ผลงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2010

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

59

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

5

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year National Journal 2
2010 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากมะขามป้อม 12 สายพันธุ์", วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก (Journal of Alternative Medicine Bureau.), ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 20-27
2010 exเฉลิมเกียรติ รุ่งนภากุล, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยทีทรีในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในพืชในระดับห้องปฏิบัติการ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 297-300

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2010 inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ, อาจารย์, inดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, inดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์, "ศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับอีเลิร์นนิ่ง", The Seventeenth International Conference on Learning, 6 - 9 กรกฎาคม 2010, Tai Po, New Territories เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2010 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายสกล ฉายศรี, inนายธีระ สมหวัง, exดร.พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์, "ผลของการจัดการหญ้าแฝกและพืชปุ๋ยสดที่มีต่อสมบัติของดินคล้ายชุดดินมาบบอนที่มีเนื้อร่วนหยาบ", 1st Asian Conference on Plant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation, 20 - 24 กันยายน 2010, Miyazaki ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 19
2010 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายจรัล เห็นพิทักษ์, exนวะรัตน์ พิลาภ, "การประเมินผลโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติกของเกษตรกรในเขตใกล้เคียงสถานีวิจัยกาญจนบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2010, จตุจัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสุเมศ ทับเงิน, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายธีระ สมหวัง, inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "อิทธิพลของความเข้มแสงและช่วงแสงที่มีต่อการออกดอกของแก้วมังกรสายพันธุ์เบอร์ 100 ในสภาพวันสั้น", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, "ผลของช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่มีต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันทีทรี ที่ปลูกในพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, exเมทิกา ลีบุญญานนท์, "สมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ องค์ประกอบทางเคมี และประสิทธิภาพในการต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของน้ำมันทีทรีในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายสกล ฉายศรี, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, "ศักยภาพการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ 4 พันธุ์", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาพืช , 3 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, exนายวิศัลย์ เธียรเสถียรพงศ์, exนายวีระยุทธ แสนยากุล, exนายเจระศักดิ์ แซ่ลี, inนายสกล ฉายศรี, inนางสาวจงกลลดา พลายดี, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่ตำบลเพนียด อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายประภาส ช่างเหล็ก, exรศ.ดร.สนั่น จอกลอย, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, exนายวีระยุทธ แสนยากุ, exนายวิศัล เธียรเสถียรพงศ์, exนายเจรศักดิ์ แซ่ลี, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, "การเติบโตและผลผลิต Jerusalem Artichoke บนพื้นที่สูง ณ สถานีวิจัยเพชรบูรณ์", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาพืช , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนวะรัตน์ พิลาภ, "การผลิตองุ่นพันธุ์ Perlette ภายใต้หลังคาพลาสติก", การประชุมทางวิชาการงานเกษตรมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 8: (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง), 30 - 31 กรกฎาคม 2010, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2010 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวีระยุทธ แสนยากุล, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, exภูวดล เตโช, "การพัฒนาการปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของภาคกลางตอนบนในประเทศไทย", การประชุมวิชาการ การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง, 7 - 9 มกราคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, exเฉลิมเกียรติ รุ่งนภากุล, "ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยทีทรีในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในพืชในระดับห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inนายโรจน์รวี ภิรมย์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน", การประชุมวิชาการ “ผลงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครอบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง", 7 - 9 มกราคม 2010, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "การใช้อุณหภูมิต่ำกระตุ้นการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตในสตรอเบอรี่ดอย", การประชุมวิชาการ “ผลงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครอบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง, 7 - 9 มกราคม 2010, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "งานวิจัยและพัฒนาไม้ผลขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการ “ผลงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครอบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง, 7 - 9 มกราคม 2010, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, exธีรศักดิ์ แสงเพ็ง, "อิทธิพลของการปลิดช่อผลและGA3 ที่มีต่อคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์เพอร์เลท", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9. สาขาไม้ผล/ยืนต้น, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, exธีรศักดิ์ แสงเพ็ง, "ผลของ GA3 ที่มีต่อน้ำหนักช่อผลและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ Perlette", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, อำเภอเมือง พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, "อิทธิพลของระบบการจัดการทรงพุ่มต้นที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลองุ่นไร้เมล็ด", การประชุมวิชาการที่เสนอในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, อำเภอเมือง พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "อิทธิพลของระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราและระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของไพล", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสิทธิชัย บุญรอด, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "การแยกเชื้อ จำแนกชนิด และลำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของไวรัสรูปท่อนยาวคดที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างจุดเหลืองของเสาวรสพันธุ์สีม่วง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พานิช, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, exรัตนา ผดุงรักษ์วิทยา, "การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน", การประชุมวิชาการ การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง , 7 - 9 มกราคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=13&BudgetYear=2010]