ผลงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2013

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

2

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2013

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 3
2013 inนายสกล ฉายศรี, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายณรงชัย บุญศรี, "Effects of Chicken Manure and Chemical Fertilizer Management on Yield of Cassava Grown on Map Bon, Coarse-Loamy Variant Soil", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1-4, มกราคม 2013, หน้า 347-355
2013 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, exNgamprasitthi, S., inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนายณรงชัย บุญศรี, "Effects of Vetiver Grass and Green Manure Management on Properties of Map Bon, Coarse-Loamy Variant Soil", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1-4, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 158-165
2013 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, "The combination effects of Zinc, Magnesium, Sulphur foliar fertilizer management on cassava growth and yieldgrown on Map Bon, coarse-loamy variant Soil", Procedia - Social and Behavioral Sciences, ปีที่ 91, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2013, หน้า 288-293
Publish Year National Journal 2
2013 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exนางสาวกฤษณา ทิวาตรี , inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายณรงชัย บุญศรี, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, exดร.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์, "การจัดการธาตุอาหารเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา", แก่นเกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 39-48
2013 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายณรงชัย บุญศรี, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายสกล ฉายศรี, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, "สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ต่อความมีชีวิต และความแข็งแรงของต้นอ่อนข้าวโพด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (AGRICULTURAL SCIENCE JOURNAL), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 485-488

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2013 inนายสกล ฉายศรี, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exนางนิตยา ดนตรี , exนายนิกร ตูมสันเทียะ, "Kasetsart 72 – a cassava variety suited to theblack clay soils of Th ailand", The 13th International Symposium on Soil and Plant Analysis , 8 - 13 เมษายน 2013, Queenstown นิวซีแลนด์
2013 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "Effect of Hormone and Micronutrients on Corn Seed Production", 13st International Symposium for Soil and Plant Analysis (ISSPA 2013), 8 - 12 เมษายน 2013, Queenstown นิวซีแลนด์
2013 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, exA. Kullawon, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนายณรงชัย บุญศรี, "Adding Efficiency of Cassava (Manihot esculenta Crantz) Production by Zinc Application on clay loam Soil", The 13th International Symposium on Soil and Plant Analysis, 8 - 13 เมษายน 2013, ควีนส์ทาวน์ นิวซีแลนด์
Publish Year National Conference 10
2013 inนายสกล ฉายศรี, exโอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exนิตยา ดนตรี, exนิกร ตูมสันเทียะ, "การประเมินศักยภาพผลผลิตหัวมันสด และแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนายสกล ฉายศรี, exโอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exนิตยา ดนตรี, exนิกร ตูมสันเทียะ, "มันสำปะหลังลูกผสมสายพันธุ์ดีเด่น MKULB 08-2-45", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางวีระศรี เมฆตรง, exนางสาวลลิตา คชารัตน์, "การศึกษาการสกัดและฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคผิวหนังของน้ำมันหอมระเหยทีทรี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exโอภาษ บุญเส็ง, "การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิต และปริมาณแป้งในหัวมันสด", การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. , 2 เมษายน 2013, ปทุมธานี ประเทศไทย
2013 inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ผลของความเข้มข้นและระยะเวลาการรมสาร 1-เมธิลไซโคลโพรพีนต่ออายุการวางจำหน่ายของพลับฝาดพันธุ์ซิชู", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "ผลของพืชแซมที่มีต่อการเจริญเติบโตของมะขามป้อมเมื่อปลูกในสภาพพื้นที่สูงและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ช่วงเวลาและวิธีการเปลี่ยนยอดที่เหมาะสมสำหรับมะขามป้อมที่ปลูกในสภาพพื้นที่สูงของอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 9 - 12 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนายธีระ สมหวัง, inนายสกล ฉายศรี, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, exสุนีย์ โชตินีนาท, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนายนพศูล สมุทรทอง, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, "การคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อให้ผลผลิตและคุณภาพใบสูง", การประชุมวิชาการครั้งที่51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ช่วงเวลาและวิธีการเปลี่ยนยอดที่เหมาะสมสำหรับมะขามป้อมช่วงเวลาและวิธีการเปลี่ยนยอดที่เหมาะสมสำหรับมะขามป้อมที่ปลูกในสภาพพื้นที่สูงของอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 9 - 12 พฤษภาคม 2013, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exนางสาวกฤษณา ทิวาตรี , inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายณรงชัย บุญศรี, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, exดร.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์, "การจัดการธาตุอาหารเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 , 25 - 27 เมษายน 2013, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=13&BudgetYear=2013]