Conference

ผลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโตและจำนวนช่อผลขององุ่นพันธุ์ดีในพื้นที่อำเภอปากช่อง
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์ในเขตพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่ม และสภาพโรงเรือนโดยใช้ต้นตอพันธุ์ต่าง ๆ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมเรื่อง : การใช้ฮอร์โมนพืชในองุ่น ในโครงการฝึกอบรมฮอร์โมนพืชและสารสังเคราะห์เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช ,25 เม.ย. 2007 - 25 เม.ย. 2007