ผลงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2008

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

37

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

6

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 2
2008 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exSawitree Tiwong, exBenjarach Thongyean, exRungtiwa Darak, exPornprasert Thamin, exWet Techa, "Improvement of Propagation by Hardwood Cuttings with and without Using Plastic Pavilions in Fig (Ficus carica L.)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 207-214
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, exWanlop Phosunk, exPanom Suthisaksopon, "Agricultural Plant Diversity of the Orchards along the Bank of Chao Phraya River and Ko Kret Areas in Nonthaburi Province", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 215-225
Publish Year National Journal 3
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "อิทธิพลของระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2008, หน้า 317-320
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, "ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพของน้ำในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี. ", ว.วิทย์.กษ. 39(3) (พิเศษ) : 578-581. , ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, สิงหาคม - กันยายน 2008, หน้า 578-581
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, "ผลกระทบของน้ำท่วมทีมีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตร ในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 582-586

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2008 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "Study on growth and yield of olive oil in elevation areas of Royal Project Foundation", Nutrition and gastronomic event dedicated to Sicily, 23 มกราคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, exพัศพงษ์ พรสงเคราะห์, exอัจฉรา พาวสุ, exวรากร รำมะวุธ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "IMPROVEMENT FRUIT SET IN CITRUS CV. PONKAN USING POLLINATION", 4th International Tropical and Subtropical fruits, 3 - 7 พฤศจิกายน 2008, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 20
2008 exรวมพร เกษราพงศ์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายวิทยา สุริยาภณานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "การเจริญของเนื้อเยื่อรอยประสานจากการติดตากิ่งพันธุ์พลับบนต้นตอกล้วยฤๅษี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "ศักยภาพการปลูกพลับ (Diospyros kaki L.) ในพื้นที่สูงของภาคกลางตอนบนในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, inนางพูลศิริ ชูชีพ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, "ผลของแฝกที่มีต่อการไถพรวนดินระดับลึกและการเจริญเติบโตในแปลงพลับ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นตอองุ่นในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "การเข้ากันได้และการเจริญเติบโตของรอยประสานขององุ่นบนต้นตอพันธุ์ต่าง ๆ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ผลของการช่วยผสมเกสรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและผลผลิตพลับที่ปลูกเป็นการค้าบางพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, "การประเมินผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยในจังหวัดลพบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายสกล ฉายศรี, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, "การทดสอบผลผลิตมันสำปะหลัง 3 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินชุดมาบบอน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายสุเมศ ทับเงิน, inนายสกล ฉายศรี, "ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของท่อนพันธุ์ที่มาจากประชากรต่างกันต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสำปะหลัง 3 พันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, exสุรชัย เนื่องสิทธิ์, "ผลตกค้างของปุ๋ยมูลไก่ ยิบซั่มและปุ๋ยเคมี (ปีที่ 3) ที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งของมันสําปะหลังที่ปลูกในดินชุดวาริน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนางฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง, "อิทธิพลของต้นตอองุ่นบางพันธุ์ที่มีต่อคุณภาพของไวน์จากองุ่นพันธุ์ Kalimna และ Shiraz", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายเวช เต๋จ๊ะ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exสาวิตรี ทิวงศ์, exประภัสสร ริยาพันธ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, "อิทธิพลของวัสดุคลุมแปลงต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสตรอเบอรี่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์สูตร 3 ที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรสที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งในมันสำปะหลัง 2 พันธุ์ (ปลายฤดูฝน)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2008, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์สูตร 9 ที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรสที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งในมันสำปะหลัง 2 พันธุ์ (ปลายฤดูฝน)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2008, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "อิทธิพลของระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, โรงแรมอัมรินทร์ลากูน พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, "ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตร ในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี ", การประชุมทางวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 และ การประชุมทางวิชาการ : วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ, 26 พฤษภาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนางพูลศิริ ชูชีพ, "ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกพืชยนพื้นที่สูงกับระบบนิเวศเกษตร", การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบนิเวศเกษตรตามแนวพระราชดำริ", 13 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "คุณภาพของน้ำมันทีทรี (Melaleuca alternifolia) ที่ผลิตได้ในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 กรกฎาคม 2008, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "การทดสอบการปลูกทีทรี ((Melaleuca alternifolia) (Maiden &Betche) Cheel) ในสภาพนิเวศเกษตรของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการประจำปี 2551 ครั้งที่ 6 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, 29 กรกฎาคม 2008, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=13&BudgetYear=2008]