ผลงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2007

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

41

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

2

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 1
2007 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, "Species Diversity of Agricultural Plants of the Orchards Along the Bank of Chao Phraya River and Ko Kret areas in Nonthaburi Province", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 215-225
Publish Year National Journal 4
2007 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, exจารุ สิทธิโชค, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "ศักยภาพของสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน KSC 2-S4 ที่ใช้ผลิตลูกผสม", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 36-39
2007 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "ผลของแสง วัสดุเพาะชำ และขนาดของผลที่มีต่อการงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2007
2007 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, exศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป, exบุษกร ประดิษฐนิยกุล, exสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, exสักขี แสนสุภา, inนางวีระศรี เมฆตรง, "การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนส่งพลับสด", วารสารวิทยาศาตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6พิเศษ, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2007, หน้า 87-90
2007 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, "อิทธิพลของ ระยะปลูก ชนิดของวัสดุเพาะชำและความแก่ของผลที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของต้นกล้ามะพร้าวน้ำหอม. ", ว.วิทย.กษ. 38(4) : 212-220. , ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 212-220

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 17
2007 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนายพนม สุทธิศักดิ์โสภณ, "ความหลากชนิดของพืชทางการเกษตรในพื้นที่สวนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายพนม สุทธิศักดิ์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, "ผลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโตและจำนวนช่อผลขององุ่นพันธุ์ดีในพื้นที่อำเภอปากช่อง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "เทคโนโลยีการผลิตองุ่นของเกษตรกร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตองุ่น และการประกอบการเกษตรธุรกิจองุ่น", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "การปลูกทดสอบสบู่ดำในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และต้นทุนการผลิต", ประชุททางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "การประเมินผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลับในเขตที่สูงของจังหวัดเลย ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์, "การเจริญของเนื้อเยื่อรอยประสานตาพลับพันธุ์ไฮยาคัมบนต้นตอกล้วยฤาษีและต้นตอเต้าซื่อ ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "ความคิดเห็นของเกษตรกรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อการปลูกสตรอเบอรี่และพลับ ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสายพันธุ์พลับ (Diospyros kaki L. ) บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, exสักขี แสนสุภา, exบุษกร ประดิฐนิยกูล, "การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขายปลีกผลพลับแห้ง ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายจรัล เห็นพิทักษ์, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, exนวะรัตน์ พิลาภ, "ลักษณะการเจริญเติบโตของไผ่ 5 ชนิดที่ปลูก ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายจรัล เห็นพิทักษ์, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, "การขยายพันธุ์ไผ่หมาจู๋และพันธุ์ลุ่ยจู๋ โดยการตัดชำลำ ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, exจงกล พลายดี, "การทดสอบผลผลิตเบื้องต้นของสายพันธุ์และพันธุ์ถั่วเขียว เพื่อให้เหมาะสมสำหรับพื้นที่ปูลกจังหวัดลพบุรี", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, exนางสาวสาวิตรี ทิวงศ์, exนางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์, "การพัฒนาการขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่งเนื้อแข็งของมะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica L.) ด้วยการใช้และไม่ใช้กระโจมพลาสติก ", การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2550 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, 14 - 15 พฤศจิกายน 2007, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exนางสาวสาวิตรี ทิวงศ์, exนายกนกธร วงศ์กิตติ, exนายพรประเสริฐ ธรรมอินทร์, exนางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์, "การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica) พันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการหลวง", การประชุมทางวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2550 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, 14 - 15 พฤศจิกายน 2007, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายเวช เต๋จ๊ะ, exนางสาวอัจฉรา ภาวสุทธิ์, exนางสาวสาวิตรี ทิวงศ์, exนายบรรจง ปานดี, exนางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์, "การคัดเลือกพันธุ์เสาวรสรับประทานสดที่มีคุณภาพ", การประชุมทางวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2550 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, 14 - 15 พฤศจิกายน 2007, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exศรุต ธรรมจำรัส, exบุญเตือน เล่าเปี่ยม, exอัจฉรา ภาวศุทธิ์, "การขยายพันธุ์ต้นเสาวรสจากยอดปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงปลายยอดเจริญ ", การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง เฉลิมพระชนมพรษา 80 พรรษา วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550 จ. เชียงใหม่ หน้า 122-131, 14 - 15 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=13&BudgetYear=2007]