ผลงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2011

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

49

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

2

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2011

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "Physico-Chemical Properties, Chemical Composition and In Vitro Antimicrobial and Free Radical-Scavenging Capacity of Tea Tree Essential Oil in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 473-480
2011 inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, exThumjamras, S., inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "Efficient shoot regeneration from direct apical meristem tissue to produce virus-free purple passion fruit plants", Crop Protection, ปีที่ 30, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1425-1429
Publish Year National Journal 2
2011 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "มะขามป้อม ผลไม้ลูกเล็กที่ประโยชน์ไม่เล็ก", วารสารเคหการเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, มีนาคม - ตุลาคม 2011, หน้า 142-144
2011 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "คุณภาพผลของมะขามป้อมจากแหล่งธรรมชาติของประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1, สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 371-374

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2011 inนายสกล ฉายศรี, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "Effects of Manure and Chemical Fertilizer Management on Yield of Cassava Grown on Map Bon, coarse-loamy variant", การประชุมวิชาการ 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis ณ Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania,Greece , 6 - 10 มิถุนายน 2011, chania
2011 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "Yield Stability of Recommended KU Cassava Varieties Grown in Upper North Region of Thailand", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets”. in Nanning city, Guangxi province, China. , 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2011, หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายสกล ฉายศรี, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, exนิตยา ดนตรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "Yield Potential of Commercial Cassava Cultivars Grown in Lop-Buri Province", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets” in Nanning city, Guangxi province, China. , 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2011, อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "The Combinations of Zinc, Magnesium and Sulphur Foliar Fertilizer Affect on Growth and Yield Cassava (Manihot esculenta Crantz) Grown on Map Bon, coarse-loamy variant", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets” in Nanning city, Guangxi province, China. , 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนวะรัตน์ พิลาภ, exนางสาวสุภัทรา เมทนีกรชัย, "Influence of Gibberellic Acid and N6-benzyladenine on the Development of Seed and Berries Quality in the Seedless Grape (Vitis vinifera L.) cv. Perlette", International Symposium on Tropical and Subtropical Plants , 19 - 20 ธันวาคม 2011, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, exPhakpen Poomipan, "Study on the effects of vetiver grass and green manure management on properties of Map Bon, coarse-loamy variant soil.", 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis ณ Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania, Crete, Greece , 6 - 10 มิถุนายน 2011, Chania สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2011 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายสกล ฉายศรี, "Effects of, Gypsum, Chicken Manure and Chemical Fertilizer on Root Yield of Cassava Planted 3 Variety Early Rainy Season in Mab Bon Soil Series", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets” in Nanning city, Guangxi province, China., 27 ตุลาคม 2011 - 2 พฤศจิกายน 2012, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, exTeerasak Saengpeng , inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, "Influence of Intercropping between Vetiver Grass and Cover Crops on Soil and Water Conservation and Growth of ‘Namdokmai Seetong’ Mango", The Fifth International Conference of Vetiver, ICV-5, 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2011, Lucknow สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 9
2011 inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "คุณภาพผลและความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะขามป้อมพื้นเมือง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายธีระ สมหวัง, inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "อิทธิพลของความเข้มแสงและช่วงแสงที่มีต่อการออกดอกของแก้วมังกรสายพันธุ์เบอร์ 100 ในสภาพวันสั้น (ปีที่ 2)", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "อัตราของปุ๋ยมูลไก่ ปุ๋ยเคมี และการใช้ร่วมกันที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินคล้ายชุดดินมาบบอนที่มีเนื้อร่วนหยาบ", การประชุมดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 , 11 - 13 พฤษภาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exน.ส.จุฑารัตน์ เพชรแก้ว, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลองุ่น", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายวีระยุทธ แสนยากุล, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ช่วงเดือนเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อความสามารถในการแตกกิ่งใหม่และปริมาณผลผลิตของทีทรี (Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel) ที่ปลูกในประเทศไทย", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนายเวช เต๋จ๊ะ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exสาวิตรี ทิวงศ์, inนายสมศักดิ์ รุ่งอรุณ, exอัมรา ทาก๋อง, "การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสตรอเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจำปี 2554 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554, 30 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรศักดิ์ แสงเพ็ง , "ผลของ GA3 ที่มีต่อน้ำหนักช่อผลและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ Marroo Seedless", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, "อิทธิพลของจำนวนประชากรที่มีต่อผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 7 และ ห้วยบง 80", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, exธีรศักดิ์ แสงเพ็ง, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "การเปรียบเทียบความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพของน้ำในสถานีวิจัยดอยปุย เพชรบูรณ์ กาญจนบุรีและสิทธิพร กฤดากร.", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐. , 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=13&BudgetYear=2011]