Conference

การประชุมวิชาการ การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง
ชาติ
7 - 9 มกราคม 2010
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-