Conference

เทคโนโลยีการผลิตองุ่นของเกษตรกร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์ในเขตพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่ม และสภาพโรงเรือนโดยใช้ต้นตอพันธุ์ต่าง ๆ

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ : ใน เรื่องเต็ม การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45. เล่มที่ 1 : สาขาพืช. ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2550. ,30 ม.ค. 2007 - 2 ก.พ. 2007