ผลงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2006

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year National Journal 4
2006 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "Effects of health food from cereal and nata de coco on serum lipids in human", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 28, ฉบับที่ SUPPL. 1, มีนาคม - พฤษภาคม 2006, หน้า 23-28
2006 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Antioxidant activity of Northem and Northeastern Thai Foods Contained Indigenous Vegetables", KU Journal, ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนายอุดม กาญจนปกรณ์ชัย, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, "การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก", วารสารอาหาร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2006, หน้า 157-167
2006 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "ขนมขบเคี้ยวทางเลือก:แนวทางใหม่เพื่อสุขภาพ", Food Focus Thailand, ตุลาคม 2006, หน้า 16-23

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2006 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสุขภาพเพื่อควบคุมและป้องกันโภชนาการเกินในเด็ก", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม., 2 กันยายน 2006
2006 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "Antimutagenicity of Some Indigenous Vegetables in Thailand", Conference between National Pintung University of Science and Technology and Kasetsart University, 7 - 11 พฤศจิกายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220112010 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=09&BudgetYear=2006]