี ประเทศไทย
2009 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "Seeking an Appropriate Managing Sweetness Approach for Thai Population : Food Science and Technology ", Managing Sweetness Conference, 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, exนางสาวปฏิภาณ จันทร์หนองไทร, "การศึกษาผลของสารสกัดผลไม้ไทยบางชนิดในการยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์โดยวิธี Ames test", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 8 - 9 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "การผลิตแกงหน่อไม้ใบย่านางในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว", 35th Congress on science and technology of Thailand , 15 - 17 ตุลาคม 2009, อ. เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางสาวพรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "Antioxidant capacity, total phenolic content and nutritional composition of Asian foods after thermal processing", 19th International Congress of Nutrition (ICN 2009), 4 - 9 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220112010 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=09&BudgetYear=2009]